Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Wymiana instalacji wody zimnej i instalacji kanalizacji sani...
Wymiana instalacji wody zimnej i instalacji kanalizacji sani...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych sp. z o.o. , ul. Krakowska 16, 42-500 Będzin, woj. śląskie, tel. 32 7295221, 7295162, faks 32 7295774.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzbm.bedzin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handl. ze 100% udziałem Adm.samorz.; Zarządzanie nieruchom. na zlecenie.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana instalacji wody zimnej i instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym zlokalizowanym w Będzinie przy ul. Modrzejowskiej 60 wraz z wymianą przyłącza kanalizacji sanitarnej w podwórzu..


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym, w skład którego wchodzą budynek główny i dwie oficyny. Budynek główny i oficyna I to budynki o 4 kondygnacjach nadziemnych i 1 kondygnacji podziemnej, oficyna II posiada 3 kondygnacje nadziemne z czego 1 kondygnację stanowią piwnice. Budynki wykonane na przełomie XIX i XX wieku metodą tradycyjną z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej, stropy drewniane, nad piwnicami i w klatkach schodowych ceglane, odcinkowe. Budynek główny jest dostępny bezpośrednio z chodnika poprzez wejście znajdujące się w bramie przejazdowej budynku. Również przez bramę dochodzi się do posesji, gdzie usytuowane są budynki oficyny I i II. Budynki wyposażone są w instalację wody zimnej i instalację kanalizacyjną. Usytuowanie pionów instalacji naniesiono na rzutach kondygnacji budynku (Załącznik Nr 10 do SIWZ). Nowo instalowane piony będą przebiegały w tych samych miejscach co demontowane piony instalacji wodnej i kanalizacyjnej. Przyłącze kanalizacji sanitarnej naniesiono na plan sytuacyjny obiektów. Wymianie podlega przyłącze z rur kamionkowych na rury PCV oraz naprawa 1 szt studzienki kanalizacyjnej poprzez uzupełnienie cegieł, wymianę pokrywy nadstudziennej i włazu żeliwnego. Roboty związane z realizacją zamówienia będą prowadzone na czynnym obiekcie. Zakres rzeczowy: roboty demontażowe: pionów i podejść dopływowych instalacji wody zimnej z rur stalowych 132,80 mb, pionów i podejść odpływowych instalacji kanalizacyjnej z rur żeliwnych 141,40 mb, roboty montażowe: pionów i podejść dopływowych instalacji wody zimnej z rur PP 139,80 mb, pionów i podejść odpływowych instalacji kanalizacyjnej z rur PVC 149,40 mb, przyłącze kanalizacji sanitarnej: rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych (trylinka) 60,00 m2, wykop 116,00 m3, demontaż rurociągu kamionkowego fi 200 - 29,00 mb, kanał z rur PVC fi 200 - 29,00 mb, zasypanie wykopu 108,13 m3, nawierzchnia z płyt betonowych (trylinka odzysk) 60,00 m2, naprawa studzienki kanalizacyjnej 1 szt, wymiana pokrywy nadstudziennej 1 szt, wymiana włazu żeliwnego 1 szt, roboty towarzyszące (przebicia, zamurowania, itp.), wywóz gruzu i ziemi..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.22.00-5, 45.33.23.00-6, 45.11.12.20-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

warunek będzie uważany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SIWZ. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

warunek będzie uważany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże 2 roboty budowlane, każda o wartości brutto nie mniejszej niż wartość robót oferowana w niniejszym postępowaniu, o charakterze porównywalnym z przedmiotem niniejszego zamówienia, wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

warunek będzie uważany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, pełniąca obowiązki kierownika budowy, posiada niezbędne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

warunek będzie uważany za spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy do oferty kserokopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia co najmniej 50.000,00 złotych (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy). Ocena spełniania warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

     III.6) INNE DOKUMENTY

     Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

     1. wypełniony czytelnie formularz oferty na druku lub wg druku stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ (zaleca się zamieszczenie formularza jako pierwszą stronę oferty). 2. szczegółowy kosztorys ofertowy.

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany: 1. terminu wykonania zamówienia, jeżeli dochowanie terminu zakończenia robót określonego w umowie jest niemożliwe z uwagi na:1.1. siłę wyższą, warunki atmosferyczne lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody lub utrudnienia w wykonywaniu robót spowodowane przez osoby trzecie, 1.2. konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, których wykonanie stało się niezbędne do wykonania zamówienia. W takim przypadku Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym wyliczenie należności za roboty zamienne lub dodatkowe nastąpi wg zasad określonych w § 3 ust 4 wzoru umowy - Załącznik Nr 8 do SIWZ. 2. wynagrodzenia brutto Wykonawcy w przypadku zmiany stawki VAT. Zmiana ta następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę VAT. Zmiana umowy będzie wymagała zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzbm.bedzin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o., 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.09.2013 godzina 09:45, miejsce: Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o., 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, Sekretariat I piętro.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
18.06.2018
Tissu Architecture Sp. z o.o.

Tissu biuro projektowe świadczące usługi typu projektowanie domów i projektowanie wnętrz. Powstało w 2009 roku, a miastem, w którym obs...

mazowieckie
Aranżacja wnętrz
15.06.2018
Pracownia Kartograficzno-Ge...

Pracownia Kartograficzno – Geodezyjna to firma, która powstała z myślą o kartograficznej obsłudze firm, aby pomóc im w wykonaniu ...

łódzkie
Geodezja
14.06.2018
MFO S.A.

Spółka MFO S. A. jest uznanym i renomowanym producentem i dostawcą kształtowników stalowych zimnogiętych, wzmocnień okiennych do wszyst...

mazowieckie
Materiały konstrukcyjne
13.06.2018
Plast-Chem s.c. Marek Knasi...

Jednostka produkcyjno - usługowo - handlowa Plast-Chem prowadzi kompleksową działalność powiązaną z artykułami z tworzyw sztucznych. W ...

kujawsko-pomorskie
Instalacje elektroniczne