Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Kruszowie gm. Tuszyn na...
Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Kruszowie gm. Tuszyn na...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tuszyn , ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn, woj. łódzkie, tel. 042 6143325, faks 042 6143069.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.tuszyn.info.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Kruszowie gm. Tuszyn na cele świetlicy wiejskiej.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia, jest przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Kruszowie gm. Tuszyn na cele świetlicy wiejskiej - wykonana na podstawie dokumentacji projektowej zatwierdzonej decyzją o pozwoleniu na budowę Nr 167/2009/T Starosty Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 09.12.2009 roku oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Projektowana powierzchnia zabudowy 201,31 m2, powierzchnia użytkowa 138,41 m2, kubatura 776,90 m3. Cały zakres prac obejmuje: 1) Roboty rozbiórkowe. 2) Roboty remontowe. 3) Roboty ziemne. 4) Fundamenty i konstrukcje żelbetowe, 5) Konstrukcje murowane. 6) Dach - konstrukcja i krycie, 7) Ścianki działowe. 8) Stolarkę i ślusarkę. 9) Tynki i olicowania wewnętrzne. 10) Podłoża i posadzki 11) Elewacje i elementy zewnętrzne 12)Instalacje sanitarne ( wod.-kan., c.o. i gazowa ). 13) Instalacje elektryczne ( zasilania, oświetlenia, gniazd wtykowych, odgromowa ). 14) Przyłącza zewnętrzne ( wodociągowe, kanalizacji z separatorem i zbiornikiem bezodpływowym )..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.27.00-8, 45.26.28.00-9, 45.10.00.00-8, 45.26.23.00-4, 45.26.26.20-3, 45.26.10.00-4, 45.31.00.00-3, 45.33.11.00-7, 45.33.24.00-7, 45.32.00.00-6, 45.43.00.00-0, 45.44.00.00-3, 45.45.00.00-6.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2013.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: 20 000,00 ZŁ ( słownie: dwadzieścia tysięcy zł )


III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

poprzez wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, budowy ( przebudowy lub rozbudowy ) co najmniej trzech obiektów użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 160 m2 każda z infrastrukturą techniczną z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca, wykonania wraz z załączeniem dokumentów, że robota ta została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

poprzez załączenie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówieni, na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia


  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


    III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmiany w zawartej umowie z uwagi na: 1) warunki atmosferyczne w szczególności klęski żywiołowe; 2) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne lub archeologiczne; 3) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe ( niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane obiekty budowlane ); 4) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych ; 5) wystąpienia zdarzeń niezawinionych przez Wykonawcę o charakterze nadzwyczajnym; 6) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, wtedy wartość robót wyłączonych zostanie ustalona w oparciu o stosowne pozycje kosztorysu ofertowego ( w takim wypadku nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego i ustalenie jego nowej wartości ).


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tuszyn.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Mista w Tuszynie ul. Piotrkowska 2/4 95-080 Tuszyn.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.11.2012 godzina 11:30, miejsce: Urząd Mista w Tuszynie ul. Piotrkowska 2/4 95-080 Tuszyn ( sekretariat pok. nr 1 ).


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
21.09.2017
Przedsiębiorstwo budowlano-...

Materiały do budowy chodników Serdecznie zapraszam do zapoznania się z ofertą naszej firmy. Firma zajmuje się sprzedażą profesjonaln...

kujawsko-pomorskie
Brukarstwo
20.09.2017
Przedsiębiorstwo produkcyjn...

Firma oferuje elektryczne systemy grzewcze, które pod względem jakości, funkcjonalności, trwałości czy ceny, zasługują na bardzo duże s...

łódzkie
Intalacje grzewcze
19.09.2017
Usługi Remontowo - Budowlan...

Firma Usługi Remontowo - Budowlane Radosław Gnieciak zajmuje się pracami wykończeniowymi w zakresie sucha zabudowa, wykonywanie gładzi ...

mazowieckie
Wykańczanie wnętrz
18.09.2017
High-Tech Sp. z o.o.

Oficjalny dystrybutor marki Geda w Polsce. W naszym sklepie mogą Państwo znaleźć windy dekarskie, platformy do prac na wysokościach, wc...

dolnośląskie
Inny sprzęt budowlany