Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Rozbudowa Przedszkola w Łowyniu
Rozbudowa Przedszkola w Łowyniu
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty , ul. Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód, woj. wielkopolskie, tel. 095 7482525, faks 095 7482525.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa Przedszkola w Łowyniu.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku przedszkola na działce nr 417 zlokalizowanej przy ulicy Słonecznej w obrębie ewid. Łowyń, gmina Międzychód. Stan projektowany: 1. TYP OBIEKTU: -budynek przedszkola -budynek parterowy -budynek nie podpiwniczony -metoda wykonawstwa - tradycyjna -dach jednospadowy w konstrukcji metalowo - drewnianej kryty papą termozgrzewalną 2. POWIERZCHNIA OBIEKTU -powierzchnia zabudowy - 211,9 m² - wzrost o 76,9 m² -powierzchnia użytkowa - 167,7 m² - wzrost o 65,9 m² -powierzchnia całkowita - 211,9 m² - wzrost o 76,9 m² -kubatura - 703,5 mÂł - wzrost o 255,3 mÂł 3. OPIS KONSTRUKCJI OBIEKTU: A. FUNDAMENTY -istniejące fundamenty betonowe bez zmian -istniejące fundamenty przeniosą ciężar istniejącej części budynku przedszkola -projektowane fundamenty betonowe zbrojone 4 prętami o średnicy 12 mm z betonu B20 -do obliczeń przyjęto piasek średnio zagęszczony o stopniu zagęszczenia Id=0,40, o max. obciążeniu 2,6 t/m2, poziom wody gruntowej kształtuje się poniżej poziomu posadowienia fundamentów -budynek został zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej - posadowiony w prostych warunkach gruntowych, w istniejącej części budynku ławy ceglane, w projektowanej części budynku ławy betonowe, zbrojone dla prostych warunków gruntowych (warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie, równoległe do powierzchni terenu, oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych), założono usztywnienie konstrukcji w istniejącej części budynku za pomocą więźby dachowej, a w projektowanej części budynku przy pomocy rdzeni i wieńców -ściany fundamentowe należy docieplić warstwą styropianu o gr. 10 cm -w projektowanych ścianach należy wykonać izolację poziomą z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku -ściany fundamentowe należy zaizolować Dysperbitem B. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE -istniejące ściany z cegły pełnej o gr. 38 na zaprawie cem-wap ocieplone 10 cm styropianu bez zmian -projektowane ściany zewnętrzne murowane z bloczków ceramicznych POROTON o gr. 24 cm na zaprawie cem- wap. -projektowane ściany zewnętrzne projektuje się ocieplić warstwą styropianu o grubości 12cm C. NADPROŻA, PODCIĄGI -istniejące nadproża bez zmian -nad projektowanymi w istniejących ścianach otworami przewiduje się nadproża prefabrykowane wykonane z 2 dwuteowników 140, -nadproża w projektowanych ścianach wykonane z belek strunobetonowych o wymiarach 12x12 cm -nadproża opierać na warstwie z cegły pełnej klasy 150 na zaprawie cem-wap lub na poduszce betonowej D. DACH -istniejący dach bez zmian -projektowany dach jednospadowy w konstrukcji metalowo- drewnianej kryty papą termozgrzewalną E. KOMINY -istniejące kanały murowane z cegły pełnej klasy 150 na zaprawie cem-wap bez zmian F. WENTYLACJA -w pomieszczeniach przedszkola projektuje się wentylację grawitacyjną z rury stalowej o średnicy 150 mm, ocieploną 5 cm wełny mineralnej -należy zamontować nawiewniki powietrza okienne lub ścienne 4. WYKOŃCZENIE BUDYNKU: A. STOLARKA -projektuje się zachowanie istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej -projektowane okna z profili PCV i z szybą zespoloną k = 1,1 -projektowane drzwi zewnętrzne z profili aluminiowych -projektowane drzwi wewnętrzne konfekcjonowane typowe według katalogu PORTA B. TYNKI I OKŁADZINY ŚCIAN -projektuje się zachowanie istniejących tynków -projektowane tynki ścian cem-wap. kat. III gr. 1,5 cm dwukrotnie szpachlowane, pomalowane farbą emulsyjną -ściany w komunikacji oraz w sali należy obłożyć tynkiem żywicznym na wysokość 1,6 m -okładziny sufitów z płyty g - k na ruszcie metalowym C. PODŁOGI I POSADZKI -przewiduje się zachowanie istniejących posadzek oraz podłóg -projektuje się posadzki betonowe zbrojone obłożone płytkami ceramicznymi typu GRES D. OKŁADZINY ELEWACJI -istniejące okładziny elewacji bez zmian -projektowane ściany zewnętrzne przewiduje się ocieplić styropianem o gr. 12 cm i pokryć tynkiem mineralnym -cokół projektuje się ocieplić styropianem o gr. 10 cm i pokryć tynkiem żywicznym E. ROBOTY BLACHARSKIE -istniejące obróbki blacharskie bez zmian -projektuje się rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane -projektuje się opierzenia z blachy stalowej ocynkowanej F. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE -w projektowanych ścianach projektuje się izolację z 2 warstw papy asfaltowej na lepiku -projektuje się izolacje poziomą podłóg z warstwy papy asfaltowej na lepiku i z folii -projektuje się izolację ścian fundamentowych Dysperbitem 5. INSTALACJE: A. OGRZEWANIE -istniejąca instalacja centralnego ogrzewania zasilana piecem gazowym na gaz propan - butan bez zmian -w projektowanej części budynku przewiduje się wykonać instalację centralnego ogrzewania z rur miedzianych i z grzejnikami typu PURMO podłączoną do istniejącego pieca na gaz propan - butan B. INSTALACJA WODNA -istniejąca instalacja wodociągowa bez zmian -w projektowanej części budynku nie przewiduje się instalacji wodociągowej C. PRZYŁĄCZE ENERGETYCZNE -istniejąca instalacja elektryczna bez zmian -w projektowanej części budynku projektuje się instalację elektryczną zasilaną z istniejącej tablicy poprzez istniejące przyłącze D. KANALIZACJA -w istniejącej części budynku instalacja kanalizacyjna bez zmian -w projektowanej części budynku nie przewiduje się Instalacji kanalizacyjnej E. OPIS TECHNOLOGICZNY -budynek przedszkola ma służyć na potrzeby dzieci od lat 4 do lat 6 -istniejąca część budynku przedszkola przewidziana jest dla 40 dzieci -projektowana część budynku przedszkola przewidziana jest dla 20 dzieci -w budynku przedszkola nie przewiduje się przygotowywać posiłków -przewiduje się iż dzieci korzystać będą z zaplecza sanitarnego zlokalizowanego w istniejącej części budynku -w pomieszczeniach projektuje się wentylację grawitacyjną -w przedszkolu znajduje się apteczka z medykamentami 6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ -odległość od sąsiednich obiektów 23,0 m. -przewidziana gęstość obciążenia ogniowego do 500 MJ -w budynku występuje strefa pożarowa ZLII -w budynku przewiduje się przebywanie do 60 osób -zagrożenie wybuchem nie występuje -warunki ewakuacji są spełnione, gdyż droga ewakuacji nie przekracza 30 m przy dwóch wyjściach ewakuacyjnych -projektuje się 2 wyjścia ewakuacyjne -klasa odporności pożarowej budynku D -klasa odporności ogniowej elementów budynku:ściany nośne R 30 minut ściany zewnętrzne EI30 -sufitu pod stropem i dachem drewnianym przewiduje się z 1 warstwy płyty GKF o grubości 12 mm -w projektowanej części budynku przedszkola przewidziano gaśnicę zawierającą 2 kg. środka gaśniczego -przy budynku przedszkola w pasie drogi publicznej na wodociągu wiejskim znajduje się hydrant o wydajności 10 l/s, dojazd do hydrantu przewiduje się z istniejącej utwardzonej drogi publicznej -wokół projektowanego budynku znajdują się utwardzone dojazdy zapewniające dojazd jednostkom Straży Pożarnej własnej działki 7. DOPUSZCZALNE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU W trakcie rozbudowy budynku przedszkola w Łowyniu dopuszcza się za zgodą kierownika budowy i po naniesieniu przez niego w projekcie budowlanym następujących zmian: -materiałów ściennych, posadzkowych, izolacyjnych, wykończenia wewnętrznego pod warunkiem utrzymania niezbędnych parametrów (t.j. wytrzymałości i ciepłochronności) Wprowadzenie do projektu innych zmian wymaga uzgodnienia z projektantem..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.41.00-1.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 19.08.2013.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miedzychod.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty ul. Piłsudskiego 2 64-400 Międzychód pokój 208.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.08.2013 godzina 09:00, miejsce: Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty ul. Piłsudskiego 2 64-400 Międzychód pokój 208.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
16.05.2018
Zakład Stolarski Art - Tom ...

Drewno z najlepszych polskich upraw, sprawdzony schemat produkcji oraz innowacyjne formy sprawiają, że nasza oferta drewnianych drzwi w...

opolskie
Drzwi, bramy i ogrodzenia
15.05.2018
Nowent Adam Nowacki

Nowent to przedsiębiorstwo z bogatym doświadczeniem na temat dostarczania i montażu systemów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, domowych...

podlaskie
Intalacje grzewcze
14.05.2018
Firma Ogólnobudowlana Sebas...

Firma Ogólnobudowlana Wiejak i synowie to doświadczenie i umiejętności przekazywane z pokolenia na pokolenie. Wyposazeni jestesmy w wys...

warmińsko-mazurskie
Budynki mieszkalne
13.05.2018
Firma Usługowo-Remontowo-Bu...

Rok założenia 2008 pierwsze kroki na terenie małopolski w powiecie Limanowskim. Początkowo firma specjalizowała się w budowie więźb dac...

małopolskie
Budownictwo mieszkaniowe