Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Remonty budowlane   /   Remont nawierzchni bitumicznej jezdni w ulicy Kasztanowej w ...
Remont nawierzchni bitumicznej jezdni w ulicy Kasztanowej w ...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie , ul. Krakowska 9, 43-600 Jaworzno, woj. śląskie, tel. 032 6142300, faks 032 6142310.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzdim.jaworzno.pl, www.mzdim.bip.jaworzno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni bitumicznej jezdni w ulicy Kasztanowej w Jaworznie od ulicy Jesiennej - Herbowej do ulicy Łanowej wraz z rozbudową odwodnienia..


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót obejmuje: remont nawierzchni bitumicznej jezdni dwupasowej o szerokości zasadniczej 6 m polegający na sfrezowaniu spękanych warstw istniejących i ułożeniu nowej warstwy wyrównującej z BA 0/12,8 do 4 cm i z BA 0/16 ponad 4 cm grubości oraz nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S z zastosowaniem asfaltu modyfikowanego 45/80-55 standard jak dla KR3 wraz z obramowaniem z obu stron krawężnikami betonowymi wysokimi 20x30 cm odkrycie 14 cm do dna ścieku z kostki i 12 cm do nawierzchni bitumicznej i najazdowymi 20x25 cm odkrycie 5 cm na zjazdach i 2 cm na przejściach dla pieszych na ławie z betonu C 16/20 z oporem; na całym odcinku przy krawężnikach wykonanie obniżonego ścieku o szerokości 20 cm z kostki betonowej; remont nawierzchni istniejącego chodnika i zjazdów bramowych w jego ciągu, oraz remont zjazdów bramowych; wykonanie pobocza tłuczniowego po przeciwnej stronie ulicy oraz odcinek nowego chodnika na długości peronu przystankowego w km 0+475 do km 0+495 zakres remontu nawierzchni bitumicznej obejmuje również wloty ulicy Łanowej i Herbowej; odwodnienie ulicy poprzez remont istniejących i zabudowę nowych kratek ściekowych na odcinku istniejącego kolektora oraz wydłużenie kolektora kanalizacji do ulicy Herbowej z włączeniem do niego nowych wpustów oraz wód z rowów biegnących po obu stronach ulicy Jesiennej studnie rewizyjne fi 1000 mm, studnie ściekowe fi mm 600 w systemie PCV; kanały od fi 200 do fi 400 mm w systemie PCV i WIPRO; przebudowę przyłączy wodociągowych, zgodnie ze szczegółami konstrukcyjnymi zawartymi w Projekcie Budowlano-Wykonawczym, wykonanie oznakowania na czas robót. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarach robót. Zastosowane, do zrealizowania przedmiotu zamówienia, materiały i wyroby muszą posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie..


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
– Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, stanowiących wartość nie większą niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1, 45.23.32.20-7, 45.23.24.52-5, 45.23.13.00-8, 45.23.32.53-7, 45.23.11.00-6, 45.23.21.30-2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 21.07.2014.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: nie wymaga się


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczególnego opisu spełnienia warunku w tym zakresie
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się wykonaniem w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert - a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej, polegającej na wykonaniu kanalizacji deszczowej min. DN300 o łącznej długości nie mniejszej niż 300,0 m oraz na wykonaniu remontu kapitalnego nawierzchni bitumicznej polegającego na frezowaniu starych warstw, ułożeniu warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej wraz z obramowaniem o powierzchni nie mniejszej niż 2500 m2i i wartości co najmniej 650 000,00 zł brutto,
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczególnego opisu spełnienia warunku w tym zakresie
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się dysponowaniem n/w osobami: a) 1 osobą odpowiedzialną za prowadzenie robót (kierownika robót), z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w zakresie sieci i instalacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych z którym bezpośrednio będzie się kontaktować przedstawiciel Zamawiającego. b) 1 mistrz robót drogowych, posiadający uprawnienia budowlane w specjalności drogowej c) 2 osoby posiadające przeszkolenie w zakresie wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym w czasie wykonywania przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2012r. nr 0, poz. 1137 z późn. zm.).
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczególnego opisu spełnienia warunku w tym zakresie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

     III.6) INNE DOKUMENTY

     Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

     1. Wypełniony formularz ofertowy z ceną ofertową brutto i netto Załącznik nr 9. 2. Kosztorys ofertowy dla całości zadania opracowany w wersji uproszczonej, ściśle na podstawie przedmiaru robót i kosztorysu ślepego z podziałem na rozdziały w układzie tytuły z opisem, numer oraz opis pozycji zgodnym z opisem zawartym w przedmiarze robót oraz ilości obmiarowe, wysokości współczynników i krotności w danej pozycji np. za grubość warstw, odległość odwiezienia itp. zgodne z przedmiarem robót. Na stronie tytułowej umieścić: nazwę zadania, datę opracowania, wartość kosztorysu netto, podatek VAT, wartość brutto oraz stawkę roboczogodziny wraz z wysokością wskaźnika kosztów pośrednich i zysku oraz kosztów zakupu, na podstawie których została obliczona cena jednostkowa w danej pozycji oraz wartość kosztorysu. UWAGA: oferent wygrywający przetarg, w dniu podpisania umowy dostarczy do Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów - Działu Modernizacji i Kontroli Dróg drugi egzemplarz kosztorysu ofertowego. Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego Wykonawca nie może zmieniać podstawy wyceny i ilości robót niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, podanych przez Zamawiającego w przedmiarze robót, a także nie może stosować współczynników i krotności innych niż podano w przedmiarze robót. 3. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5) ustawy Pzp albo Informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) (wg Załącznika nr 10). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie odpowiednią informację lub listę podmiotów zobowiązany jest złożyć każdy z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4. W przypadku, gdy wykonawca działa przez pełnomocnika, zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania go przez osobę/y trzecią/e w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w zawartej umowie, polegających w szczególności na: 1) zmianie stawki podatku VAT na przedmiot zamówienia o wartość wynikającą ze zmienionej stawki VAT pod warunkiem, że jej zmiana nie była opublikowana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej przez złożeniem oferty przez Wykonawcę, 2) zmianie osoby pełniącej funkcję kierownika robót oraz składu osobowego pracowników w następujących przypadkach: a) zdarzenia losowe śmierć, choroba itp.; b) nie wywiązywania się osoby wykonującej zamówienie z obowiązków wynikających z umowy; c) jeżeli zmiana osoby wykonującej zamówienie stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od stron umowy np. rezygnacji itp. 3)Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania umowy z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne intensywne opady deszczu, wichury, długotrwałe niskie temperatury uniemożliwiające prowadzenie prac- z tym, że decyzja taka leży wyłącznie po stronie Zamawiającego. Okoliczność taka musi zostać potwierdzona stosownym protokołem. Termin wykonania umowy zostanie przesunięty o taką ilość dni w jakiej występowały przerwy i nie można było wykonać przedmiotu umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzdim.jaworzno.pl, www.mzdim.bip.jaworzno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Zarząd Dróg i Mostów Jaworzno, ul. Krakowska 9 pok. nr 14, wejście główne, piętro I..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.01.2014 godzina 10:00, miejsce: Miejski Zarząd Dróg i Mostów Jaworzno, ul. Krakowska 9 Sekretariat, wejście główne, piętro I..


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
18.06.2018
Tissu Architecture Sp. z o.o.

Tissu biuro projektowe świadczące usługi typu projektowanie domów i projektowanie wnętrz. Powstało w 2009 roku, a miastem, w którym obs...

mazowieckie
Aranżacja wnętrz
15.06.2018
Pracownia Kartograficzno-Ge...

Pracownia Kartograficzno – Geodezyjna to firma, która powstała z myślą o kartograficznej obsłudze firm, aby pomóc im w wykonaniu ...

łódzkie
Geodezja
14.06.2018
MFO S.A.

Spółka MFO S. A. jest uznanym i renomowanym producentem i dostawcą kształtowników stalowych zimnogiętych, wzmocnień okiennych do wszyst...

mazowieckie
Materiały konstrukcyjne
13.06.2018
Plast-Chem s.c. Marek Knasi...

Jednostka produkcyjno - usługowo - handlowa Plast-Chem prowadzi kompleksową działalność powiązaną z artykułami z tworzyw sztucznych. W ...

kujawsko-pomorskie
Instalacje elektroniczne