Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   PZD.3210.5.2014 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1692N od dr...
PZD.3210.5.2014 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1692N od dr...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu , ul. Czerniewskiego 6, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4232807, faks 0-87 4232422.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.powiat.pisz.pl/index.php?k=145

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PZD.3210.5.2014 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1692N od dr. kraj. nr 63 - Trzonki - dr. pow. Nr 1851N od km 0+833 do km 3+130.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej Nr 1692N od dr. kraj. nr 63 - Trzonki - dr. pow. Nr 1851N od km 0+833 do km 3+130.Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1409), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907). Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót budowlanych zgodnie z prawem polskim, a w szczególności z przepisami techniczno budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie. Zakres rzeczowy robót obejmuje: - roboty przygotowawcze, - roboty ziemne, - wykonanie podbudowy, - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej (warstwa wiążąca i warstwa ścieralna), - oznakowanie poziome i pionowe. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Rozdziałach IV - VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
– Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.06.2014.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 25 000,00 PLN. Słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Doświadczenie. Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował (zakończył) co najmniej: - 2 zadania polegające na budowie lub przebudowie drogi, obejmujące bitumiczne roboty nawierzchniowe o powierzchni minimum 12500 m2 w ramach każdego zadania. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt III.4.1 niniejszego ogłoszenia, na zasadzie spełnia - nie spełnia.
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi, wymienionymi poniżej: - wytwórnia mas bitumicznych o wydajności minimum 100 Mg/h zlokalizowana w odległości gwarantującej czas transportu spełniający wymagania SST - szt.1; - układarka do mas bitumicznych ze sterowaniem elektronicznym - szt.1; - walec stalowy - szt.2; - walec ogumiony - szt.1. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt III.4.1 niniejszego ogłoszenia, na zasadzie spełnia - nie spełnia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jaka zostanie jej powierzona. Wykonawca przedstawi wraz z ofertą osobę, na funkcję wymienioną poniżej, która spełnia następujące wymagania: 1) osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika budowy a) minimalne doświadczenie i kwalifikacje: - uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; - przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa; - pełnił funkcję kierownika budowy na co najmniej 2 zadaniach polegających na budowie lub przebudowie drogi obejmującej bitumiczne roboty nawierzchniowe o powierzchni minimum 12500 m2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt III.4.1 niniejszego ogłoszenia, na zasadzie spełnia - nie spełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

     III.6) INNE DOKUMENTY

     Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

     - kosztorys ofertowy, - pełnomocnictwo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, - dowód wniesienia wadium - do wykazu wykonanych robót budowlanych załączyć dowody czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany i warunki zmian postanowień umowy zostały szczegółowo określone w Projekcie umowy, stanowiącym Rozdział III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.pisz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego, 12-200 Pisz, ul. Czerniewskiego 6 pok. nr 6.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.03.2014 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego, 12-200 Pisz, ul. Czerniewskiego 6 pok. nr 3 (SEKRETARIAT).


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
16.05.2018
Zakład Stolarski Art - Tom ...

Drewno z najlepszych polskich upraw, sprawdzony schemat produkcji oraz innowacyjne formy sprawiają, że nasza oferta drewnianych drzwi w...

opolskie
Drzwi, bramy i ogrodzenia
15.05.2018
Nowent Adam Nowacki

Nowent to przedsiębiorstwo z bogatym doświadczeniem na temat dostarczania i montażu systemów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, domowych...

podlaskie
Intalacje grzewcze
14.05.2018
Firma Ogólnobudowlana Sebas...

Firma Ogólnobudowlana Wiejak i synowie to doświadczenie i umiejętności przekazywane z pokolenia na pokolenie. Wyposazeni jestesmy w wys...

warmińsko-mazurskie
Budynki mieszkalne
13.05.2018
Firma Usługowo-Remontowo-Bu...

Rok założenia 2008 pierwsze kroki na terenie małopolski w powiecie Limanowskim. Początkowo firma specjalizowała się w budowie więźb dac...

małopolskie
Budownictwo mieszkaniowe