Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Kruszowie gm. Tuszyn na...
Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Kruszowie gm. Tuszyn na...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tuszyn , ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn, woj. łódzkie, tel. 042 6143325, faks 042 6143069.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.tuszyn.info.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Kruszowie gm. Tuszyn na cele świetlicy wiejskiej.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia, jest przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Kruszowie gm. Tuszyn na cele świetlicy wiejskiej - wykonana na podstawie dokumentacji projektowej zatwierdzonej decyzją o pozwoleniu na budowę Nr 167/2009/T Starosty Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 09.12.2009 roku oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Projektowana powierzchnia zabudowy 201,31 m2, powierzchnia użytkowa 138,41 m2, kubatura 776,90 m3. Cały zakres prac obejmuje: 1) Roboty rozbiórkowe. 2) Roboty remontowe. 3) Roboty ziemne. 4) Fundamenty i konstrukcje żelbetowe, 5) Konstrukcje murowane. 6) Dach - konstrukcja i krycie, 7) Ścianki działowe. 8) Stolarkę i ślusarkę. 9) Tynki i olicowania wewnętrzne. 10) Podłoża i posadzki 11) Elewacje i elementy zewnętrzne 12)Instalacje sanitarne ( wod.-kan., c.o. i gazowa ). 13) Instalacje elektryczne ( zasilania, oświetlenia, gniazd wtykowych, odgromowa ). 14) Przyłącza zewnętrzne ( wodociągowe, kanalizacji z separatorem i zbiornikiem bezodpływowym )..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.27.00-8, 45.26.28.00-9, 45.10.00.00-8, 45.26.23.00-4, 45.26.26.20-3, 45.26.10.00-4, 45.31.00.00-3, 45.33.11.00-7, 45.33.24.00-7, 45.32.00.00-6, 45.43.00.00-0, 45.44.00.00-3, 45.45.00.00-6.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2013.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: 20 000,00 ZŁ ( słownie: dwadzieścia tysięcy zł )


III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

poprzez wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, budowy ( przebudowy lub rozbudowy ) co najmniej trzech obiektów użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 160 m2 każda z infrastrukturą techniczną z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca, wykonania wraz z załączeniem dokumentów, że robota ta została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

poprzez załączenie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówieni, na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia


  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


    III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmiany w zawartej umowie z uwagi na: 1) warunki atmosferyczne w szczególności klęski żywiołowe; 2) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne lub archeologiczne; 3) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe ( niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane obiekty budowlane ); 4) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych ; 5) wystąpienia zdarzeń niezawinionych przez Wykonawcę o charakterze nadzwyczajnym; 6) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, wtedy wartość robót wyłączonych zostanie ustalona w oparciu o stosowne pozycje kosztorysu ofertowego ( w takim wypadku nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego i ustalenie jego nowej wartości ).


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tuszyn.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Mista w Tuszynie ul. Piotrkowska 2/4 95-080 Tuszyn.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.11.2012 godzina 11:30, miejsce: Urząd Mista w Tuszynie ul. Piotrkowska 2/4 95-080 Tuszyn ( sekretariat pok. nr 1 ).


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
21.07.2017
Grupa Termopian Sp. z o.o. S.k

Jeśli chcecie zdecydować się na izolację natryskową możecie wybrać firmę Termopian. Zajmujemy się od lat izolacją natryskową z pianki P...

śląskie
Materiały izolacyjne
21.07.2017
W - Projekt Wojciech Węgrzyn

Nasza firma specjalizuje się w przygotowywaniu elementów, które będą potrzebne w trakcie budowy każdego domu. Proponujemy systemy rynno...

zachodniopomorskie
Pokrycia dachowe
20.07.2017
Arwo Armin Wołoszyn

Oferujemy sprzedaż materiałów sypkich rożnego przeznaczenia. Klientom oferujemy tylko produkty najwyższej jakość. Gwarantujemy dokładno...

śląskie
Kamienie, skały i kruszywa
20.07.2017
Mertis Investments Sp. z o.o.

Zapraszamy do kontaktu z Salonem Sprzedaży Inwestycji Deweloperskich Mertis każdą osobę, która jest zainteresowana mieszkania, domami o...

pomorskie
Agencje nieruchomości