Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   BIEŻĄCĄ EKSPLOATACJĘ GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W GOCZAŁKO...
BIEŻĄCĄ EKSPLOATACJĘ GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W GOCZAŁKO...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Administracja Zasobów Komunalnych , ul. Szkolna 13, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, woj. śląskie, tel. 32 212 70 21, faks 32 736 24 46.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.goczalkowicezdroj.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BIEŻĄCĄ EKSPLOATACJĘ GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2. Przedmiotem zamówienia jest całodobowa obsługa sieci wodociągowej, przez którą należy rozumieć: a) świadczenie usługi pogotowia wodociągowego, polegającej na: i. pozostawaniu każdego dnia (we wszystkie dni tygodnia, w tym także w dni wolne od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku /Dz.U. Nr 4, poz. 28 z późn. zm./ o dniach wolnych od pracy) w 24 godzinnej (całodobowej) gotowości, co najmniej 3 /trzech/ pracowników i sprzętu (co najmniej: 1 /jednej/ koparko - ładowarki i 1 /jednego/ ciągnika lub samochodu samowyładowczego o dopuszczalnej ładowności, co najmniej 5 ton), niezbędnych do usuwanie awarii sieci wodociągowej; ii. przyjmowaniu przez dyspozytora, każdego dnia (we wszystkie dni tygodnia, w tym także w dni wolne od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku /Dz.U. Nr 4, poz. 28 z późn. zm./ o dniach wolnych od pracy) przez 24 godzinny (całodobowo) pod numerem telefonu i fax-u (publikowanego w lokalnych mediach), zgłoszeń o wystąpieniu awarii sieci wodociągowej; b) usuwanie awarii sieci wodociągowej, polegające na: i. zabezpieczeniu miejsca wystąpienia awarii; ii. dokonaniu klasyfikacji awarii, w tym ustaleniu czy awaria jest następstwem szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego, czy też z tym niezwiązana (tj. spowodowana inną okolicznością/zdarzeniem niż ruch zakładu górniczego); iii. zawiadomieniu Zamawiającego i usunięciu awarii (niezwiązanej z ruchem zakładu górniczego) lub zawiadomieniu Zamawiającego i oczekiwaniu dalszych dyspozycji Zamawiającego w przypadku, gdy awaria jest następstwem szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego; Usuwanie awarii na sieci, urządzeniach pomiarowych, przyłączach wodociągowych, (w tym wszelkie prace z tym związane) powinny trwać bez przerwy przez 24 godziny na dobę bez względu na charakter uszkodzeń przewodów i przyłączy wodociągowych, c) pozostałe czynności związane z obsługą sieci wodociągowej, takie jak: i. wymiana armatury wodociągowej (zasuwy, hydranty, zawory), ii. uzupełnianie tabliczek armatury wodociągowej (hydranty, zasuwy), iii. płukanie i dezynfekcję sieci wodociągowej, iv. badanie jakości wody na sieci wodociągowej - monitoring kontrolny i przeglądowy zgodnie z załącznikami 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.), Strefą zaopatrzenia jest obszar gminy Goczałkowice-Zdrój, zamieszkiwany przez 6.200 mieszkańców. Badania jakości wody powinny być wykonane przez laboratoria określone w § 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). v. zabezpieczenie urządzeń wodociągowych przed zamarzaniem (demontaż zimowy wodomierzy u odbiorców), vi. dokonywanie odcięć dostawy wody odbiorcom, vii. likwidacja nielegalnych i nieczynnych przyłączy (zaślepienie włączenia do sieci), viii. wymiana uszkodzonych i nieposiadających aktualnej legalizacji wodomierzy, wstawienie wodomierzy, wymiana zaworów i przekazywanie Zamawiającemu protokołu wymiany w terminie do 7 dni od daty wymiany wodomierza. Plombowanie wodomierzy plombami Zamawiającego. W tym zakresie Zamawiający wymaga stosowania wodomierzy klasy C: 1. Wodomierze o średnicy 15-40 mm powinny posiadać klasę C w każdej pozycji montażu i powinny być przygotowane do montażu systemu radiowego odczytu, 2. Wodomierze o średnicy 50-100 mm powinny posiadać klasę C w poziomej pozycji montażu i powinny być przygotowane do montażu systemu radiowego odczytu, 3. Wykonawca winien załączyć do oferty dokumenty wodomierzy, które będzie stosował: a. zatwierdzenie typu wodomierza, b. certyfikat jakości, c. atest higieniczny. 3. Zamawiający przewiduje że część awarii sieci wodociągowej może być następstwem szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego, a ich usunięcie może nastąpić na podstawie art. 147 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. nr 163 poz. 981 z późn. zm.). 4. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest skalkulować wszelkie koszty niezbędne dla wykonania zamówienia, w tym również: A. koszty związane z usuwaniem uszkodzeń innej niż wodociągowa infrastruktury podziemnej, mogące powstać podczas wykonywania robót (np. dotyczące istniejących światłowodów). Wyłącznie wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za te uszkodzenia, Zamawiający oświadcza, że nie posiada map z całą naniesioną infrastrukturą znajdującą się przy obsługiwanych sieciach, B. koszty związane z zajęciem pasa drogowego (wraz z kosztami dokonania niezbędnych odbiorów)..


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
– 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.21.50-8, 45.23.21.00-3.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 5 000,00zł. (słownie: pięć tysięcy złotych) na czas związania ofertą


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

posiadania wiedzy i doświadczenia, tj., wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zadanie (realizowane nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy), polegające na ciągłym usuwaniu awarii dotyczących zewnętrznej sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych o wartości co najmniej 300 000,00 złotych brutto rocznie
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, tj. dysponują co najmniej: jedną koparką ładowarką, jedna pompą wodną, jedną pompą szlamową, jednym ciągnikiem lub samochodem samowyładowczym o dopuszczalnej ładowności co najmniej 5 ton
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.: są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, nie mniejszą niż 100.000,00 zł. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową, na kwotę, co najmniej 100.000,00 zł
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.3.2)

    • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

     III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

     • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

      III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

      W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

      • inne dokumenty

       III.6) INNE DOKUMENTY

       Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

       Wykonawca winien załączyć do oferty dokumenty wodomierzy, które będzie stosował: zatwierdzenie typu wodomierza, certyfikat jakości, atest higieniczny.

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 90
– 2 - Czas reakcji pogotowia wodociągowego po powiadomieniu o zaistniałej awarii - 10

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.goczalkowicezdroj.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Szkolna 13 43-230 Goczałkowice-Zdrój.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.01.2015 godzina 09:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Administracja Zasobów Komunalnych Goczałkowice Zdrój, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, ul. Szkolna 13, pok. 209 do dnia 26.01.2015 r. do godz. 9.00.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
23.11.2020
Bud-Mak Tobiasz Makuła

Jesteśmy firmą inżynieryjno- techniczną. Dostarczamy usługi, materiały oraz urządzenia dla branży grzewczej i ciepłowniczej. Od początk...

świętokrzyskie
Instalacje gazowe
19.11.2020
El-Bud Serwis Sp. z o.o.

Oferujemy tynki maszynowe łódź, które są wykonywane bardzo szybko i sprawnie. Mamy bardzo niskie ceny, dlatego będziecie zadowoleni z n...

łódzkie
Inne usługi
16.11.2020
CuprumPro Sp. z o.o.

Obsługę projektową przedsięwzięć inwestycyjnych oferuje CuprumPro sp. z o. o. we Wrocławiu. Nasze projekty obejmują głównie przemysł mi...

dolnośląskie
Obiekty przemysłowe
16.11.2020
Hurtownia Drewna Sęk Sławom...

Nasza firma zajmuje się sprzedażą drewna różnego gatunku. Drewno można zastosować do ogrodów, na balkon czy na taras. Oferujemy również...

łódzkie
Drewno