Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Remonty budowlane   /   Wykonanie remontu chodnika przy ulicy Konstantynowskiej
Wykonanie remontu chodnika przy ulicy Konstantynowskiej
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Gminy Aleksandrów Łódzki , Pl. Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. łódzkie, tel. 042 7121018, 7121620, faks 042 7121780.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.aleksandrow-lodzki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu chodnika przy ulicy Konstantynowskiej.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Wykonanie wymiany istniejącej nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Konstantynowskiej w Aleksandrowie Łódzkim i ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej na odcinku od ul. Pabianickiej do Senatorskiej w Aleksandrowie Łódzkim, w działkach drogowych o nr ewid. 109/4, 178/11, 101/6, 175, 173/4, 174/3, obręb A-5 oraz dz. nr ewid. 297/2, 435, 440, obręb A-9, gmina Aleksandrów Łódzki. 2. Prace budowlane wykonywane będą na długości 240 mb i polegają w szczególności na: 1) Rozebraniu obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej wraz z ułożeniem na palety, 2) Rozebraniu ręcznym chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm, na podsypce piaskowej wraz z ułożeniem na palety, 3) Wykonaniu obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową, 4) Wykonaniu chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, o grubości 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem. 3. Szczegółowy obmiar oraz zakres prac znajduje się w Dokumentacji Projektowej stanowiącej Załącznik nr 5 do SIWZ. 4. Prace budowlane muszą być wykonane zgodnie z załączoną dokumentacją (Załącznik nr 5 do SIWZ), poleceniami Zamawiającego oraz sztuką budowlaną i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 5. Termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały, jakiej Wykonawca udziela Zamawiającemu obejmuje okres 60 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót..


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
– Przedmiotem ewentualnych zamówień uzupełniających będzie wykonanie prac objętych przedmiotem zamówienia. Wartość prac uzupełniających nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające mogą być udzielone wyłonionemu Wykonawcy w okresie 3 lat od zawarcia umowy w bieżącym postępowaniu.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie warunku wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, co najmniej 2 roboty budowlane, z których każda musi obejmować następujący zakres: budowę lub przebudowę lub remont drogi/chodnika. Wartość brutto każdej wykazanej roboty budowlanej musi wynosić: - co najmniej 90.000,00 zł. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie III.4. Przy ocenie spełnienia warunku udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnieniu warunku będą zsumowane. Stosownie do art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  z zakresu budowy lub przebudowy lub remontu drogi/chodnika o wartości co najmniej 90.000,00 zł każda;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach: 1.1 Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 1.1.1 Wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji zamówienia określonego w umowie ze względu na: - brak możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych (o czas, w którym - na skutek tych zdarzeń - nie było możliwe wykonanie umowy i na który - w ich wyniku - jej wykonanie zostało przerwane) lub -działanie siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (o czas niezbędny do wykonania zamówienia) lub -wstrzymanie prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę (o czas, w którym - na skutek tych zdarzeń - nie było możliwe wykonanie umowy i na który - w ich wyniku - jej wykonanie zostało przerwane) lub - opóźnienie związane z uzyskaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów (o czas niezbędny na uzyskanie tych dokumentów) lub -przedłużenie procedury udzielenia zamówienia np. odwołanie (o czas przedłużenia procedury). 1.1.2 Wystąpienia robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: - z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, lub - wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, a wykonanie zamówienia dodatkowego uniemożliwia wykonanie zamówienia podstawowego w terminie umownym, 1.1.3 opóźnień Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów wymaganych przepisami, do których przekazania Zamawiający był zobowiązany, 1.1.4 wstrzymania przez Zamawiającego wykonywania robót. We wszystkich przypadkach określonych w punktach od 1.1.1 do 1.1.4, termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania okoliczności. 1.2 Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu robót. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość robót, o które pomniejszono zakres przedmiotu Umowy. 1.3 Innych sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury mającej na celu wybór Wykonawcy, nie miałyby wpływu na udział większej ilości podmiotów zainteresowanych tą procedurą. 1.4 Zmiany sposobu wykonania robót lub ich zakresu, jeżeli w trakcie realizacji pojawią się okoliczności uzasadniające powyższe, a wynikające z uzyskanych uzgodnień i opinii, uwarunkowań technicznych, gruntowych lub dokumentacyjnych. 2. Okoliczności przewidziane powyżej w punktach od 1.1 do 1.4 stanowiące podstawę zmiany umowy stanowią uprawnienie Zamawiającego, a nie jego obowiązek. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy jeśli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności, itp.). W rezultacie dokonania czynności opisanych powyżej może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.aleksandrow-lodzki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim, Plac Kościuszki 2, Wydział Zamówień Publicznych.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.11.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim, Plac Kościuszki 2, Biuro Rady Miejskiej.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
26.10.2020
Greenfond Polska Sp. z o.o.

Systemy GreenFond. Profesjonalna oferta w zakresie rozwiązań dla dachów zielonych oraz w dziedzinie stabilizacji gruntów i systemów dre...

opolskie
Pokrycia dachowe
15.10.2020
Top Sport Sp. z o.o. Sp. k.

Firma Top Sport powstała w 2003 roku od tego czasu realizuje swoje usługi na rynku nawierzchni sportowych. Na przestrzeni lat była wyko...

śląskie
Kładzenie płytek, kafelek i podłóg
14.10.2020
Inter-Serwis Łukasz Burzyński

Firma Inter-Serwis świadczy kompleksowe usługi z zakresy instalacji fotowoltaiki, systemów monitoringu, instalacji elektrycznych i inny...

kujawsko-pomorskie
Inne budownictwo
13.10.2020
Korona s.c. Zbigniew Stępie...

Firma KORONA S. C. serdecznie zaprasza Państwa do skorzystania ze swoich profesjonalnych usług. Nasza siedziba znajduje się w Kamieńcu ...

dolnośląskie
Inne budownictwo