Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Remonty budowlane   /   Roboty inwestycyjne i remontowe na terenie Liceum Ogólnokszt...
Roboty inwestycyjne i remontowe na terenie Liceum Ogólnokszt...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Rybnik , ul. B. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, woj. śląskie, tel. 032 4223011, faks 032 4224124.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.rybnik.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty inwestycyjne i remontowe na terenie Liceum Ogólnokształcącego nr IV w Rybniku, dz. Chwałowice, ul. 1 Maja 91a z podziałem na zadania: zadanie 1) budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni ze sztucznej trawy, zadanie 2) budowa ogrodzenia z elementów prefabrykowanych, zadanie 3) izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych sali gimnastycznej z robotami towarzyszącymi..


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty inwestycyjne i remontowe na terenie Liceum Ogólnokształcącego nr IV w Rybniku dz. Chwałowice ul.1 Maja 91a z podziałem na zadania: zadanie 1: budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni ze sztucznej trawy, zadanie 2: budowa ogrodzenia z elementów prefabrykowanych, zadanie 3: izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych sali gimnastycznej z robotami towarzyszącymi. Szczegółowy zakres prac precyzuje dokumentacja projektowa, rysunki poglądowe, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.00-8, 45.31.10.00-0, 45.34.20.00-6, 45.32.00.00-6, 45.23.32.00-1.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Każda oferta złożona na zadanie 1 musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10.000 PLN (dziesięć tysięcy PLN).


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

a) Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej trzy roboty inżynieryjne, z których każda obejmowała swoim zakresem roboty nawierzchniowe ze sztucznej trawy, każda o wartości minimum 300.000 PLN (trzysta tysięcy PLN) brutto (dotyczy zadania nr 1), b) Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej trzy roboty inżynieryjne, z których każda obejmowała swoim zakresem roboty związane z odwodnieniem terenu poprzez budowę drenażu, każda o wartości minimum 50.000 PLN (pięćdziesiąt tysięcy PLN) brutto (dotyczy zadania nr 1), c) Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej trzy roboty ogólnobudowlane dotyczące wykonania izolacji przeciwwilgociowej, o wartości minimum 30.000 PLN (trzydzieści tysięcy PLN) brutto każda (dotyczy zadania nr 3). W przypadku inwestycji, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia inwestycji (w przypadku inwestycji rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

a) Wykonawca dysponuje osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (dotyczy zadania 1), b) Wykonawca dysponuje osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych (dotyczy zadania 1).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

   III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

   • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

    III.6) INNE DOKUMENTY

    Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

    1. Formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). 2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 3. Kosztorys ofertowy.

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w niżej opisanych przypadkach: 1) przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót ze względu na wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających ich prowadzenie (długotrwałe opady atmosferyczne, temperatura poniżej +5°C, oblodzenia), 2) przedłużenie terminu realizacji umowy w przypadku konieczności przerwania prac w wyniku napotkania niezinwentaryzowanych obiektów podziemnych kolidujących z prowadzonymi pracami, o tyle dni, ile trwało ich usunięcie. 2. Podstawą przedłużenia terminu umownego jest zgłoszenie przerwania robót budowlanych przez Wykonawcę w dacie ich przerwania ze wskazaniem przyczyny ich wstrzymania, potwierdzone każdorazowo przez Zamawiającego w formie pisemnej. Przedłużenie terminu nastąpi w oparciu o aneks do umowy. Podstawą sporządzenia aneksu do umowy będzie wniosek Wykonawcy, w którym Zamawiający potwierdzi okres wstrzymania robót na podstawie okoliczności opisanych w ust. 1.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.um.rybnik.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, Wydział Zamówień Publicznych.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.08.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, pok. 302.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni ze sztucznej trawy..


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ogólny zakres robót: - rozbiórka i utylizacja nawierzchni asfaltowej, - korytowanie, - wykonanie drenażu francuskiego, - wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego ze skał twardych, nie lasujących się; podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 4-31 mm, warstwa wyrównująca frakcji 1-5 mm, - wykonanie nawierzchni boiska ze sztucznej trawy z naniesieniem linii boisk, - plantowanie terenu poza boiskiem wraz z wykonaniem trawników dywanowych siewem bez nawożenia, - dostawa i montaż osprzętu sportowego, - podwyższenie fragmentu istniejącego piłkochwytu, - wykonanie oświetlenia boiska, - uporządkowanie terenu..2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.00-8, 45.31.10.00-0.


3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 84.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: budowa ogrodzenia z elementów prefabrykowanych..


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ogólny zakres robót: - rozebranie ogrodzenia tymczasowego z siatki, - budowa ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych, - uporządkowanie terenu wokół ogrodzenia..2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.34.20.00-6.


3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 56.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych sali gimnastycznej z robotami towarzyszącymi..


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ogólny zakres robót: - roboty ziemne związane z wykopami i zasypką, - roboty tynkarskie, - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powłokowej pionowej, - wykonanie warstwy ochronnej z folii kubełkowej, - wykonanie opasek i nawierzchni z kostki brukowej..2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.32.00.00-6, 45.23.32.00-1.


3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 56.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
18.06.2018
Tissu Architecture Sp. z o.o.

Tissu biuro projektowe świadczące usługi typu projektowanie domów i projektowanie wnętrz. Powstało w 2009 roku, a miastem, w którym obs...

mazowieckie
Aranżacja wnętrz
15.06.2018
Pracownia Kartograficzno-Ge...

Pracownia Kartograficzno – Geodezyjna to firma, która powstała z myślą o kartograficznej obsłudze firm, aby pomóc im w wykonaniu ...

łódzkie
Geodezja
14.06.2018
MFO S.A.

Spółka MFO S. A. jest uznanym i renomowanym producentem i dostawcą kształtowników stalowych zimnogiętych, wzmocnień okiennych do wszyst...

mazowieckie
Materiały konstrukcyjne
13.06.2018
Plast-Chem s.c. Marek Knasi...

Jednostka produkcyjno - usługowo - handlowa Plast-Chem prowadzi kompleksową działalność powiązaną z artykułami z tworzyw sztucznych. W ...

kujawsko-pomorskie
Instalacje elektroniczne