Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Wykonywanie w 2015 roku bieżących napraw dróg będących w zar...
Wykonywanie w 2015 roku bieżących napraw dróg będących w zar...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Gminy Aleksandrów Łódzki , Pl. Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. łódzkie, tel. 042 7121018, 7121620, faks 042 7121780.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.aleksandrow-lodzki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie w 2015 roku bieżących napraw dróg będących w zarządzie Gminy Aleksandrów Łódzki.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część 1. Wykonywanie w 2015 r. remontów cząstkowych na drogach o nawierzchni utwardzonej będących w zarządzie Gminy Aleksandrów Łódzki. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w 2015 roku remontów cząstkowych na drogach o nawierzchni utwardzonej będących w zarządzie Gminy Aleksandrów Łódzki. 2. Zakres robót obejmuje: - wycięcie uszkodzonej nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów, - oczyszczenie lokalnych wgłębień lub uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu na pryzmy, - ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca, - rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej lub dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzenia, - zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki, - skropienie bitumem powierzchni górnej warstwy i zasypanie kruszywem, - uprzątnięcie terenu po przeprowadzonych robotach drogowych. 3. Do wykonania remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowej należy przyjąć naprawę: podbudowy z tłucznia kamiennego o grubości warstwy 20 cm, warstwę wiążącą z masy asfaltobetonowej o grubości 5 cm oraz warstwę ścieralną o grubości 4 cm po zagęszczeniu 4. Przewidywana łączna powierzchnia dróg do remontów cząstkowych - 4.000 m2. W rzeczywistości wskazane powyżej powierzchnie mogą być mniejsze. Z tytułu zmniejszenia zakresu ilościowego robót w okresie trwania umowy nie będą przysługiwać Wykonawcy żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 5. Przedmiot umowy będzie realizowany sukcesywnie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Zamawiający każdorazowo określi odcinek drogi wymagający remontu. 6. Termin przystąpienia przez Wykonawcę do realizacji robót naprawczych objętych przedmiotem umowy, stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, które będzie oceniane zgodnie z punktem XIV SIWZ. Zamawiający ustala maksymalny czas przystąpienia do realizacji zgłoszonych robót naprawczych, który nie może być dłuższy niż 72 h, licząc od daty otrzymania pisemnego zlecenia Zamawiającego (przesłanego faksem lub pocztą elektroniczną). Wykonawca może zaoferować krótszy czas przystąpienia do realizacji zgłoszonych robót naprawczych, przy czym nie może być on krótszy niż 36 h. Jeżeli Wykonawca zaoferuje czas przystąpienia do realizacji zgłoszonych robót naprawczych krótszy niż 36 h, Zamawiający obliczając ilość punktów w kryterium czas przystąpienia do realizacji zgłoszonych robót naprawczych, będzie traktował dany zapis tak, jak gdyby Wykonawca zaoferował czas przystąpienia do realizacji zgłoszonych robót naprawczych wynoszący 36 h. Do umowy również zostanie wprowadzone zobowiązanie przystąpienia do realizacji zgłoszonych robót naprawczych w terminie nie dłuższym niż 36 h, licząc od daty otrzymania pisemnego zlecenia Zamawiającego (przesłanego faksem lub pocztą elektroniczną) - pomimo proponowanego w ofercie przez Wykonawcę krótszego terminu przystąpienia do realizacji zlecenia. Część 2. Wykonywanie mechanicznego profilowania równiarką samojezdną wraz z uwałowaniem walcem statycznym dróg gruntowych oraz z gruzu i tłucznia kamiennego będących w zarządzie Gminy Aleksandrów Łódzki. 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonywanie w 2015 roku robót naprawczo-konserwacyjnych na sieci dróg będących w zarządzie Gminy Aleksandrów Łódzki o nawierzchniach gruntowych oraz z gruzu i tłucznia kamiennego. 2. Zakres robót obejmuje mechaniczne profilowanie dróg gruntowych oraz pokrytych gruzem i tłuczniem kamiennym (głębokość profilowania podłoża 8 cm) równiarką samojezdną wraz z uwałowaniem walcem statycznym dla nadania nawierzchni prawidłowego profilu podłużnego i poprzecznego (w zależności od potrzeb - spadek poprzeczny dwustronny lub jednostronny) oraz usunięcia nierówności. Zagęszczona powierzchnia powinna być równa, posiadać jednakowy spadek poprzeczny oraz nie posiadać śladów kół od walca, powinna być zagęszczona w taki sposób, aby przejeżdżający pojazd nie zostawił wyraźnych śladów. 3. Przewidywana łączna powierzchnia dróg do profilowania równiarką samojezdną z uwałowaniem walcem statycznym - 800.000 m2. W rzeczywistości powierzchnia ta może ulec zmniejszeniu. Z tytułu zmniejszenia zakresu ilościowego robót w okresie trwania umowy nie będą przysługiwać Wykonawcy żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 4. Przedmiot umowy będzie realizowany sukcesywnie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. 5. Termin przystąpienia przez Wykonawcę do realizacji robót naprawczych objętych przedmiotem umowy, stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, które będzie oceniane zgodnie z punktem XIV SIWZ. Zamawiający ustala maksymalny czas przystąpienia do realizacji zgłoszonych robót naprawczych, który nie może być dłuższy niż 48 h, licząc od daty otrzymania pisemnego zlecenia Zamawiającego (przesłanego faksem lub pocztą elektroniczną). Wykonawca może zaoferować krótszy czas przystąpienia do realizacji zgłoszonych robót naprawczych, przy czym nie może być on krótszy niż 24 h. Jeżeli Wykonawca zaoferuje czas przystąpienia do realizacji zgłoszonych robót naprawczych krótszy niż 24 h, Zamawiający obliczając ilość punktów w kryterium czas przystąpienia do realizacji zgłoszonych robót naprawczych, będzie traktował dany zapis tak, jak gdyby Wykonawca zaoferował czas przystąpienia do realizacji zgłoszonych robót naprawczych wynoszący 24 h. Do umowy również zostanie wprowadzone zobowiązanie przystąpienia do realizacji zgłoszonych robót naprawczych w terminie nie dłuższym niż 24 h, licząc od daty otrzymania pisemnego zlecenia Zamawiającego (przesłanego faksem lub pocztą elektroniczną) - pomimo proponowanego w ofercie przez Wykonawcę krótszego terminu przystąpienia do realizacji zlecenia. 6. Po zakończeniu robót objętych niniejszą umową Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo uporządkować na własny koszt teren robót budowlanych, w tym usunąć z naprawionych powierzchni zanieczyszczeń takich jak gałęzie, kamienie, kawałki gruzu.


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
– Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 1. Przedmiotem ewentualnych zamówień uzupełniających będzie wykonanie prac objętych przedmiotem zamówienia, 2. Wartość prac uzupełniających nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia podstawowego, 3. Zamówienia uzupełniające mogą być udzielone wyłonionemu Wykonawcy w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.41-6, 45.23.31.42-9.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie warunku wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, co najmniej 3 roboty budowlane, z których każda musi obejmować następujący zakres: budowę drogi lub przebudowę drogi lub remont drogi albo bieżącą konserwację drogi. Wartość brutto każdej wykazanej roboty budowlanej musi wynosić co najmniej 150.000,00 zł. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie III.4. Przy ocenie spełnienia warunku udziału, o których mowa w pkt. 1.2 przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnieniu warunku będą zsumowane. Stosownie do art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (w oryginale) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zgodnie z art. 26 ust. 2e ustawy Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  - z zakresu budowy drogi lub przebudowy drogi lub remontu drogi albo bieżącej konserwacji drogi, o wartości brutto co najmniej 150.000,00 zł;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

     III.6) INNE DOKUMENTY

     Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

     - pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (o ile dotyczy). Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda aby Wykonawca wskazał szczegółowe informacje dotyczące: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, złożone zostało w formie pisemnej i aby dołączono do niego dokumenty potwierdzające, że osoba podpisująca to zobowiązanie jest upoważniona do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby.

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 90
– 2 - Czas przystąpienia do realizacji zgłoszonych robót naprawczych - 10

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.aleksandrow-lodzki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim, Pl. Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.02.2015 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim, Pl. Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki, Biuro Podawcze.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
26.10.2020
Greenfond Polska Sp. z o.o.

Systemy GreenFond. Profesjonalna oferta w zakresie rozwiązań dla dachów zielonych oraz w dziedzinie stabilizacji gruntów i systemów dre...

opolskie
Pokrycia dachowe
15.10.2020
Top Sport Sp. z o.o. Sp. k.

Firma Top Sport powstała w 2003 roku od tego czasu realizuje swoje usługi na rynku nawierzchni sportowych. Na przestrzeni lat była wyko...

śląskie
Kładzenie płytek, kafelek i podłóg
14.10.2020
Inter-Serwis Łukasz Burzyński

Firma Inter-Serwis świadczy kompleksowe usługi z zakresy instalacji fotowoltaiki, systemów monitoringu, instalacji elektrycznych i inny...

kujawsko-pomorskie
Inne budownictwo
13.10.2020
Korona s.c. Zbigniew Stępie...

Firma KORONA S. C. serdecznie zaprasza Państwa do skorzystania ze swoich profesjonalnych usług. Nasza siedziba znajduje się w Kamieńcu ...

dolnośląskie
Inne budownictwo