Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Wymiana rur sieci cieplnej oraz ciepłej i zimnej wody w kana...
Wymiana rur sieci cieplnej oraz ciepłej i zimnej wody w kana...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia , ul. Bytomska 41, 41-400 Mysłowice, woj. śląskie, tel. 032 3183301, 032 3182011, faks 032 2222330.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital2myslowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana rur sieci cieplnej oraz ciepłej i zimnej wody w kanale pomiędzy budynkami Poradni i Chirurgii na terenie Szpitala nr 2 w Mysłowicach.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego postępowania są roboty budowlane - remontowe polegające na wymianie rur sieci cieplnej oraz ciepłej i zimnej wody w kanale pomiędzy budynkami Poradni i Chirurgii. 2. Zakres rzeczowy obejmuje: A. Roboty ziemne i budowlane: 1. Odkrycie istniejącego kanału - roboty ziemne - ( prowadzenie robót tylko w części nawierzchni trawników bez ingerencji w drogę i chodniki ), demontaż płyt przykrywających kanał - ( w kalkulacji ceny należy ująć wymianę części płyt na nowe ze względu na prawdopodobieństwo uszkodzenia części z nich podczas demontażu ), 2. Rozbiórka fragmentu konstrukcji betonowej w kanale w zakresie niezbędnym do ułożenia nowych rurociągów, 3. Odtworzenie rozebranego fragmentu konstrukcji poprzez wymurowanie z cegieł wraz z izolacją lepikiem, 4. Montaż płyt kanałowych po wykonaniu montażu rurociągów w kanale, 5. Demontaż prowizorycznego przykrycia fragmentu kanału blachą oraz montaż płyty żelbetowej w płaszczyźnie nawierzchni drogowej, 6. wywóz gruzu i zdjętej izolacji wraz z utylizacją. B. Roboty montażowe rurociągów: 1. Demontaż rurociągów przebiegających w kanale wraz z rozbiórką izolacji, 2. Ułożenie nowych rurociągów c.o. stalowych wraz z malowaniem i izolacją, 3. Wymiana części rurociągu 65 mm w pomieszczeniu sprężarek, 4. Wymiana pozostałych rur wody zimnej i ciepłej na rury z tworzyw sztucznych w kanale, 5. Izolacja rur ciepłej i zimnej wody ułożonych w kanale, 6. Montaż konstrukcji wsporczej w niezbędnym zakresie, 7. Odtworzenie przyłącza c.o. do pawilonów sklepowych, 8. Płukanie nowych rurociągów, dezynfekcja rurociągów wodnych, próby szczelności. C. Uwagi. 1. Przedmiar robót stanowi jedynie funkcję pomocniczą do opracowania kalkulacji ceny przez potencjalnych wykonawców. 2. Rozliczenie robót ryczałtowe. 3. W celu dokładnego zapoznania się przez oferentów z planowanym przez Inwestora zakresem robót wymagane jest przeprowadzenie wizji lokalnej. Wizja winna być potwierdzona stosownym protokołem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. Termin wizji można ustalać pod nr tel. 32 318 33 15 lub 32 318 33 14..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.11.00-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 20.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 750,00 zł. 2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach : a) w pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dni 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm..) 3. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez PEKAO S.A. nr 60 1240 4315 1111 0000 5301 0179 4. Wadium wnoszone w innych dopuszczalnych przez Zamawiającego formach w oryginale należy dołączyć do oferty, w przypadku Konsorcjum wadium może być wniesione przez jednego z wykonawców/ pełnomocnika Wykonawców. 5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający będzie uważał za skuteczne w chwili uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Oryginał wadium, wniesionego w formie niepieniężnej łącznie z pisemną dyspozycją wykonawcy o wyłączeniu tegoż dokumentu z oferty po zaistnieniu podstaw do zwrotu wadium, należy dołączyć do oferty. 7. Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu winno zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia wypłaty kwoty wadium na każde żądanie Zamawiającego w wypadkach wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, przy czym warunki automatycznego i całkowitego wygaśnięcia wadium wniesionego w formie niepieniężnej nie mogą być sprzeczne z ustawa Prawo zamówień publicznych, bowiem w sytuacji wspomnianej sprzeczności z ustawą Prawo zamówień publicznych wadium nie będzie zabezpieczać oferty w sposób prawem przewidziany. 8. Wadium musi być wniesione na cały okres związania ofertą wymagany treścią SIWZ. 9. Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania , jeżeli jego oferta do upływu terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i formie. 10. Zwrot wadium nastąpi według zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie analizy formalno-prawnej i merytorycznej przedłożonych oświadczeń i dokumentów wg. formuły spełnia - nie spełnia. W tym zakresie Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży : Oświadczenie Wykonawcy wg wzoru określonego Załącznikiem nr 3 do SIWZ
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie analizy formalno-prawnej i merytorycznej przedłożonych oświadczeń i dokumentów wg. formuły spełnia - nie spełnia. W tym zakresie Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży : Oświadczenie Wykonawcy wg wzoru określonego Załącznikiem nr 3 do SIWZ
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie analizy formalno-prawnej i merytorycznej przedłożonych oświadczeń i dokumentów wg. formuły spełnia - nie spełnia. W tym zakresie Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży : Oświadczenie wg wzoru określonego Załącznikiem nr 3 do SIWZ
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie analizy formalno-prawnej i merytorycznej przedłożonych oświadczeń i dokumentów wg. formuły spełnia - nie spełnia. W tym zakresie Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży : 1 . Oświadczenie wg wzoru określonego Załącznikiem nr 3 do SIWZ. 2. Oświadczenie, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w przedmiocie zamówienia (pełniącą funkcję kierownika robót) ( zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) lub posiadającą odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które upoważniają do pełnienia tej funkcji, a także będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego albo oświadczenie, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował jedną osobą posiadającą odpowiadające ww. uprawnieniom kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Oświadczenie wg wzoru określonego Załącznikiem nr 6 i 7 do SIWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dla oceny spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu sumowaniu podlega potencjał osobowy ww. Wykonawców
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie analizy formalno-prawnej i merytorycznej przedłożonych oświadczeń i dokumentów wg. formuły spełnia - nie spełnia. W tym zakresie Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży : 1 . Oświadczenie wg wzoru określonego Załącznikiem nr 3 do SIWZ. 2 . Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wysokości sumy ubezpieczenia nie mniejszej niż 30.000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dla oceny spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu sumowaniu podlega potencjał ekonomiczny i finansowy ww. Wykonawców
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

   III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
   • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

    III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

    Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

    III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

    • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

     III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

     • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

      III.6) INNE DOKUMENTY

      Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

      1. Wypełniony Formularz Oferty ( Załącznik nr 1) 2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną na podstawie wpisu do odpowiedniego rejestru (W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa, musi ona być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa). 3. W przypadku polegania na potencjale innych podmiotów - pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.( Zał. nr 8 do SIWZ ) 4. Dokumenty dotyczące Wykonawców występujących wspólnie zgodnie z rozdz. V pkt. F SIWZ

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany - a konieczność wprowadzenia zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę, o której mowa w ust. poprzedzającym, w odniesieniu do: 1) wysokości wynagrodzenia w związku ze zmianą przepisów podatkowych ( zmiana stawek podatku powoduje zmianę jedynie wynagrodzenia brutto, wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian); 2) robót, których wykonanie może być zastąpione w toku realizacji przedmiotu umowy innymi robotami (roboty zamienne), których wykonanie wynika z przyczyn ujawnionych w toku realizacji, po uprzednim spisaniu przez strony stosownego protokołu uzgodnień obejmującego przedstawienie przyczyn wprowadzenia robót zamiennych; 3) inspektora nadzoru; 4) kierownika budowy; 5) części zamówienia realizowanej z udziałem podwykonawcy/ów. 3. Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z wyjątkiem wystąpienia w trakcie realizacji dodatkowych i niemożliwych do przewidzenia robót budowlanych


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital2myslowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr T. Boczonia ul. Bytomska 41, 41-400 Mysłowice.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.09.2013 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitalu nr 2 im. dr T. Boczonia ul. Bytomska 41, 41-400 Mysłowice.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
16.05.2018
Zakład Stolarski Art - Tom ...

Drewno z najlepszych polskich upraw, sprawdzony schemat produkcji oraz innowacyjne formy sprawiają, że nasza oferta drewnianych drzwi w...

opolskie
Drzwi, bramy i ogrodzenia
15.05.2018
Nowent Adam Nowacki

Nowent to przedsiębiorstwo z bogatym doświadczeniem na temat dostarczania i montażu systemów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, domowych...

podlaskie
Intalacje grzewcze
14.05.2018
Firma Ogólnobudowlana Sebas...

Firma Ogólnobudowlana Wiejak i synowie to doświadczenie i umiejętności przekazywane z pokolenia na pokolenie. Wyposazeni jestesmy w wys...

warmińsko-mazurskie
Budynki mieszkalne
13.05.2018
Firma Usługowo-Remontowo-Bu...

Rok założenia 2008 pierwsze kroki na terenie małopolski w powiecie Limanowskim. Początkowo firma specjalizowała się w budowie więźb dac...

małopolskie
Budownictwo mieszkaniowe