Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Termomodernizacja -Westerplatte 19
Termomodernizacja -Westerplatte 19
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zawiercie jednostka organizacyjna - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej , ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie, woj. śląskie, tel. 32 6721714, faks 32 6721714.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-zawiercie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja -Westerplatte 19.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie termomodernizacja budynku administracyjno-mieszkalnego przy ul. Westerplatte 19 w Zawierciu z dofinansowaniem z WFOŚiGW w Katowicach.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2013.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: wniesienie wadium w wysokości 6.000 zł ( sześć tysięcy złotych ) do dnia 29 maja 2013 r. do godz. 10:00


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia warunku szczególnego w tym zakresie. Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

wykazanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane analogiczne do przedmiotu zamówienia, której wartość wynosi minimum 60.000 zł ( brutto ) wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenie dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia warunku szczególnego w tym zakresie. Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia warunku szczególnego w tym zakresie.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100.000,00 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

     III.6) INNE DOKUMENTY

     Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

     Wykonawca winien złożyć w ofercie : druk formularz ofertowy ( załącznik nr 1 ) wykaz części zamówienia , które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom , złożonym na druku stanowiącym załącznik nr 5 do specyfikacji ( wykonawca., który nie przewiduje udziału podwykonawców w realizacji zamówienia - nie składa tego dokumentu), kosztorys ofertowy szczegółowy sporządzony w oparciu o dokumentację projektową, przedmiar robót oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z podziałem na : a) roboty niekwalifikowane : pozycja nr 57 i 58 przedmiaru robót oraz rozdział 2 w całości, tj. poz. 64 do 93 wraz z ich podsumowaniem, b) roboty niekwalifikowane : pozostałe pozycje od w/w. wraz z ich podsumowaniem, c) cena ogółem za przedmiot zamówienia, tj. ppkt. a + b.

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy , za wyjątkiem : a) zawieszenia robót przez Zamawiającego, b) przekształcenia podmiotowego wykonawcy, c) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmiana stawki podatku VAT, d) zmiany członków personelu kluczowego Wykonawcy w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności takich jak : śmierć osoby, rezygnacja ( odejście z pracy ) lub innych uniemożliwiających należyte wykonanie obowiązków zgodnie z umową lub obowiązującym prawem. W takim jednak przypadku każda nowa osoba musi spełniać warunki określone przez Zamawiającego na etapie wyboru oferty w postępowaniu przetargowym.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgm-zawiercie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 42-400 Zawiercie, ul. Krzywa 3 , pokój nr 211.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.05.2013 godzina 10:00, miejsce: Punkt Obsługi Interesantów ( parter ) Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu, ul. Krzywa 3.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14 maja 2013 r..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
22.03.2018
Climatic Sp. z o.o. Sp. k.

Climatic jest polskim generalnym wykonawcą inwestycji w systemie budownictwa modułowego, działającym nieprzerwanie od 1997 roku na kraj...

mazowieckie
Budownictwo publiczne
22.03.2018
Włodzimierz Mazur Export-Im...

Jesteśmy ekspertami w dziedzinie posadzek. Naszym klientom oferujemy jedynie posadzki powstałe z materiałów wobec których jesteśmy pewn...

dolnośląskie
Budownictwo mieszkaniowe
21.03.2018
Wodnik-Instalacje Damian Łuc

Prowadzimy sprzedaż i montaż urządzeń grzewczych. Specjalizujemy się w montażu kotłów z podajnikiem na ekogroszek lub pellet. M...

śląskie
Instalatorstwo
20.03.2018
MG Project Grzegorz Wadas

Witam serdecznie. Jesteśmy młodą dynamicznie rozwijającą się firmą budowlaną. Wykonujemy zlecenia na terenie całego kraju jak i poz...

małopolskie
Wykańczanie wnętrz