Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   termorenowacja budynku i budowa oczyszczalni ścieków wraz z ...
termorenowacja budynku i budowa oczyszczalni ścieków wraz z ...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sompolno , ul. 11 Listopada 15, 62-610 Sompolno, woj. wielkopolskie, tel. 063 2714054, faks 063 2714057.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.sompolno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: termorenowacja budynku i budowa oczyszczalni ścieków wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku jako część projektu pn: Przebudowa dawnej szkoły w Ostrówku na potrzeby mieszkaniowe-zmiana sposobu użytkowania.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia polegać będzie na wykonaniu następującego zakresu robót: a) termorenowacja budynku - roboty zewnętrzne i wyburzeniowe w części gospodarczej przeznaczonej na mieszkania: wykucie ościeżnic, otworów drzwiowych, uzupełnienie tynków wewnętrznych na pow. ok. 33 m2, montaż okien - ok. 13,5 m2 i 1 szt. drzwi zewnątrzlokalowych; termoizolacja ścian zewnętrznych i roboty elewacyjne: docieplenie ścian metodą lekką-mokrą z płyt styropianowych o gr. 2, 8, 10 cm na pow. ok. 735 m2 i folii kubełkowej na pow. ok. 122 m2, roboty izolacyjne i remontowe stropodachu- docieplenie metodą wtryskową z granulatu z wełny mineralnej o gr. warstwy 20 cm na pow. ok. 705 m2; wymiana okna w lokalu nr 2, i remont pomieszczeń w lokalu nr 13 (zamurowanie otworu, sufit podwieszany, malowanie), wstawienie drzwi zewnętrznych w lokalu nr 14; b) pozostałe roboty w budynku i przy budynku - podjazdy dla niepełnosprawnych przy świetlicy i przy wejściu głównym, wymiana drzwi zewnętrznych do świetlicy, opaska żwirowa wokół budynku na pow. ok. 72 m2, okładziny schodów z płytek gres na pow. ok. 13 m2; c) oczyszczalnia ścieków i przyłącze kanalizacyjne do budynku - instalacja rur kanalizacyjnych o średnicy zewnętrznej 200 mm na długości 120 m, ustawienie 3 szt. studni rewizyjnych, montaż 1 kpl oczyszczalni ze złożem biologicznym wraz z przyłączem energetycznym oraz 2 szt. studni chłonnych; oraz inne roboty określone w załączonej dokumentacji projektowej. 2. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa (projekty budowlane i przedmiary robót) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, załączone do niniejszej SIWZ. 3. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ww. ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca zatem, w celu realizacji zamówienia, nie może użyć urządzeń ani materiałów budowlanych o gorszych parametrach technicznych i jakościowych niż te wskazane (opisane) w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Oznacza to, że Wykonawca nie będzie zobowiązany do zastosowania konkretnych wyrobów i że może on stosować inne pod warunkiem ich zgodności z wyrobami podanymi w dokumentacji pod względem: gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj i liczba elementów składowych),charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość tworzywa),parametrów technicznych (np. wytrzymałość, trwałość, konstrukcja, itp.),wyglądu (struktura, faktura, barwa). 4. Wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego, chyba, że udzielona przez dostawców materiałów gwarancja przewiduje dłuższy okres.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.23.24.21-9, 45.33.20.00-7.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2014.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, co najmniej dwa zadania polegające na budowie, przebudowie lub remoncie budynków o łącznej wartości tych dwóch zamówień nie mniejszej niż 200.000,00 zł; Powyższe Wykonawca musi wykazać w formie załączonego do oferty wykazu robót wraz z załączeniem dowodów określających czy najważniejsze roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże w załączonym wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, że dysponuje przynajmniej po jednej osobie posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: 1) konstrukcyjno-budowlanej - osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika budowy, 2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych -osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika robót. Wykonawca jednocześnie oświadczy, że osoba ta posiada stosowne uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

     III.6) INNE DOKUMENTY

     Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

     1.wypełniony formularz oferty - wg załącznika nr 1 do SIWZ; 2.pełnomocnictwo (o ile ofertę składa pełnomocnik) do reprezentowania Wykonawcy, określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 3.W sytuacji, gdy wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnymi dla należytego wykonania zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.W przypadku, gdy podmiot przedstawiający pisemne zobowiązanie będzie uczestniczył w wykonaniu części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tego podmiotów oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy (oświadczenie wg wzoru na załączniku nr 6 do SIWZ)

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1)przedłużenie terminu wykonania umowy ze względu na: a)wystąpienie tzw. siły wyższej - nadzwyczajne zdarzenie zewnętrzne, niezależne od woli stron, np. pożar, powódź i inne klęski żywiołowe, uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy w terminie umownym, b)wystąpienie nietypowych niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót, dla których określona odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych warunków atmosferycznych, c)wystąpienie zamówień dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy. Ewentualne przedłużenie terminu umownego może nastąpić o czas trwania przesłanek powodujących zmianę i winno zostać poprzedzone udokumentowaniem ich wystąpienia w sposób nie budzący zastrzeżeń; 2)zmiany sposobu wykonania robót budowlanych, których zasadność potwierdzają wszyscy uczestnicy procesu budowlanego i są one korzystne dla Zamawiającego, a wynikają: a)z możliwości zastosowania nowszych technologii wykonania robót budowlanych lub materiałów o wyższych parametrach niż określone w dokumentacji projektowej, b)z okoliczności uzasadnionych jedynie prawidłową realizacją przedmiotu umowy lub zapewnieniem optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót; 3)zmiany osób uczestniczących w wykonywaniu przedmiotu zamówienia - kierownika budowy i robót, wskazanych w ofercie Wykonawcy, pod warunkiem, że będą posiadały uprawnienia i spełniały wymogi określone na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sompolno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Sompolnie, ul. 11 Listopada 15, 62-610 Sompolno.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Sompolnie, ul. 11 Listopada 15, 62-610 Sompolno, pok. 11 (sekretariat).


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
17.01.2019
Elmar Hurtownia Elektrotech...

Elmar to firma, która już od dłuższego czasu funkcjonuje na rynku i oferuje artykuły elektroinstalacyjne. Na stronie tej firmy można zn...

wielkopolskie
Instalacje elektryczne
16.01.2019
Arbatech Sp. z o.o.

Oferta firmy Arbatech obejmuje urządzenia pneumatyczne od różnych producentów. Wieloletnie doświadczenie firmy pozwoliło na wyselekcjon...

wielkopolskie
Inny sprzęt budowlany
16.01.2019
KIM Sp. z o.o.

Kim24 to firma budowlana z tradycjami. Na rynku od 33 lat! Oferuje również online: materiały budowlane, instalacyjne, izolacyjne, pokry...

mazowieckie
Wykańczanie wnętrz
15.01.2019
HERTOS JACEK SZULC

HERTOS oferuje duże doświadczenie w branży budowlanej, wyspecjalizowana załoga, projektowanie, nowoczesne technologie i kompleksowa rea...

wielkopolskie
Budownictwo przemysłowe