Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Budowa mieszkalnego budynku komunalnego wraz z infrastruktur...
Budowa mieszkalnego budynku komunalnego wraz z infrastruktur...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Choszczno , ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno, woj. zachodniopomorskie, tel. 095 7659300, faks 095 7659306.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.choszczno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa mieszkalnego budynku komunalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Choszczno.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa mieszkalnego budynku komunalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Choszczno.Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy budynku mieszkalnego czterokondygnacyjnego (parter + trzy piętra), niepodpiwniczonego ze stropodachem niewentylowanym o wymiarach osiowych w rzucie - 23,2x14,9m. Parametry budynku wynoszą: powierzchnia netto 1217,06 m2, powierzchnia zabudowy 375,20 m2, kubatura 4628 m3.Ponadto w ramach zadania wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac projektowych w zakresie prac geologicznych dla wykonania odwiertów do pozyskiwania ciepła z ziemi oraz związanej z tym dokumentacji. Szczegółowy zakres prac zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót i kosztorysy nakładcze, które stanowią załączniki do SIWZ. Specyfikacja techniczna służy do uszczegółowienia dokumentacji projektowej, w niewielkim stopniu zmienia dokumentację projektową projekt budowlany..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.10.00-8, 45.20.00.00-9, 45.26.00.00-0, 45.26.20.00-1, 45.26.23.00-4, 45.26.25.00-6, 45.32.00.00-6, 45.26.12.10-9, 45.26.13.20-3, 45.40.00.00-1, 45.43.00.00-0, 45.42.00.00-7, 93.90.00.00-7, 45.44.00.00-3, 45.26.21.00-2, 45.30.00.00-7.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium ustala się w kwocie 80 000,00 złotych słownie : osiemdziesiąt tysięcy złotych. 2. Wadium należy wnosić na zasadach określonych w art. 45 ustawy Pzp. 3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank GBS o- Choszczno Nr rachunku 40 8359 0005 0028 9098 2000 0003 z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej - Budowa mieszkalnego budynku komunalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Choszczno. Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 4. Wadium może być wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju PrzedÂŹsiębiorczości, które należy w formie nienaruszonego oryginału załączyć do oferty. 5. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy P.z.p. 6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: a) nazwa i adres Zamawiającego; b) określenie przedmiotu zamówienia; c) nazwę i adres Wykonawcy; d) termin ważności wadium. 7. Wadium musi być wniesione nie później niż do wyznaczonego terminu składania ofert. 8. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium. 9. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, tj. : a) wykonali w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: - co najmniej dwie (2) roboty budowlane (zrealizowane w ramach odrębnych umów), odpowiadające swoim rodzajem robotom będącym przedmiotem zamówienia - przez robotę odpowiadającą swoim rodzajem robotom będącym przedmiotem zamówienia rozumie się budowę budynku użyteczności publicznej lub mieszkalnego o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1200 m2 i wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł. (brutto) - każda robota budowlana, - co najmniej dwie (2) roboty budowlane polegające na budowie układu dolnego źródła ciepła o głębokości odwiertów nie mniejszej niż 760 mb wraz z montażem pompy ciepła o mocy minimum 40 kW i wartości minimum 230 000,00 zł brutto, każda robota budowlana; b) wykonali w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwa (2) projekty prac geologicznych do pozyskania ciepła z ziemi o głębokości minimum 120 mb;
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, tj. dysponuje co najmniej: a) Kierownikiem budowy o specjalności konstrukcyjno - budowlanej - wymagane uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót w zakresie pełnym, b) Kierownikiem robót branża sanitarna - wymagane uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót w zakresie pełnym, c) Kierownikiem robót elektrycznych - wymagane uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót w zakresie pełnym, d) Geologiem nadzoru - posiadającym kwalifikacje uprawniające w zakresie nadzorowania robót hydrogeologicznych oraz dokumentowania zasobów wód podziemnych, e) Kierownikiem wierceń - posiadającym kwalifikacje średniego dozoru wiertniczego potwierdzone przez Okręgowy Urząd Górniczy;
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. a) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 2 000.000,00 zł (dwa miliony złotych). b) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 1,0 mln (jednego miliona złotych).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

   III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
   • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

    III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

    Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

    III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

    • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

     III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

     • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

      III.6) INNE DOKUMENTY

      Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

      Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w SIWZ, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda złożenia dokumentów dotyczących: 1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, 3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawca winien do oferty załączyć Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji i rozliczania wykonanych robót opracowany przez Wykonawcę wg wzoru - Załącznik Nr 8 do SIWZ oraz Kosztorys ofertowy opracowany zgodnie z przedmiarem robót i kosztorysem nakładczym załączonym do niniejszej specyfikacji.

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Umowa zostanie zawarta według wzoru załączonego do SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w stosunku do treści oferty w następujących okolicznościach : 1) Zamawiający dopuszcza zmianę osoby kierownika budowy, kierowników robót pod warunkiem, że nowa osoba posiada takie same uprawnienia i spełnia wymogi SIWZ. Zmiana nie wymaga zmiany treści umowy, 2) Zamawiający dopuszcza zmiany w harmonogramie rzeczowo - finansowym na umotywowany wniosek każdej ze stron wskazujący konieczność zmian i przyczyny je wywołujące. Zmiana następuje w formie pisemnego aneksu do umowy ze skutkiem nieważności w razie jego niezachowania. 3) Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku: a) konieczności wykonania zamówień dodatkowych; b) zaistnienia sytuacji skutkującej, że rozpoczęcie robót w terminie jest niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 4) Przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy w przypadku: a) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, b) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót, c) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, d) siły wyższej, klęski żywiołowej, e) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na Terenie Budowy, f) niewypałów i niewybuchów, g) wykopalisk archeologicznych nieprzewidywanych w SIWZ, h) odmiennych od przyjętych w Dokumentacji Projektowej warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka itp.), i) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, j) Jeżeli wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności : - wstrzymanie robót przez Zamawiającego, - konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej. k) Jeżeli powstaną okoliczności będące następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp., 5) Jeżeli powstanie konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej w szczególności: a) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy, b) w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w Dokumentacji Projektowej warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy pierwotnie przyjętych założeniach technologicznych, c) w przypadku konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej w sytuacji, jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, które ze względu na postęp techniczno-technologiczny nie były zastosowane w opracowywaniu Dokumentacji Projektowej, d) konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. e) rezygnacja przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy - w takim przypadku wynagrodzenie przysługuje wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowaniami świadczeniami, Każde ze wskazanych w lit. a - e zmian może być powiązane ze zmianą wynagrodzenia na zasadach określonych przez strony. 6) W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej za zgodą Zamawiającego. Na wniosek wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia inwestycji, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt. W tym przypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami i uzasadnieniem. Projekt taki wymagać będzie akceptacji nadzoru autorskiego, pozytywnej opinii Inspektora nadzoru i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 7) W innych przypadkach niż wskazane powyżej, zmiany Umowy mogą nastąpić jeżeli nastąpi zmiana urzędowej stawki podatku VAT. 4. Zmiana Umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia, 4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. 5. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół konieczności wykonania wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, w składzie której będą m.in. Inspektor Nadzoru oraz Kierownik budowy. Zmiany, o których mowa powinny być uwzględnione przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo - finansowym.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.choszczno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Choszcznie, ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.05.2013 godzina 10:00, miejsce: kancelaria ogólna - Urząd Miejski w Choszcznie, ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
19.04.2018
Paweł Kasperkiewicz Strefa ...

Firma prowadzi sklep internetowy, w którym znaleźć można oryginalne meble i akcesoria łazienkowe. Dzięki elementom wyposażenia, jakie o...

śląskie
Materiały wykończeniowe
17.04.2018
Logisoft Szymon Sawicki

Hurtownia części hydraulicznych, bogaty asortyment pomp, urządzeń do doprowadzania wody. Naszym atutem jest szybka realizacja zamówień ...

łódzkie
Inne materiały
16.04.2018
ASBUD Krzysztof Gutowski

Firma ASBUD działa na rynku Wołowskim od ponad 10 lat. Wykonywaliśmy prace między innymi dla WSM jak i prywatnych osób. Firma za...

dolnośląskie
Budownictwo mieszkaniowe
16.04.2018
Weld Technologia Zgrzewania...

Producent zgrzewarek oraz całych linii produkcyjnych do paneli ogrodzeniowych. Bogate doświadczenie w budowie urządzeń zgrzewających,...

mazowieckie
Drzwi, bramy i ogrodzenia