Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Wykonanie ogrodzenia ogródków działkowych w Złotnikach
Wykonanie ogrodzenia ogródków działkowych w Złotnikach
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu , ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8487023, 8487043, faks 061 8487043, 8487145.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.au.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie ogrodzenia ogródków działkowych w Złotnikach.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ogrodzenia ogródków działkowych w Złotnikach. Zakres robót obejmuje: roboty budowlane - rozbiórkę starego ogrodzenia, wykoszenie chwastów, karczowanie krzaków i podszyć gęstych, plantowanie terenu, wykonanie nowego ogrodzenia z siatki ocynkowanej o wysokości 1,50 m na obetonowanych słupkach ocynkowanych z rur, wykonanie 4 szt. bram wjazdowych dwuskrzydłowych z siatki w ramach z kątowników stalowych, wykonanie 5 szt furtek z siatki w ramach z kątowników stalowych. Ofertę należy przygotować na podstawie Dokumentacji Projektowej pod nazwą Projekt ogrodzenia ogródków działkowych w Złotnikach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz ślepych kosztorysów, Specyfikacji Technicznego Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i SIWZ. 3.2. W ofercie należy ująć wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia, w tym między innymi: - wywóz gruzu, nieczystości wraz z opłatą wysypiskową - utrzymywanie porządku na placu budowy, pozostawienie okolic obiektu w stanie nie gorszym od zastanego w momencie przekazania placu budowy. - urządzenie i zagospodarowanie placu budowy (zaplecze, place składowe, drogi montażowe) - płatnych prób, badań, pomiarów, regulacji instalacji, odbiorów technicznych i rozruchu - dozorowanie budowy, koszt ochrony - korzystanie z dróg publicznych, pozostawienie ich w stanie nie gorszym od zastanego w momencie przekazania placu budowy i organizację ruchu - opracowanie dokumentacji powykonawczej, - ubezpieczenie budowy na czas realizacji robót - wszelkie prace i czynności niezbędne do osiągnięcia zakładanych parametrów technicznych i przekazania inwestycji do użytkowania Zastosowane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji Zamawiającego. Wykonawca, który chce zaoferować materiały i urządzenia równoważne to wówczas musi je wykazać w ofercie i załączyć dokumentację potwierdzającą ich równoważność - wymagania określone przez Zamawiającego. 3.4. Miejsce realizacji: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ogródki działkowe w Złotnikach. Wymagania dotyczące robót - wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. oraz z zaleceniami inspektorów nadzoru. Roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot zamówienia, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robot budowlanych oraz wytycznymi niniejszej specyfikacji i jej załącznikach. 3.5. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń - użyte materiały i urządzenia winny być w I gatunku jakościowym, posiadające dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zapewniające pełną sprawność eksploatacyjną. Na etapie wykonywania inwestycji Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć deklaracje zgodności, certyfikaty na użyte materiały z wymaganymi załącznikami przed ich wbudowaniem. 3.6. Postanowienie dotyczące udziału podwykonawców w wykonaniu zamówienia publicznego. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w zakresie wykonywania ogrodzenia tj. : osadzania słupków ogrodzenia, montażu siatki, bram i furtek. a) Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w zakresie wykonywania robot ziemnych, pod warunkiem, że posiadać będą odpowiednie kwalifikacje rozumiane jako doświadczenie w realizacji zakresu podobnego do przedmiotu zamówienia w zakresie im powierzonym. W przypadku wykonywania przedmiotu zamówienia publicznego z udziałem podwykonawców w zakresie robot ziemnych, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakres-wartość robót), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (załącznik nr 5), przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji podwykonawców. b) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. c) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. d) Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo i projektu jej zmian, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej przedłożenia Zamawiającemu uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego i projektu jej zmian. e) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo i kopię jej zmian, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. f) Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo i zmian tej umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej przedłożenia Zamawiającemu uważa się za akceptację umowy i zmian tej umowy przez Zamawiającego. g) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian, której przedmiotem są dostawy i usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. h) Podwykonawca może wystawić Wykonawcy fakturę na podstawie protokołu ostatecznego odbioru robót, realizowanych w ramach umowy o podwykonawstwo, podpisanego przez przedstawiciela podwykonawcy, kierownika budowy Wykonawcy, inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela Zamawiającego. i) W przypadku uchylania się przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia od obowiązku zapłaty Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi. j) Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 projektu umowy, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. k) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek,należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. l) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 6 projektu umowy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. m) Zapłata przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy dokonana będzie w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia roszczenia 3.7. Wymagania dotyczące gwarancji: Wykonawcę obowiązuje udzielenie Zamawiającemu, co najmniej 5 lat gwarancji na przedmiot zamówienia. Wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi dokumentami, takimi jak: atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności. 3.8. Reklamacje dot. stwierdzonych usterek i wad załatwiane będą z należytą starannością w terminie określonym przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.34.20.00-6, 45.11.13.00-1.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 56.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości: 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych) w terminie do dnia 14 marca 2014 r. do godz. 09:00.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

na podstawie oświadczenia
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną o podobnym charakterze ogólnobudowlanym oraz o wartości nie mniejszej niż 60.000,00 zł brutto
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

na podstawie oświadczenia
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

dysponują osobą lub osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania samodzielnych technicznych funkcji w budownictwie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi, uprawnienia lub odpowiadające im ważne równoważne uprawnienia, w specjalnościach oraz doświadczeniu: -kierownik budowy - osoba posiadająca, uprawnienia do kierownika robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej . Jeżeli Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia, która ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi wykazać, że osoba ta legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują, z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.)
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

wykażą ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 100.000,00 zł sto tysięcy zł). Na etapie składania ofert wystarczy załączyć oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu ww. ubezpieczenia. Do zawarcia umowy należy załączyć polisę wraz z poświadczeniem zapłacenia składek. 2. Wykażą środki finansowe lub zdolność kredytową do zaciągania zobowiązania w wysokości nie mniejszej niż 100.000,00 zł. (sto tysięcy złotych)
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną o podobnym charakterze ogólnobudowlanym oraz o wartości nie mniejszej niż 60.000,00 zł brutto;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

   III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
   • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

    Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

    III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

    • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

     III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

     • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

      III.6) INNE DOKUMENTY

      Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

      1) Oświadczenie dot. dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia z wyszczególnieniem dokumentacji opisującej zakres zamówienia- załącznik nr 2 2) Wypełniony Formularz ofertowy - z wykorzystaniem wzoru Zamawiającego - załącznik nr 1 3) Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem zakresów oraz wartości robót do wykonania, na druku - załącznik nr 5. 4) Pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis tego pełnomocnictwa - jeżeli oferta jest podpisana w imieniu Wykonawcy przez osobę (osoby) posiadającą stosowne pełnomocnictwo, 5) Pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych nie wymagających zmiany decyzji budowlanej ani zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli konieczność wprowadzenia tych zmian pojawiła się dopiero w trakcie realizacji umowy, 2) wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy wynikających z błędów zawartych w w dokumentacji projektowej. 3) konieczności wykonania prac zamiennych, 4) jeżeli konieczność wprowadzenia zmian spowodowana jest zmianą powszechnie obowiązujących przepisów uchyleniem lub zmianą decyzji pozwolenie na budowę, 5) zmiany terminu realizacji umowy w szczególności, gdy: a) wystąpi siła wyższa, mająca istotny wpływ na realizacje przedmiotu umowy, b) występują okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu ogłoszenia przetargu lub zawarcia umowy, c) dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe, w szczególności z powodu: - wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego, - konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowych lub dokumentacji technicznej. 4. Warunkiem wprowadzenia zmian jest uprzednie poinformowanie na piśmie drugiej strony o ujawnionych okolicznościach (wraz z uzasadnieniem) powodujących konieczność zmian w umowie. Warunkiem wprowadzenia zmian jest podpisanie przez Strony aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.up.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ można pobrać w formie papierowej od Zamawiającego w budynku Collegium Maximum Uniwersytetu Przyrodniczego ul. Wojska Polskiego 28, IV piętro pok. 407.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.03.2014 godzina 09:00, miejsce: w budynku Collegium Maximum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28, IV piętro pok. 407, Biuro Zamówień Publicznych.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
18.06.2018
Tissu Architecture Sp. z o.o.

Tissu biuro projektowe świadczące usługi typu projektowanie domów i projektowanie wnętrz. Powstało w 2009 roku, a miastem, w którym obs...

mazowieckie
Aranżacja wnętrz
15.06.2018
Pracownia Kartograficzno-Ge...

Pracownia Kartograficzno – Geodezyjna to firma, która powstała z myślą o kartograficznej obsłudze firm, aby pomóc im w wykonaniu ...

łódzkie
Geodezja
14.06.2018
MFO S.A.

Spółka MFO S. A. jest uznanym i renomowanym producentem i dostawcą kształtowników stalowych zimnogiętych, wzmocnień okiennych do wszyst...

mazowieckie
Materiały konstrukcyjne
13.06.2018
Plast-Chem s.c. Marek Knasi...

Jednostka produkcyjno - usługowo - handlowa Plast-Chem prowadzi kompleksową działalność powiązaną z artykułami z tworzyw sztucznych. W ...

kujawsko-pomorskie
Instalacje elektroniczne