Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Modernizacja drogi dolinowej Leżajsko w leśnictwie Romanka G...
Modernizacja drogi dolinowej Leżajsko w leśnictwie Romanka G...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jeleśnia , ul. Żywiecka 35, 34-340 Jeleśnia, woj. śląskie, tel. 033 8636138, faks 033 8636136.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.katowice.lasy.gov.pl/jelesnia
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.katowice.lasy.gov.pl/jelesnia

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja drogi dolinowej Leżajsko w leśnictwie Romanka Górna na dł. 600 mb..


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie modernizacji drogi dolinowej na dł. 600 mb. obejmującej następujące roboty: - wykoszenie istniejącej roślinności w pasie drogowym wraz ze ścięciem poboczy oraz rozebraniem istniejących wodospustów 2 szt. - oczyszczenie istniejącego rowu na dł. 600 mb. - mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni - uzupełnienie podbudowy kruszywem łamanym na powierzchni 60 m2 gr. 7 cm - skropienie nawierzchni asfaltem na powierzchni 1951 m2 - wykonanie nawierzchni drogi z masy mineralno-asfaltowej, warstwa wiążąca gr. 4 cm, na powierzchni 1921 m2, warstwa ścieralna gr. 4 cm na powierzchni 1831 m2 - utwardzenie poboczy kruszywem łamanym gr. 15 cm i szerokości 0,3 m po obu stronach drogi na powierzchni 360 m2 Miejsce realizacji: Gmina Jeleśnia: wieś - Sopotnia Mała; leśnictwo Romanka Górna..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.32.20-7.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2012.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Wymagane wadium wynosi 3 tys. złotych. b)Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Jeleśnia 78 8118 0002 0000 1007 2000 0010 PKO SA Żywiec 03 1240 4881 1111 0000 5332 0366 c) Wadium wnoszone w pieniądzu musi znależć się na rachunku bankowym Zamawiającego w przeddzień otwarcia ofert tj. do dnia 03 wrzesień 2012 r.


III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zgodnie z wiedzą zamawiającego do prowadzenia działalności potrzebnej do realizacji zamówienia nie jest wymagane posiadanie żadnej koncesji, zezwolenia i licencji (§1 ust 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2009 r.)
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej trzy roboty budowlane polegające na remoncie lub modernizacji dróg o zakresie zgodnym z zakresem opisanym w pkt. 4 SIWZ: /zał. nr 4 do SIWZ/
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

oświadczenie wg zał. nr 6 do SIWZ
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą /przedstawić informację o podstawie do dysponowania takimi osobami/, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, która posiada kwalifikacje zawodowe w zakresie uprawnień budowlanych o specjalności konstrukcyjno-budowlanej z uprawnieniami bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń /zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transp. i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 roku/ /zał. nr 5 do SIWZ/
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

oświadczenie wg zał. nr 6 oraz polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przynajmniej do kwoty 200 000 złotych. - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia stosownie do art. 24 Ustawy PZP / oświadczenie wg zał. nr 2 do SIWZ /.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia


  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

   • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


    III.6) INNE DOKUMENTY

    Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

    - wypełniony formularz ofertowy - sporządzony kosztorys ofertowy w oparciu o przedmiar robót - w przypadku podmiotów występujących wspólnie umowę regulującą współpracę - zaparafowany projekt umowy - dowód wniesienia wadium


    III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

– 1 - Cena - 90
– 2 - okres udzielonej gwarancji - 10

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

4) Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy, może być dokonana przez obie strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności w drodze aneksu do zawartej umowy, na zasadach określonych w art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych. W szczególności Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy jeżeli z powodu złych warunków atmosferycznych, wykonanie robót będzie niemożliwe w terminie określonym w umowie, to termin wykonania robót może zostać przedłużony. Ponadto z powodu braku środków na pokrycie całości inwestycji w budżecie na 2012 rok, Zamawiający może ograniczyć zakres robót lub w ogóle odstąpić od umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.katowice.lasy.gov.pl/jelesnia
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Nadlesnictwo Jeleśnia ul. Żywiecka 35 34-340 Jeleśnia.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.09.2012 godzina 08:00, miejsce: Nadlesnictwo Jeleśnia ul. Żywiecka 35 34-340 Jeleśnia sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
23.06.2017
F.H.U. Majer Beata Majerczyk

Hurtownia Majer zajmuje się sprzedażą i dystrybucją narzędzi oraz materiałów ściernych renomowanych marek. To profesjonalne miejsce wsp...

małopolskie
Narzędzia drobne
23.06.2017
Bud-Lux S.C Łukasz Dymski ...

Jesteśmy firmą budowlano-remontową. Specjalizujemy się w pracach wykończeniowych. Dzięki ogromnemu doświadczeniu, możemy podjąć się rea...

zachodniopomorskie
Wykańczanie wnętrz
21.06.2017
Polger II Robert Bohdan

Firma Polger jest wiodącym dystrybutorem w branży producentów bram wjazdowych, ogrodzeń oraz furtek i podmurówek w województwie kujawsk...

kujawsko-pomorskie
Artykuły metalowe
21.06.2017
MILA Agnieszka Mila

Jesteśmy sklepem internetowym, który zajmuje się sprzedażą kominków na biopaliwo. W sprzedaży mamy wiele różnych rodzaju biokominków wś...

łódzkie
Materiały wykończeniowe