Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK...
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Związek Międzygminny "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT" , ul. 24 Stycznia 25, 64-020 Czempiń, woj. wielkopolskie, tel. 61 2826303, faks 61 2826303.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.selekt.czempin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: związek gmin.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na działce o nr ewid. 507/4 zlokalizowanej w miejscowości Karczewo w gminie Kamieniec (PSZOK dla gminy Kamieniec)..


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na działce o nr ewid. 507/4 zlokalizowanej w miejscowości Karczewo w gminie Kamieniec (PSZOK dla gminy Kamieniec), obejmująca: 1.1. wykonanie robót przygotowawczych obejmujących: 1.1.1. roboty pomiarowe w tym inwentaryzację, 1.2. wykonanie robót ziemnych obejmujących: 1.2.1. realizację koryta gł. śr. do 40 cm: 1.2.2. realizację placu: 525,00 x 0,40 = 210,00 m3 1.2.3. realizację krawężników: 15 x 0,30 x 0,4 = 1,80 m3, 1.2.4. realizację obrzeży: 85,00 x 0,25 x 0,40 = 8,50 m3, 1.3. wykonanie podbudowy obejmującej: 1.3.1. realizację mechanicznego profilowania i zagęszczenia podłoża, 1.3.2. realizację podsypki piaskowej o gr. 15 cm, 1.3.3. realizację podbudowy z kruszywa łamanego w-wa dolna gr. 25 cm, 1.3.4. realizację podbudowy z kruszywa łamanego w-wa górna gr. 7 cm, 1.4. wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, 1.5. wykonanie krawężników i obrzeży obejmujące: 1.5.1. realizację ławy betonowej z oporem: 15,0 x 0,083 + 85,0 x 0,043 = 4,90 m3, 1.5.2. ustawienie krawężnika betonowego 15 x 30 mb, 1.5.3. ustawienie obrzeży betonowych 8 x 30 mb, 1.6. wykonanie wiaty stalowej obejmujące: 1.6.1. ustawienie wiaty stalowej o wymiarach 6,00 x 4,00 - 1 szt., 1.7. wykonanie kiosku obsługi o wymiarach 2,20 x 2,20 - 1 szt, 1.8. wykonanie bramy dwuskrzydłowej długości 4,0 m - 1 szt, 1.9. wyposażenie w kontenery i pojemniki służące do zbierania: - papieru, tektury (makulatury), - metalu, - tworzywa sztucznego, - szkła, - opakowań wielomateriałowych, - odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, - odpadów zielonych, - przeterminowanych leków, - chemikaliów, - zużytych baterii i akumulatorów, - zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tj.: 1.9.1. kontenery typu KP-7 - 3 szt., 1.9.2. kontenery typu 1100 litra - 10 szt., 1.9.3. pojemniki na leki - 1 szt., 1.9.4. pojemniki na baterie - 1 szt., 1.9.5. pojemniki na świetlówki - 1 szt., UWAGA! Wskazane powyżej w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia utwardzenie, wykonawca winien wykonać z powierzchniowym odprowadzeniem wody na tereny nieutwardzone, zielone. Wykonawca winien w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia ustawić pod stalową wiatą pojemniki przeznaczone zgodnie z pkt 3.1.9. SIWZ do zbierania następujących odpadów: - zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, - przeterminowanych leków, - chemikaliów, - zużytych baterii i akumulatorów. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 60 miesięcznej gwarancji jakości wykonania przedmiotu zamówienia, licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru tego przedmiotu. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej terenu, na którym będzie realizowane przedmiotowe zamówienie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - stanowiąca załącznik Nr 9 do SIWZ. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w oparciu zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do zaprojektowanych, z zastosowaniem tych samych standardów technicznych i jakościowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamawianej inwestycji. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem, oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż założone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a ponadto muszą to być materiały i urządzenia dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.23.60.00-0, 45.42.11.48-3, 44.11.21.00-9, 34.92.84.80-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: 1. Przystępujący do przetargu wykonawcy zobowiązani są przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium w wysokości 4.000,00 zł 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek zamawiającego: BS 75 8682 1030 0002 0633 2000 0040 z dopiskiem: Wadium - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na działce o nr ewid. 507/4 zlokalizowanej w miejscowości Karczewo w gminie Kamieniec (PSZOK dla gminy Kamieniec). w takim czasie, aby pieniądze znalazły się na rachunku Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 4. Dokument potwierdzający wpłatę pieniędzy (oryginał lub kopia) dołączany jest do oferty. Jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie, oryginał odpowiedniego dokumentu wraz z jego kopią (potwierdzoną za zgodność) dołączany jest do oferty. Oryginał należy załączyć do oferty w taki sposób aby umożliwić zamawiającemu jego wyjęcie i zwrot bez uszkadzania oferty. Zamawiającym (beneficjentem) jest: Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempiniu Adres: ul. 24 stycznia 25, 64-020 Czempiń 5. Wykonawca, który nie wniósł wadium zostanie wykluczony z postępowania. 6. Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego w okolicznościach przewidzianych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art.46 ust. 4a ustawy Pzp. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podst. art.46 ust.1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania spełniania tego warunku.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W niniejszym postępowaniu Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej 1 robotę, polegającą na budowie nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem terenu o wartości netto minimum 140.000,00 w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania spełniania tego warunku.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W niniejszym postępowaniu Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował, zarówno na etapie udzielenia zamówienia, jak i jego realizacji osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w tym również wydane w trybie uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemców, tj. kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W niniejszym postępowaniu Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe na rachunku lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 50.000,00 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia należy przedłożyć wykaz co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem terenu o wartości netto minimum 140.000,00 zł, wykonanej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do SIWZ. W w/w wykazie Zamawiający wymaga wskazania roboty, której wykonanie potwierdza spełnianie przez wykonawcę określonego w pkt 5.1.2. warunku posiadania wiedzy i doświadczenia oraz załączenia poświadczenia wykonania wskazanej roboty w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowego jej ukończenia lub innego dokumentu, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać w/w poświadczenia. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego wskazane w w/w wykazie roboty budowlane zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej (poświadczenia lub innego dokumentu).;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

   III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
   • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

    III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

    Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

    III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

    • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

     III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

     • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy. Zmiana jest możliwa w następujących przypadkach: 1) Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót może nastąpić w przypadku: a) wystąpienia zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi odbiegającymi od typowych, uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną lub przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów w szczególności, gdy występuje temperatura poniżej 0°C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, b) wystąpienia zmian, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej, warunków geologicznych i zachodzi potrzeba wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, W wyżej wymienionych przypadkach termin wykonania przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia przedmiotu umowy w sposób należyty, nie dłużej niż o okres trwania tych okoliczności. Okoliczności te muszą być potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego z wpisem do dziennika budowy. 2) Zmiana wynagrodzenia może nastąpić w przypadku: a) zmiany ustawowej stawki podatku VAT o kwotę wynikającą ze zmienionej stawki tego podatku obowiązującej w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy, b) na skutek zmian wynikających z kosztorysu powykonawczego, c) gdy zajdzie konieczność wykonania robót, które nie były przewidziane w przedmiarze i w konsekwencji nie zostały ujęte w kosztorysie ofertowym, a tym samym nie zostały objęte ceną ofertową, a są objęte dokumentacją projektową. 3) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych może wystąpić w przypadku: odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategoria gruntu) skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, 4) Zmiana osób z uprawnieniami budowlanymi wskazanych w ofercie może nastąpić z zachowaniem reguł określonych w § 6 pkt 5 i 6 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, 5) Zmiana podwykonawcy i zmiana zakresu podwykonywanych robót jest możliwa przy zachowaniu procedur przewidzianych w § 10 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.selekt.czempin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT, Adres: ul. 24 Stycznia 25, 64-020 Czempiń.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.11.2014 godzina 09:30, miejsce: Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT, Adres: ul. 24 Stycznia 25, 64-020 Czempiń, pokój 31.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Inwestycja będąca przedmiotem zamówienia korzysta z dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
26.02.2020
Klimawenti Sp. z o.o.

Zajmujemy się kompleksowo instalacjami : wentylacji, klimatyzacji, chłodniczymi. Wykonujemy projekty, dobory urządzeń, montaż. Prac...

mazowieckie
Intalacje grzewcze
24.02.2020
Jeremias Sp. z o.o.

Firma Jeremias Systemy Kominowe należy do grupy Jeremias z siedzibą w Niemczech. Oddział w Polsce założony został w 1997 roku i w tym c...

wielkopolskie
Intalacje grzewcze
20.02.2020
Kerst Sp. z o.o.

DOŚWIADCZENI W BUDOWNICTWIE KERST Sp. z o. o. jest firmą budowlaną specjalizującą się w realizacji robót budowlanych dla Klientów in...

mazowieckie
Budownictwo mieszkaniowe
17.02.2020
Centrum Osłon Effect s.c. J...

Centrum Osłon Effect to firma, która specjalizuje się przede wszystkim w produkcji rolet na wymiar. Firma istnieje na rynku od 2008 rok...

pomorskie
Drzwi, bramy i ogrodzenia