Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   budowa placów zabaw w miejscowościach Lubstów i Ośno Górne n...
budowa placów zabaw w miejscowościach Lubstów i Ośno Górne n...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sompolno , ul. 11 Listopada 15, 62-610 Sompolno, woj. wielkopolskie, tel. 063 2714054, faks 063 2714057.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.sompolno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: budowa placów zabaw w miejscowościach Lubstów i Ośno Górne na terenie gminy Sompolno.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia polegać będzie na wykonaniu następujących robót: 1)budowa placu zabaw w Lubstowie - działka nr 46/3: wykarczowanie krzewów na pow. 7,5 m2, demontaż ogrodzenia o długości 27 mb, wykonanie nawierzchni pod urządzenia zabawowe na pow. 300 m2 (korytowanie i wywóz ziemi, nawierzchnia z piasku o frakcji 0,2-2 mm w ilości 90 m3), nawierzchnia z kostki brukowej-12 m2 i montaż obrzeży na długości 44 mb, na ławie betonowej, wykonanie ogrodzenia panelowego na długości ponad 78 mb i montaż 2 szt furtek, wyposażenie placu w elementy zabawowe: zestaw zabawowy, huśtawka podwójna, piramida linowa, bujak sprężynowy oraz w 2 szt. ławek z oparciem, w kosz na śmieci i tablicę regulaminową; b)budowa placu zabaw w Ośnie Górnym - działka nr 54/11: wykarczowanie krzewów na pow. 10 m2, demontaż ogrodzenia o długości 73 mb, wykonanie nawierzchni pod urządzenia zabawowe na pow. ponad 416 m2 (korytowanie i wywóz ziemi, nawierzchnia z piasku o frakcji 0,2-2 mm w ilości 125 m3), wykonanie ogrodzenia panelowego na długości ponad 95 mb i montaż 2 szt furtek, wyposażenie placu w elementy zabawowe: zestaw zabawowy, huśtawka podwójna, piramida linowa, bujak sprężynowy oraz w 2 szt. ławek z oparciem, w kosz na śmieci i tablicę regulaminową oraz inne roboty określone w załączonej dokumentacji projektowej.4. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ww. ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.5. Wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego, chyba, że udzielona przez dostawców materiałów gwarancja przewiduje dłuższy okres.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 35.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, co najmniej dwa place zabaw lub dwa inne obiekty rekreacyjno-sportowe o wartości łącznej tych dwóch zadań nie mniejszej niż 80.000,00 zł (brutto).Powyższe Wykonawca musi wykazać w formie załączonego do oferty wykazu robót wraz z załączeniem dowodów określających czy najważniejsze roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże w załączonym wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, że dysponuje przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika robót. Wykonawca jednocześnie oświadczy, że osoba ta posiada stosowne uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

     III.6) INNE DOKUMENTY

     Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

     1) wypełniony formularz oferty, 2) pełnomocnictwo (o ile ofertę składa pełnomocnik) do reprezentowania Wykonawcy, określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, 3) zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeśli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków w postępowaniu, będzie z tych zasobów korzystał, 4) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy wg wzoru na załączniku nr 6 do SIWZ

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1)przedłużenia terminu wykonania umowy ze względu na: a)wystąpienie tzw. siły wyższej - nadzwyczajne zdarzenie zewnętrzne, niezależne od woli stron, np. pożar, powódź i inne klęski żywiołowe, uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy w terminie umownym, b)wystąpienie nietypowych niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót, dla których określona odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych warunków atmosferycznych, c)wystąpienie zamówień dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy. Ewentualne przedłużenie terminu umownego może nastąpić o czas trwania przesłanek powodujących zmianę i winno zostać poprzedzone udokumentowaniem ich wystąpienia w sposób nie budzący zastrzeżeń. 2)zmiany osoby uczestniczącej w wykonywaniu przedmiotu zamówienia - kierownika robót, wskazanego w ofercie Wykonawcy, pod warunkiem, że będzie posiadał uprawnienia i spełniał wymogi określone na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sompolno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Sompolnie ul. 11 Listopada 15, 62-610 Sompolno.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Sompolnie ul. 11 Listopada 15, 62-610 Sompolno, pok. nr 11 (sekretariat).


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Gmina ubiega się o dofinansowanie inwestycji w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi, objętego PROW na lata 2007-2013.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
17.01.2019
Elmar Hurtownia Elektrotech...

Elmar to firma, która już od dłuższego czasu funkcjonuje na rynku i oferuje artykuły elektroinstalacyjne. Na stronie tej firmy można zn...

wielkopolskie
Instalacje elektryczne
16.01.2019
Arbatech Sp. z o.o.

Oferta firmy Arbatech obejmuje urządzenia pneumatyczne od różnych producentów. Wieloletnie doświadczenie firmy pozwoliło na wyselekcjon...

wielkopolskie
Inny sprzęt budowlany
16.01.2019
KIM Sp. z o.o.

Kim24 to firma budowlana z tradycjami. Na rynku od 33 lat! Oferuje również online: materiały budowlane, instalacyjne, izolacyjne, pokry...

mazowieckie
Wykańczanie wnętrz
15.01.2019
HERTOS JACEK SZULC

HERTOS oferuje duże doświadczenie w branży budowlanej, wyspecjalizowana załoga, projektowanie, nowoczesne technologie i kompleksowa rea...

wielkopolskie
Budownictwo przemysłowe