Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   BUDOWA PRZEDSZKOLA W GLINOJECKU
BUDOWA PRZEDSZKOLA W GLINOJECKU
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Glinojeck , ul. Płocka 12, 06-450 Glinojeck, woj. mazowieckie, tel. 023 6740017, faks 023 6740014.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.glinojeck.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA PRZEDSZKOLA W GLINOJECKU.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku przedszkola połączonego łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły w Glinojecku. Bryła nowego przedszkola będzie trzykondygnacyjna, niepodpiwniczona. Poprzez oddymianą klatkę schodową połączy się z układem korytarzy istniejącej szkoły. Wejścia znajdą się od ulicy Ciechanowskiej, od strony projektowanego placu zabaw, który powstanie w miejscu rozebranego budynku obecnego przedszkola. Wykorzystany zostanie istniejący wjazd, lecz powstanie nowy układ ciągów pieszo-jezdnych obejmujący nowy układ drogi pożarowej, dojścia i dojazdy do budynku. Wykonane zostanie nowe przyłącze wodociągowe. Kanalizacja sanitarna będzie podłączona do istniejącego układu. Wody deszczowe przyjmie istniejący układ kanalizacji deszczowej. Sieć zewnętrzna c.o. zostanie przebudowana i dostosowana do nowego układu budynków. Istniejący, drewniany budynek przedszkola zostanie rozebrany po uruchomieniu działalności w nowym, a na jego miejscu powstanie plac zabaw. Dane dotyczące budynku: Powierzchnia zabudowy, projektowana - 698,48m² Charakterystyka budynku: Powierzchnia zabudowy - powierzchnia użytkowa - 1830,45m² Powierzchnia całkowita - 2095,44m² Kubatura - 8102,37mÂł.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.41.00-1.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2014.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych)


III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

na podstawie przedłożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art.22 ust 1 ustawy Pzp, ocena spełniania warunków przez wykonawców zostanie dokonana metodą spełnia-nie spełnia na podstawie badania złożonych dokumentów i oświadczeń tj. złożony prawidłowo dokument, oświadczenie żądany przez zamawiającego spełnia warunek, nie złożony z zastrzeżeniem art.26 ust. 3 ustawy Pzp , nie spełnia warunku
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył dwie roboty polegające na wybudowaniu co najmniej 2 budynków użyteczności publicznej o wartości brutto nie mniejszej niż 4 000 000,00 zł każdy - z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełniania warunków przez wykonawców zostanie dokonana metodą spełnia -nie spełnia na podstawie badania złożonych dokumentów i oświadczeń tj. złożony prawidłowo dokument, oświadczenie żądany przez zamawiającego spełnia warunek, nie złożony z zastrzeżeniem art.26 ust. 3 ustawy Pzp , nie spełnia warunku.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

jako spełnienie warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga od Wykonawcy: 1. wykazać dysponowanie do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następującymi kluczowymi osobami: a) Kierownik budowy - niniejsza osoba ma posiadać następujące doświadczenie zawodowe i kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne. doświadczenie zawodowe w budownictwie na stanowiskach kierowniczych - 5lat, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i architektonicznej bez ograniczeń lub równoważne im ważne uprawnienia wydane według wcześniejszych przepisów, b) Kierownik robót instalacyjno - sanitarnych - niniejsza osoba ma posiadać następujące wykształcenie techniczne, doświadczenie zawodowe i kwalifikacje: doświadczenie zawodowe w budownictwie na stanowiskach kierowniczych - 3 lata, uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub równoważne im ważne uprawnienia wydane według wcześniejszych przepisów, c) Kierownik robót elektrycznych - niniejsza osoba ma posiadać następujące doświadczenie zawodowe i kwalifikacje: wykształcenie techniczne, doświadczenie zawodowe w budownictwie na stanowiskach kierowniczych - 3 lat, uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne bez ograniczeń. Wszystkie wymagane kluczowe osoby winny posługiwać się językiem polskim lub dysponować na stałe tłumaczem języka polskiego. Ocena spełniania warunków przez wykonawców zostanie dokonana metodą spełnia -nie spełnia na podstawie badania złożonych dokumentów i oświadczeń tj. złożony prawidłowo dokument, oświadczenie żądany przez zamawiającego spełnia warunek, nie złożony z zastrzeżeniem art.26 ust. 3 ustawy Pzp , nie spełnia warunku.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

jako spełnienie warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga: posiadanie środków finansowych na rachunku bankowym w wysokości 5 000 000,00zł lub zdolność kredytową na kwotę 5 000 000,00zł oraz posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia w kwocie minimum 5 000 000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia i udziałem własnym lub/i franszyzą nie wyższą niż 10% należnego odszkodowania lub 10 000zł. Ocena spełniania warunków przez wykonawców zostanie dokonana metodą spełnia -nie spełnia na podstawie badania złożonych dokumentów i oświadczeń tj. złożony prawidłowo dokument, oświadczenie żądany przez zamawiającego spełnia warunek, nie złożony z zastrzeżeniem art.26 ust. 3 ustawy Pzp , nie spełnia warunku.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

   • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


    III.6) INNE DOKUMENTY

    Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

    Oprócz dokumentów lub oświadczeń na potwierdzenie spełnienia warunków wymienionych w pkt. 6 SIWZ należy złożyć: a) ofertę wg Załącznika Nr 2 do SIWZ, b) niezbędne pełnomocnictwa, jeżeli zostały udzielone, c) dowód wniesienia wadium, d) kosztorysy ofertowe uproszczone dla robót objętych przedmiotem zamówienia (kosztorysy e) harmonogram rzeczowo-finansowy. f) umowę spółki cywilnej, jeżeli działalność prowadzona jest w tej formie; każdy ze wspólników spółki cywilnej składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, g) zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - jeżeli dotyczy.


    III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach: a) terminu realizacji przedmiotu umowy: zmiana jest dopuszczalna w wypadku wystąpienia okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, skutkujących niemożnością dotrzymania przez niego terminu realizacji, określonego w umowie; wówczas termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. b) ustawowej wysokości stawki podatku VAT: zmiana jest dopuszczalna, jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla dostaw należących do przedmiotu zamówienia, wówczas strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego. c) modelu oferowanego urządzenia, czy wyposażenia: zmiana jest dopuszczalna, jeżeli przed terminem wykonania zostanie wprowadzony na rynek nowy model o co najmniej takich samych lub lepszych parametrach technicznych, a zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego z przyczyn funkcjonalno - użytkowych i ekonomicznych. d) zmniejszenie wynagrodzenia umownego w stosunku do treści oferty w przypadku , o którym mowa w ppkt.c) e) zmiany przedstawicieli Wykonawcy lub Zamawiającego z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. f) zmiany rachunku bankowego g) zmiany Podwykonawców h) zmiany dokumentacji projektowej i harmonogramu rzeczowo-finansowego z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. i) zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego (m.in. kierownik budowy, robót, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.glinojeck.bipgmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Płocka 12 06-450 Glinojeck pok. nr 8.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.11.2012 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Gmina Glinojeck ul. Płocka 12, 06-450 Glinojeck, sekretariat pokój nr 1.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
21.09.2017
Przedsiębiorstwo budowlano-...

Materiały do budowy chodników Serdecznie zapraszam do zapoznania się z ofertą naszej firmy. Firma zajmuje się sprzedażą profesjonaln...

kujawsko-pomorskie
Brukarstwo
20.09.2017
Przedsiębiorstwo produkcyjn...

Firma oferuje elektryczne systemy grzewcze, które pod względem jakości, funkcjonalności, trwałości czy ceny, zasługują na bardzo duże s...

łódzkie
Intalacje grzewcze
19.09.2017
Usługi Remontowo - Budowlan...

Firma Usługi Remontowo - Budowlane Radosław Gnieciak zajmuje się pracami wykończeniowymi w zakresie sucha zabudowa, wykonywanie gładzi ...

mazowieckie
Wykańczanie wnętrz
18.09.2017
High-Tech Sp. z o.o.

Oficjalny dystrybutor marki Geda w Polsce. W naszym sklepie mogą Państwo znaleźć windy dekarskie, platformy do prac na wysokościach, wc...

dolnośląskie
Inny sprzęt budowlany