Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Remonty budowlane   /   Bieżące remonty dróg, mostów, chodników i parkingów na teren...
Bieżące remonty dróg, mostów, chodników i parkingów na teren...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Administracja Zasobów Komunalnych , ul. Szkolna 13, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, woj. śląskie, tel. 32 212 70 21, faks 32 736 24 46.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.goczalkowicezdroj.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące remonty dróg, mostów, chodników i parkingów na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia są: remonty dróg o nawierzchni bitumicznej, remonty dróg o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, remonty dróg o nawierzchni gruntowej, utwardzonej oraz inne roboty związane z bieżącym utrzymaniem mostów, dróg, parkingów, chodników, które to roboty budowlane winny być wykonane zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną (SST), stanowiącą załącznik nr 1 do specyfikacji. Zakres prac precyzowany będzie w miarę potrzeby ich wykonania. Wykaz dróg gminnych, wraz z ich długością oraz rodzajem nawierzchni, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. Zamawiający nie ponosi kosztów związanych ze sporządzeniem ani uzgodnieniem projektu zmiany organizacji ruchu. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. Zamówienia uzupełniające stanowić mogą nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje, że część robót (remontów objętych niniejszym zamówieniem) może być następstwem szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego, a ich usunięcie może nastąpić na podstawie art. 147 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. nr 163 poz. 981 z późn. zm.) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania, 2 razy w miesiącu , odpowiednio w terminie między 1 a 5 oraz 14 a 19 dniem miesiąca, objazdu dróg gminnych wraz z przedstawicielem Zamawiającego. Wszelkie usterki zauważone w trakcie prowadzonych czynności Wykonawca winien odnotować w Dzienniku Objazdu Dróg, z jednoczesnym podaniem terminu ich usunięcia. Ubytki w nawierzchni tj. wykruszenie warstwy ścieralnej oraz każdy wybój, który może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, Wykonawca winien natychmiast zasypać lub odpowiednio oznakować, aby uniemożliwić wjechanie pojazdu w powstały ubytek lub wybój. Wzór Dziennika Objazdu Dróg stanowi załącznik nr 12 do specyfikacji. Po gwałtownych burzach lub huraganowych wichurach Wykonawca winien dokonać bezzwłocznie objazdu dróg celem oznakowania powalonych drzew. Po ulewnych deszczach, które mogły spowodować nanoszenie błota lub ziemi ze skarp poboczy przylegających bezpośrednio do drogi, w szczególności w miejscach: - zjazdów z nieruchomości, - zjazdów z pól uprawnych oraz - zjazdów z pól, Wykonawca winien usunąć lub oznakować miejsce zagrożenia bezpieczeństwa ruchu..


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
– Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. Zamówienia uzupełniające stanowić mogą nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.23.32.20-7, 45.23.32.53-7, 45.23.32.23-8.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 4 000,00 zł


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca winien wykazać, że posiada pozytywne i udokumentowane doświadczenie w realizacji robót będących przedmiotem zamówienia, tzn. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty polegające na remoncie dróg, mostów, chodników i parkingów, a wartość tych zamówień wynosiła łącznie co najmniej 100 000,00 - zł netto;
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca winien dysponować minimum następującym sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia: - samochód patrolowy, szt. 1 - koparko-ładowarka, szt. 1 - piła do cięcia asfaltu, szt. 1 - samochód samowyładowczy 5t-10t, z przykryciem lub termos, szt. 1 - skrapiarka do bitumu z przewoźną pompą, szt. 1 - walec samojezdny stalowy, szt. 1 - zagęszczarka, szt. 1 Uwaga! Podane ilości sprzętu, jakim muszą dysponować Wykonawcy, są minimalnymi wymaganiami, co oznacza, że w interesie Wykonawcy leży zapewnienie takiej ilości sprzętu, która pozwoli na sprawne prowadzenie bieżących remontów dróg, mostów, chodników i parkingów.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca winien dysponować następującym potencjałem kadrowym - min. 2 kierowców (operatorów) sprzętu specjalistycznego służącego do remontów dróg, mostów, chodników i parkingów, którzy posiadają uprawnieniami do kierowania pojazdem + min. 2 pracowników fizycznych. Wykonawca winien wskazać kierownika nadzorującego wykonanie całości usługi. Uwaga! Podane ilości osób, jakim muszą dysponować Wykonawcy, są minimalnymi wymaganiami, co oznacza, że w interesie Wykonawcy leży zapewnienie takiej ilości sprzętu, która pozwoli na sprawne prowadzenie bieżących remontów dróg, mostów, chodników i parkingów.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca winien dysponować ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 100 000,00 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

   III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
   • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

    Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

    III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

    • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

     III.4.3.2)

     • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
     • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

      III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

      • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 90
– 2 - Okres gwarancji i rękojmi - 10

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.goczalkowicezdroj.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Administracja Zasobów Komunalnych ul. Szkolna 13, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, II piętro pokój 208 lub 209.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2014 godzina 09:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Urzędu Gminy, I piętro ul. Szkolna 13, 43-230 Goczałkowice-Zdrój.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
23.11.2020
Bud-Mak Tobiasz Makuła

Jesteśmy firmą inżynieryjno- techniczną. Dostarczamy usługi, materiały oraz urządzenia dla branży grzewczej i ciepłowniczej. Od początk...

świętokrzyskie
Instalacje gazowe
19.11.2020
El-Bud Serwis Sp. z o.o.

Oferujemy tynki maszynowe łódź, które są wykonywane bardzo szybko i sprawnie. Mamy bardzo niskie ceny, dlatego będziecie zadowoleni z n...

łódzkie
Inne usługi
16.11.2020
CuprumPro Sp. z o.o.

Obsługę projektową przedsięwzięć inwestycyjnych oferuje CuprumPro sp. z o. o. we Wrocławiu. Nasze projekty obejmują głównie przemysł mi...

dolnośląskie
Obiekty przemysłowe
16.11.2020
Hurtownia Drewna Sęk Sławom...

Nasza firma zajmuje się sprzedażą drewna różnego gatunku. Drewno można zastosować do ogrodów, na balkon czy na taras. Oferujemy również...

łódzkie
Drewno