Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Modernizacja studni głębinowych A-2, A-3 w ramach zadania Mo...
Modernizacja studni głębinowych A-2, A-3 w ramach zadania Mo...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: "PGKiM" Sp. z o.o. , ul. 1 Maja 28/30, 95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. łódzkie, tel. 042 7121938, 7121194 w. 68, faks 042 7121178.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkimal.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka komunalna.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja studni głębinowych A-2, A-3 w ramach zadania Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Aleksandrowie Łódzkim wraz z analizą ujęć wiejskich..


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia dotyczy Modernizacji studni głębinowych A-2, A-3. Zakres rzeczowy robót przedstawiony został w: - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, - projekcie budowlanym, tylko w zakresie robót wskazanych do wykonania w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, która stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowi dokument nadrzędny w stosunku do projektu budowlanego. Zakres robót obejmuje: 1. Modernizacja ujęcia - studnia A-3: a) Demontaż istniejącej obudowy studni i montaż nowej z PE wraz z wykonaniem fundamentu pod studnię oraz ściany oporowej i schodów skarpowych. b) Montaż nowych: głowicy studziennej, pompy głębinowej, rurociągu tłocznego na odcinku od pompy do wyjścia z obudowy studni, przepływomierza, aparatury zaporowo - zwrotnej oraz pomiarowej, pompy zanurzeniowej wraz z instalacją odwodnienia obudowy studni. c) Rozbiórka istniejącej rozdzielni sterującej. d) Montaż nowej, kontenerowej rozdzielni sterującej w konstrukcji stalowej wraz z pełnym wyposażeniem elektrycznym i AKPiA. e) Połączenie i uruchomienie nowej rozdzielni sterującej ze zmodernizowaną studnią w zakresie elektrycznym i automatyczno - pomiarowym. f) Połączenie nowej rozdzielni sterującej z istniejącym kablem zasilającym w energię elektryczną ze stacji transformatorowej oraz z istniejącym kablem sterującym z SUW. g) Przystosowanie nowej rozdzielni sterującej do podłączenia (w późniejszym terminie) światłowodu sterującego z SUW oraz nowego kabla zasilającego ze stacji transformatorowej. h) Montaż oświetlenia ujęcia i przyłączenie go do nowej rozdzielni sterującej. i) Przeniesienie alarmu z obecnej komory studni do nowopowstałej (po wymianie) i jego uruchomienie. j) Wykonanie kamerowania odwiertu studni. k) Wykonanie nowego odcinka rurociągu tłocznego na terenie ujęcia od wyjścia z obudowy studni do węzła W-3 wraz z połączeniem z istniejącym rurociągiem tłocznym tymczasowym bajpasem ( około 25 m rury PEHD Dz280mm). l) Przywrócenie terenu po robotach budowlanych do stanu sprzed rozpoczęcia robót. 2. Modernizacja ujęcia - studnia A-2: a) Demontaż istniejącej obudowy studni i montaż nowej z PE wraz z wykonaniem fundamentu pod studnię oraz ściany oporowej i schodów skarpowych. b) Montaż nowych: głowicy studziennej, pompy głębinowej, rurociągu tłocznego na odcinku od pompy do wyjścia z obudowy studni, przepływomierza, aparatury zaporowo - zwrotnej oraz pomiarowej, pompy zanurzeniowej wraz z instalacją odwodnienia obudowy studni. c) Rozbiórka istniejącej rozdzielni sterującej. d) Montaż nowej, kontenerowej rozdzielni sterującej w konstrukcji stalowej wraz z pełnym wyposażeniem elektrycznym i AKPiA. e) Połączenie i uruchomienie nowej rozdzielni sterującej ze zmodernizowaną studnią w zakresie elektrycznym i automatyczno - pomiarowym. f) Połączenie nowej rozdzielni sterującej z istniejącym kablem zasilającym w energię elektryczną ze stacji transformatorowej oraz z istniejącym kablem sterującym z SUW. g) Przystosowanie nowej rozdzielni sterującej do podłączenia (w późniejszym terminie) światłowodu sterującego z SUW oraz nowego kabla zasilającego ze stacji transformatorowej. h) Montaż oświetlenia ujęcia i przyłączenie go do nowej rozdzielni sterującej. i) Przeniesienie alarmu z obecnej komory studni do nowopowstałej (po wymianie) i jego uruchomienie. j) Wykonanie kamerowania odwiertu studni. k) Wykonanie nowego odcinka rurociągu tłocznego na odcinku od wyjścia z obudowy studni do węzła W-41 wraz z montażem węzła zasuw Z12, Z13 i Z14 oraz włączeniem do istniejącego rurociągu tłocznego (około 33 m rury PEHD Dz225mm plus 3 szt. zasuw DN 200mm). l) Przywrócenie terenu po robotach budowlanych do stanu sprzed rozpoczęcia robót..


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
– W przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.30.00.00-0, 45.20.00.00-9.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2015.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Wadium 15.000,00 PLN (piętnaście tysięcy PLN)


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Wykonawcy winni udokumentować zrealizowanie przynajmniej dwóch robót budowlanych każda o wartości min 500.000,00 PLN netto, polegających na modernizacji Stacji Uzdatniania Wody, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia wg formuły: spełnia- nie spełnia.
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zapewnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, oraz kierownikami robót w zakresie kierowania robotami w branży: - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 z późniejszymi zmianami. Warunek uznaje się za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę mającą wszystkie wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka wymienionych uprawnień, osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi w specjalności uprawnieniami. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia wg formuły: spełnia- nie spełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 PLN (brutto). Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia wg formuły: spełnia- nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

     III.6) INNE DOKUMENTY

     Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

     1. Kosztorysy ofertowe. 2. Ewentualne pełnomocnictwa. 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda następujących dokumentów: - zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, - charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, - oświadczenia o solidarnej odpowiedzialności podmiotu za szkodę wyrządzoną wykonawcy.

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 90
– 2 - gwarancja - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Stosownie do art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 ze zm., zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksów w niżej wymienionych przypadkach: 1) Zmianę stawki VAT w stosunku do tej jaką zastosowano w cenie oferty, w przypadku zmiany przepisów o podatku VAT. 2) Zmiana osób wskazanych w umowie z imienia i nazwiska odpowiedzialnych za realizację umowy tj. Kierownika budowy z ramienia Wykonawcy. 3) Zmiana podwykonawców w sytuacji nie wywiązywania się z powierzonych im zadań. 2. Przesunięcie terminu wykonania robót możliwe będzie tylko do 30.10.2015 r. w następujących przypadkach: 1) Jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót. 2) Gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 3) Gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 4) Gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 5) Jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 6) Wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 2.1 Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 1) Wniosek, o którym mowa powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 2) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem o którym mowa w pkt 2.1 niniejszego paragrafu wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, w tym informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 3) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 4) Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w pkt 2.1 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany. 3. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności. 4. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: a) Danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy. b) Danych teleadresowych. c) Danych rejestrowych. d) Będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 5. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 niniejszego paragrafu jest nieważna.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pgkimal.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: PGKiM Sp. z o.o. ul. 1 Maja 28/30 95-070 Aleksandrów Łódzki pok. nr 12..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.02.2015 godzina 12:00, miejsce: PGKiM Sp. z o.o. ul. 1 Maja 28/30 95-070 Aleksandrów Łódzki SEKRETARIAT.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
26.10.2020
Greenfond Polska Sp. z o.o.

Systemy GreenFond. Profesjonalna oferta w zakresie rozwiązań dla dachów zielonych oraz w dziedzinie stabilizacji gruntów i systemów dre...

opolskie
Pokrycia dachowe
15.10.2020
Top Sport Sp. z o.o. Sp. k.

Firma Top Sport powstała w 2003 roku od tego czasu realizuje swoje usługi na rynku nawierzchni sportowych. Na przestrzeni lat była wyko...

śląskie
Kładzenie płytek, kafelek i podłóg
14.10.2020
Inter-Serwis Łukasz Burzyński

Firma Inter-Serwis świadczy kompleksowe usługi z zakresy instalacji fotowoltaiki, systemów monitoringu, instalacji elektrycznych i inny...

kujawsko-pomorskie
Inne budownictwo
13.10.2020
Korona s.c. Zbigniew Stępie...

Firma KORONA S. C. serdecznie zaprasza Państwa do skorzystania ze swoich profesjonalnych usług. Nasza siedziba znajduje się w Kamieńcu ...

dolnośląskie
Inne budownictwo