Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Budowa kompleksu sportowego w Zawoi Wilcznej, w ramach progr...
Budowa kompleksu sportowego w Zawoi Wilcznej, w ramach progr...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sompolno , ul. 11 Listopada 15, 62-610 Sompolno, woj. wielkopolskie, tel. 063 2714054, faks 063 2714057.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.sompolno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubstów - część zadania inwestycyjnego określonego projektem budowlano-wykonawczym, przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: 1.pakietu nr 1 - zakres robót, wymieniony poniżej, objęty jest operacją współfinansowaną ze środków UE - z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00087-6921-UM1500091/10: a.przepompownia ścieków P1 wraz z zagospodarowaniem terenu, oświetleniem oraz podłączeniem elektrycznym; b.przyłącze wodociągowe do przepompowni P1 z rur PVC ø 90 - 54,0 mb z hydrantem nadziemnym ø 80 - 1 szt.; c.sieć kanalizacji sanitarnej w ulicach: Jeziornej i Głównej od S1 do S43 (bez rozgałęzień) z rur PVC ø 250 - 1.087,0 mb d.rurociąg tłoczny P1 - Sompolno z rur PE ø 160 - 5.386,0 mb wraz ze studzienką rozprężną i rurociągiem kanalizacyjnym PVC ø 160 o długości 10 mb; e.roboty odtworzeniowe polegające na odbudowie nawierzchni dróg i ulic oraz odbudowie chodników; 2.pakietu nr 2 - zakres robót określony w poniższym podpunkcie nie jest objęty operacją współfinansowaną ze środków UE: -przyłącza kanalizacji sanitarnej w ulicy Jeziornej i Głównej w miejscowości Lubstów z rur PVC: ø 160 - 989,5 mb i ø 250 - 329,5 mb wraz z wykonaniem rozgałęzień sieci sanitarnej w ulicy Jeziornej (S1 do S1.1., S4 do S.4.3., S6 do S6.2.) z rur ø 250 - 72,5 mb oraz wykonaniem robót odtworzeniowych polegających na odbudowie nawierzchni dróg i ulic oraz odbudowie chodników; Uwaga: Podział na dwa pakiety został wprowadzony na potrzeby rozliczenia się Zamawiającego przed dysponentem środków UE, które dotyczą części niniejszego zamówienia - pakietu nr 1 i nie stanowi podziału zamówienia na dwa zadania. 3.wykonanie innych prac przewidzianych w SIWZ oraz dokumentach do niej załączonych: w projekcie wykonawczym, przedmiarach robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, wzorze umowy, np. zapewnienie obsługi geodezyjnej, wykonanie wszelkich badań i prób, przywrócenie terenu i nawierzchni przyległych do budowanego rurociągu do stanu poprzedniego. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę, aby wykonał do końca roku 2010 część wyżej określonego przedmiotu zamówienia, w ramach robót objętych współfinansowaniem z środków UE (z zakresu pakietu nr 1). Wartość robót do wykonania w 2010 stanowić będzie kwotę około 2.000.000,00 zł, ponieważ Zamawiający dysponuje taką kwotą w budżecie Gminy na rok 2010 lub stanowić będzie minimum 70% wartości zakresu rzeczowego robót objętych pakietem nr 1. Do realizacji zamówienia Wykonawca nie może użyć wyrobów budowlanych o gorszych parametrach technicznych i jakościowych niż te wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót. Nazwy, symbole handlowe i dane techniczne zostały podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia elementów, urządzeń, materiałów, które mogą być użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego, chyba, że udzielona przez dostawców materiałów gwarancja przewiduje dłuższy okres. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad oraz wymiany zamontowanych instalacji i urządzeń, w których stwierdzono wady, z wyłączeniem uszkodzeń będących następstwem niewłaściwej eksploatacji..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.40-8.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.05.2011.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) na cały okres związania ofertą.


III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie obejmujące budowę: kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 2000 mb, rurociągu tłocznego o długości co najmniej 5000 mb oraz przepompowni ścieków. Powyższe Wykonawca musi wykazać w formie załączonego do oferty wykazu robót, potwierdzonego referencjami lub odpowiednimi dokumentami uprzednich odbiorców. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w wykazie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże w załączonym wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, że dysponuje przynajmniej po jednej osobie posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: 1)instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń - osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika budowy i musi posiadać minimum 5- letnie doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie, 2)instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika robót, 3)drogowej - osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika robót. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w wykazie i oświadczeniu.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1.500.000,00 PLN na podstawie opłaconej polisy lub w przypadku jej braku innego stosownego dokumentu, wg formuły spełnia - nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia


  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

    III.6) INNE DOKUMENTY

    Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

    1) wypełniony formularz oferty, 2) kosztorysy ofertowe - 2 szt., opracowane na podstawie przedmiarów robót, 3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik, 4) potwierdzenie wniesienia wadium (w przypadku, gdy jest wnoszone w innej formie niż pieniężna).


    III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Strony dopuszczają wprowadzenie uzasadnionych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach: 1)gdy istnieje konieczność przedłużenia terminu wykonania umowy ze względu na: a)wystąpienie tzw. siły wyższej, np. pożar, powódź i inne klęski żywiołowe, b)wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających dochowanie terminu umownego - na czas trwania tych warunków. Wstrzymanie robót z tego powodu musi być potwierdzone wpisem do dziennika budowy, zaaprobowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego, c)wstrzymanie prac objętych umową przez właściwy organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - na czas wstrzymania prac, d)konieczność uzyskania, niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji, dokumentacji, uzgodnień, pozwoleń, danych od osób trzecich lub właściwych organów - na czas uzyskania tych dokumentacji, uzgodnień lub pozwoleń, e)konieczność wykonania dodatkowych robót, niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji, niezbędnych do dalszego prowadzenia inwestycji podstawowej - na czas wykonania tych robót, f)wystąpienie innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada Wykonawca; 2)zmian zakresu lub sposobu wykonania robót budowlanych wynikających: a)z korzystnych dla Zamawiającego zmian wprowadzonych przez uczestników procesu budowlanego, w szczególności wynikających z możliwości zastosowania nowszych technologii wykonania robót budowlanych lub materiałów o wyższych parametrach niż określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Dopuszcza się zmiany, które mogą być uzasadnione jedynie prawidłową realizacją przedmiotu umowy lub zapewnieniem optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót bądź też obniżeniem kosztów inwestycji, przy czym w tym ostatnim przypadku wynagrodzenie określone w umowie również ulegnie stosownemu obniżeniu o wartość umniejszenia kosztów, b)z zaistnienia okoliczności na skutek zachowania osób trzecich, powodujących, że wykonanie umowy zgodnie z dokumentacją projektową nie jest możliwe, czego nie można było przewidzieć z chwilą zawarcia umowy, c)ze zmian w przepisach prawa wprowadzonych po podpisaniu niniejszej umowy; 3)ustawowej zmiany stawki podatku VAT dopuszcza się możliwość zmiany pozostałej do zapłaty należności wynikającej z umowy, po ustaleniu zakresu, którego dotyczy zmiana; 4)zmiany podwykonawcy (jeśli był zgłoszony w ofercie złożonej w postępowaniu przetargowym); 5) zmiany osób uczestniczących w wykonywaniu przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że będą posiadały uprawnienia i spełniały wymogi co do doświadczenia określone na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiany treści umowy dopuszczone w pkt. 2) nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia umownego.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sompolno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Sompolnie, ul. 11 Listopada, 62-610 Sompolno.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.08.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Sompolnie, ul. 11 Listopada, 62-610 Sompolno, pok. nr 11 (sekretariat).


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Gmina ubiega się o dofinansowanie zadania w ramach projektu zgłoszonego do PROW na lata 2007-2013, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - nr umowy o przyznanie pomocy: 00087-6921-UM1500091/10. Niniejszy przedmiot zamówienia stanowi część I etapu zgłoszonej operacji..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
21.04.2017
Przedsiębiorstwo Wielobranż...

Nasza firma specjalizuje się w produkcji domów energooszczędnych w systemie drewnianej konstrukcji szkieletowej. Obecnie jest największ...

kujawsko-pomorskie
Domy drewniane
20.04.2017
Interstal S.A.

Interstal jest jednym z największych producentów wysokiej jakości stali różnego rodzaju. W naszej ofercie znajdziesz rury ocynkowane, k...

małopolskie
Materiały konstrukcyjne
19.04.2017
King-Kop

Firma King-Kop wykonuje prace ziemne przy pomocy minikoparki. Polecamy skorzystanie z naszych usług przy wykonywaniu takich prac ziemny...

śląskie
Wynajem sprzętu budowlanego
18.04.2017
Ekodocieplanie Daniel Pluta

Firma Ekodocieplanie to jedna z najstarszych firm działających na Podkarpaciu, która ociepla i izoluje obiekty za pomocą pianki poliure...

podkarpackie
Budownictwo mieszkaniowe