Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Budowa kompleksu sportowego w Zawoi Wilcznej, w ramach progr...
Budowa kompleksu sportowego w Zawoi Wilcznej, w ramach progr...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sompolno , ul. 11 Listopada 15, 62-610 Sompolno, woj. wielkopolskie, tel. 063 2714054, faks 063 2714057.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.sompolno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubstów - część zadania inwestycyjnego określonego projektem budowlano-wykonawczym, przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: 1.pakietu nr 1 - zakres robót, wymieniony poniżej, objęty jest operacją współfinansowaną ze środków UE - z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00087-6921-UM1500091/10: a.przepompownia ścieków P1 wraz z zagospodarowaniem terenu, oświetleniem oraz podłączeniem elektrycznym; b.przyłącze wodociągowe do przepompowni P1 z rur PVC ø 90 - 54,0 mb z hydrantem nadziemnym ø 80 - 1 szt.; c.sieć kanalizacji sanitarnej w ulicach: Jeziornej i Głównej od S1 do S43 (bez rozgałęzień) z rur PVC ø 250 - 1.087,0 mb d.rurociąg tłoczny P1 - Sompolno z rur PE ø 160 - 5.386,0 mb wraz ze studzienką rozprężną i rurociągiem kanalizacyjnym PVC ø 160 o długości 10 mb; e.roboty odtworzeniowe polegające na odbudowie nawierzchni dróg i ulic oraz odbudowie chodników; 2.pakietu nr 2 - zakres robót określony w poniższym podpunkcie nie jest objęty operacją współfinansowaną ze środków UE: -przyłącza kanalizacji sanitarnej w ulicy Jeziornej i Głównej w miejscowości Lubstów z rur PVC: ø 160 - 989,5 mb i ø 250 - 329,5 mb wraz z wykonaniem rozgałęzień sieci sanitarnej w ulicy Jeziornej (S1 do S1.1., S4 do S.4.3., S6 do S6.2.) z rur ø 250 - 72,5 mb oraz wykonaniem robót odtworzeniowych polegających na odbudowie nawierzchni dróg i ulic oraz odbudowie chodników; Uwaga: Podział na dwa pakiety został wprowadzony na potrzeby rozliczenia się Zamawiającego przed dysponentem środków UE, które dotyczą części niniejszego zamówienia - pakietu nr 1 i nie stanowi podziału zamówienia na dwa zadania. 3.wykonanie innych prac przewidzianych w SIWZ oraz dokumentach do niej załączonych: w projekcie wykonawczym, przedmiarach robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, wzorze umowy, np. zapewnienie obsługi geodezyjnej, wykonanie wszelkich badań i prób, przywrócenie terenu i nawierzchni przyległych do budowanego rurociągu do stanu poprzedniego. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę, aby wykonał do końca roku 2010 część wyżej określonego przedmiotu zamówienia, w ramach robót objętych współfinansowaniem z środków UE (z zakresu pakietu nr 1). Wartość robót do wykonania w 2010 stanowić będzie kwotę około 2.000.000,00 zł, ponieważ Zamawiający dysponuje taką kwotą w budżecie Gminy na rok 2010 lub stanowić będzie minimum 70% wartości zakresu rzeczowego robót objętych pakietem nr 1. Do realizacji zamówienia Wykonawca nie może użyć wyrobów budowlanych o gorszych parametrach technicznych i jakościowych niż te wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót. Nazwy, symbole handlowe i dane techniczne zostały podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia elementów, urządzeń, materiałów, które mogą być użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego, chyba, że udzielona przez dostawców materiałów gwarancja przewiduje dłuższy okres. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad oraz wymiany zamontowanych instalacji i urządzeń, w których stwierdzono wady, z wyłączeniem uszkodzeń będących następstwem niewłaściwej eksploatacji..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.40-8.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.05.2011.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) na cały okres związania ofertą.


III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie obejmujące budowę: kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 2000 mb, rurociągu tłocznego o długości co najmniej 5000 mb oraz przepompowni ścieków. Powyższe Wykonawca musi wykazać w formie załączonego do oferty wykazu robót, potwierdzonego referencjami lub odpowiednimi dokumentami uprzednich odbiorców. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w wykazie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże w załączonym wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, że dysponuje przynajmniej po jednej osobie posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: 1)instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń - osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika budowy i musi posiadać minimum 5- letnie doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie, 2)instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika robót, 3)drogowej - osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika robót. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w wykazie i oświadczeniu.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1.500.000,00 PLN na podstawie opłaconej polisy lub w przypadku jej braku innego stosownego dokumentu, wg formuły spełnia - nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia


  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

    III.6) INNE DOKUMENTY

    Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

    1) wypełniony formularz oferty, 2) kosztorysy ofertowe - 2 szt., opracowane na podstawie przedmiarów robót, 3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik, 4) potwierdzenie wniesienia wadium (w przypadku, gdy jest wnoszone w innej formie niż pieniężna).


    III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Strony dopuszczają wprowadzenie uzasadnionych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach: 1)gdy istnieje konieczność przedłużenia terminu wykonania umowy ze względu na: a)wystąpienie tzw. siły wyższej, np. pożar, powódź i inne klęski żywiołowe, b)wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających dochowanie terminu umownego - na czas trwania tych warunków. Wstrzymanie robót z tego powodu musi być potwierdzone wpisem do dziennika budowy, zaaprobowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego, c)wstrzymanie prac objętych umową przez właściwy organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - na czas wstrzymania prac, d)konieczność uzyskania, niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji, dokumentacji, uzgodnień, pozwoleń, danych od osób trzecich lub właściwych organów - na czas uzyskania tych dokumentacji, uzgodnień lub pozwoleń, e)konieczność wykonania dodatkowych robót, niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji, niezbędnych do dalszego prowadzenia inwestycji podstawowej - na czas wykonania tych robót, f)wystąpienie innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada Wykonawca; 2)zmian zakresu lub sposobu wykonania robót budowlanych wynikających: a)z korzystnych dla Zamawiającego zmian wprowadzonych przez uczestników procesu budowlanego, w szczególności wynikających z możliwości zastosowania nowszych technologii wykonania robót budowlanych lub materiałów o wyższych parametrach niż określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Dopuszcza się zmiany, które mogą być uzasadnione jedynie prawidłową realizacją przedmiotu umowy lub zapewnieniem optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót bądź też obniżeniem kosztów inwestycji, przy czym w tym ostatnim przypadku wynagrodzenie określone w umowie również ulegnie stosownemu obniżeniu o wartość umniejszenia kosztów, b)z zaistnienia okoliczności na skutek zachowania osób trzecich, powodujących, że wykonanie umowy zgodnie z dokumentacją projektową nie jest możliwe, czego nie można było przewidzieć z chwilą zawarcia umowy, c)ze zmian w przepisach prawa wprowadzonych po podpisaniu niniejszej umowy; 3)ustawowej zmiany stawki podatku VAT dopuszcza się możliwość zmiany pozostałej do zapłaty należności wynikającej z umowy, po ustaleniu zakresu, którego dotyczy zmiana; 4)zmiany podwykonawcy (jeśli był zgłoszony w ofercie złożonej w postępowaniu przetargowym); 5) zmiany osób uczestniczących w wykonywaniu przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że będą posiadały uprawnienia i spełniały wymogi co do doświadczenia określone na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiany treści umowy dopuszczone w pkt. 2) nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia umownego.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sompolno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Sompolnie, ul. 11 Listopada, 62-610 Sompolno.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.08.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Sompolnie, ul. 11 Listopada, 62-610 Sompolno, pok. nr 11 (sekretariat).


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Gmina ubiega się o dofinansowanie zadania w ramach projektu zgłoszonego do PROW na lata 2007-2013, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - nr umowy o przyznanie pomocy: 00087-6921-UM1500091/10. Niniejszy przedmiot zamówienia stanowi część I etapu zgłoszonej operacji..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
24.08.2016
F.H.U. Inoxium

Jesteśmy polskim producentem wyrobów ze stali nierdzewnej. Zapewniamy kompleksową i fachową obsługę, profesjonalne doradztwo techniczn...

małopolskie
Architektura wnętrz
24.08.2016
Jarosław Szylhabel

Jesteśmy firmą, działającą w branży budowlanej od ponad 20 lat. Wieloletnie doświadczenia zdobyte podczas obsługi inwestycji budowlanyc...

warmińsko-mazurskie
Magazyny materiałów budowlanych
23.08.2016
Grenton Sp.z o.o.

Grenton to system przeznaczony do inteligentnego sterowania domem. Nasza technologia pozwala optymalizować oświetlenie, elementy zabezp...

małopolskie
Inne materiały
21.08.2016
DAMKO Damian Kozłowski

Przedsiębiorstwo DAMKO Damian Kozłowski z Warszawy zapewnia miejscowym, a także ogólnopolskim kontrahentom profesjonalizm w dziedzinie ...

mazowieckie
Wykładziny i posadzki