Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   MODERNIZACJĘ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYC...
MODERNIZACJĘ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYC...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Administracja Szkół Gminy Skała , ul. Szkolna 4, 32-043 Skała, woj. małopolskie, tel. 12 389 01 70, faks 12 389 01 70.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.skala.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: http://www.skala.pl/modernizacja_przedszkoli/et2

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: MODERNIZACJĘ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY SKAŁA etap II : Wykonanie nawierzchni placów zabaw oraz prace modernizacyjne w toaletach..


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2.1) Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw wraz z ogrodzeniem. Prace mają mieć miejsce na ternie poniższych szkół: a. Szkoła Podstawowa w Cianowicach. (Opis w Zał. 7 a), -zagospodarowanie terenów zielonych, -wykonanie strefy bezpiecznej zgodnej z PN EN 1177 , -zakup materiałów i wykonanie prac ziemnych w celu wykonania nawierzchni bezpiecznej (gumowej lub piankowej zgodnej z norma i wytycznymi), - wykonanie chodnika, -wykonanie ogrodzenia, b. Szkoła Podstawowa w Minodze. (Opis w Zał. 7 b) -zagospodarowanie terenów zielonych , -wykonanie strefy bezpiecznej zgodnej z PN EN 1177 , -zakup materiałów i wykonanie prac ziemnych w celu wykonania nawierzchni bezpiecznej (gumowej lub piankowej zgodnej z norma i wytycznymi) , - wykonanie ciągu pieszych , -wykonanie ogrodzenia, c. Szkoła Podstawowa w Smardzowicach. (Opis w Zał. 7 c). -zagospodarowanie terenów zielonych o powierzchni, -wykonanie strefy bezpiecznej zgodnej z PN EN 1177 , -zakup materiałów i wykonanie prac ziemnych w celu wykonania nawierzchni bezpiecznej (z piasku, ziarno 0,2 do 2 bez cząstek mułu i gliny), - wykonanie ciągu pieszych , d. Szkoła Podstawowa w Skale. (Opis w Zał. 7 d.) -zagospodarowanie terenów zielonych , - wykonanie strefy bezpiecznej zgodnej z PN EN 1177 , -zakup materiałów i wykonanie prac ziemnych w celu wykonania nawierzchni bezpiecznej (z piasku, ziarno 0,2 do 2 bez cząstek mułu i gliny) , -zakup materiałów i wykonanie prac ziemnych w celu wykonania nawierzchni bezpiecznej (gumowej lub piankowej zgodnej z norma i wytycznymi) , e. Szkoła Podstawowa Szczodrkowicach. (Opis w Zał. 7 e). -zagospodarowanie terenów zielonych , -wykonanie strefy bezpiecznej zgodnej z PN EN 1177 , -zakup materiałów i wykonanie prac ziemnych w celu wykonania nawierzchni bezpiecznej (gumowej lub piankowej zgodnej z norma i wytycznymi) , - wykonanie ciągu pieszych , -wykonanie ogrodzenia, 2.2) Dostosowanie pomieszczeń. (Opis w Zał. 7 f): Wykonawca wykona następujące prace mające na celu dostosowanie starych pomieszczeń do aktualnych standardów. a. Szkoła Podstawowa w Cianowicach. Oddział I: -Zakup umywalki z baterią umywalkową. -Montaż umywalki z baterią. -Zakup zestawu (muszla ustępowa, deska, spłuczka). -Montaż zestawu (muszla ustępowa, deska, spłuczka). -Zakup i montaż lustra. -Zakup i montaż podajnika na mydło. -Zakup i montaż podajnika na ręczniki. -Zakup glazury i materiałów budowlanych (toaleta dla dzieci). Demontaż i montaż nowej glazury (toaleta dla dzieci). Oddział II: - Zakup umywalki z baterią umywalkową. - Montaż umywalki z baterią. - Zakup zestawu (muszla ustępowa, deska, spłuczka). - Montaż zestawu (muszla ustępowa, deska, spłuczka). - Zakup i montaż lustra. - Zakup i montaż podajnika na mydło. - Zakup i montaż podajnika na ręczniki. - Zakup glazury i materiałów budowlanych (toaleta dla dzieci). - Demontaż i montaż nowej glazury (toaleta dla dzieci). - Zakup glazury i materiałów budowlanych (pomieszczenia dla personelu. - Demontaż i montaż nowej glazury (pomieszczenia dla personelu). b. Szkoła Podstawowa w Minodze. Oddział I: -Zakup zestawu (muszla ustępowa, deska, spłuczka). -Montaż zestawu (muszla ustępowa, deska, spłuczka). -Zakup i montaż lustra. -Zakup i montaż podajnika na mydło. c. Szkoła Podstawowa w Smardzowice. Oddział I: - Zakup i montaż zestawu (muszla ustępowa, deska, spłuczka). - Zakup umywalki z baterią. - Montaż umywalki z baterią. d. Szkoła Podstawowa Szczodrkowicach. Oddział I: -Zakup zestawu (muszla ustępowa, deska, spłuczka). -Montaż zestawu (muszla ustępowa, deska, spłuczka). -Zakup umywalki z baterią umywalkową. -Montaż umywalki z baterią. -Zakup i montaż lustra. -Zakup i montaż podajnika na mydło. -Zakup i montaż podajnika na ręczniki. -Zakup i montaż uchwytów na papier toaletowy. Szczegółowy opis robót został zawarty w załącznikach nr 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9, 45.21.13.10-5.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 20.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych). 2.Wadium może być wniesione w formach przewidzianych art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Wolbrom Oddział Skała 69 84500005 0020 0200 0723 0006.(Odbiorca Urząd Miasta i Gminy Skała - Gmina Skała)


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca winien dysponować osobą z uprawnieniami do wykonywania prac ogólno-budowlanych.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 95
– 2 - Termin realizacji robót - 5

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.skala.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: http://www.skala.pl/modernizacja_przedszkoli/et2.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.11.2014 godzina 13:00, miejsce: Adresat Administracja Szkół Gminy Skała, ul Szkolna 4 ; 32-043.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
21.05.2020
Przedsiębiorstwo Handlowo U...

Zastanawiasz się, czy warto zdecydować się na montaż paneli fotowoltaicznych? Ile to wszystko kosztuje najłatwiejszym sposobem na to, ż...

śląskie
Budownictwo ekologiczne
21.05.2020
Edmar Edward Feński

Firma EDMAR proponuję docieplenie poddasza poliuretanową pianą otwartokomorową. Pracujemy na sprawdzonych pianach Amerykańskich oraz ...

mazowieckie
Ocieplanie budonków
18.05.2020
Grupa Proeko Sp. z o.o.

Jesteśmy wyjątkową firmą, która stworzyła autorską, innowacyjną a przede wszystkim pro-gospodarczą technologię budowy domów ekologiczny...

małopolskie
Domy drewniane
17.05.2020
DK Plastic Adrian Dziedzic

DK IZOLACJE. Ocieplenia pianą PUR. Nasze działania opierają się na jasnych zasadach, które budują silną markę i pozycję lidera w br...

kujawsko-pomorskie
Ocieplanie budonków