Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Budowa drogi klasy D Zagórze - Brańkówka - Etap III, długoś...
Budowa drogi klasy D Zagórze - Brańkówka - Etap III, długoś...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie , ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, woj. małopolskie, tel. (012) 6284106, faks (012) 4232153.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.krakow.rzgw.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi klasy D Zagórze - Brańkówka - Etap III, długości około 420m w gm. Mucharz, pow. wadowicki, woj. małopolskie.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi klasy D Zagórze - Brańkówka - Etap III, długości około 420m w gm. Mucharz, pow. wadowicki, woj. małopolskie. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę drogi dojazdowej (KDD) na odcinku od km 0+000 - 0+398.72 wraz ze skrzyżowaniem, zjazdami publicznymi oraz indywidualnymi, przebudową istniejącego uzbrojenia terenu. Wartość szacunkowa zamówienia wraz z zamówieniami uzupełniajacymi (netto) 1743270,74 zł.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
– Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające dot. wykonania budowy drogi klasy D Zagórze - Brańkówka - Etap III, długości około 420m w gm. Mucharz, pow. wadowicki, woj. małopolskie do wysokości 357 370,35 zł brutto

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.37.20-6, 45.23.31.40-2, 41.11.00.00-1, 45.23.00.00-8.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2013.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Każdy wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w kwocie 30 000,00 zł


III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie i sposobu oceny.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty w zakres których wchodziło wykonanie co najmniej 400m drogi klasy L lub D w pełnym zakresie tzn. obejmujące roboty ziemne, konstrukcyjne, odwodnieniowe, w każdym zadaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymaganych postanowieniami SIWZ. Oferty będą oceniane wg zasady spełnia / nie spełnia.
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie i sposobu oceny.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że będzie dysponował osobami: a) osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zadania jako kierownik budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń b) osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zadania jako kierownik robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymaganych postanowieniami SIWZ. Oferty będą oceniane wg zasady spełnia / nie spełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie i sposobu oceny.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień


  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

    III.6) INNE DOKUMENTY

    Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

    1. Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 á 4 ustawy - w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie, wymienione oświadczenie składa co najmniej jeden z wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. 2. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy składającego ofertę - dotyczy sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba inna niż wymienione w dokumencie określonym w aktualnym (na dzień składania ofert) odpisie z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru (w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich). 3. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy - do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców. 4. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów do realizacji zamówienia - w wypadku, gdy wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków (art. 26 ust. 2b ustawy). W przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, wskazane jest w szczególności, aby pisemne zobowiązanie określało również sposób udostępnienia zasobu (np. udział w realizacji zamówienia).


    III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Przewiduje się możliwość zmiany terminu zakończenia umowy ze względu na warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót określonych przez Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz karty katalogowe materiałów. 2. Przewiduje się możliwość zmiany terminu zakończenia umowy ze względu konieczność wykonania robót dodatkowych. 3. Przewiduje się możliwość zmiany terminu zakończenia umowy ze względu na termin otrzymania środków finansowych na realizację zadania


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krakow.rzgw.gov.pl/zamówienia publiczne/ogłoszenia
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22 - pok. 117 w godz. 8:00-14:00.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.10.2012 godzina 10:00, miejsce: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22 - Kancelaria pok. 102.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: w sprawach merytorycznych: mgr inż. Jacek Żakowski - Inspektorat Budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba, 34-106 Mucharz, woj. małopolskie, tel. /033/ 876-14-14. w sprawach formalnych: inż. Teresa Krzek w budynku RZGW w Krakowie, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22, tel. (12) 62-84-116..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
21.09.2017
Przedsiębiorstwo budowlano-...

Materiały do budowy chodników Serdecznie zapraszam do zapoznania się z ofertą naszej firmy. Firma zajmuje się sprzedażą profesjonaln...

kujawsko-pomorskie
Brukarstwo
20.09.2017
Przedsiębiorstwo produkcyjn...

Firma oferuje elektryczne systemy grzewcze, które pod względem jakości, funkcjonalności, trwałości czy ceny, zasługują na bardzo duże s...

łódzkie
Intalacje grzewcze
19.09.2017
Usługi Remontowo - Budowlan...

Firma Usługi Remontowo - Budowlane Radosław Gnieciak zajmuje się pracami wykończeniowymi w zakresie sucha zabudowa, wykonywanie gładzi ...

mazowieckie
Wykańczanie wnętrz
18.09.2017
High-Tech Sp. z o.o.

Oficjalny dystrybutor marki Geda w Polsce. W naszym sklepie mogą Państwo znaleźć windy dekarskie, platformy do prac na wysokościach, wc...

dolnośląskie
Inny sprzęt budowlany