Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. ...
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. ...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Bochnia , ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia, woj. małopolskie, tel. 014 61 49 100, faks 014 611 83 99.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bochnia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Karasia w Bochni..


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamówienie obejmuje zadania pn.: a) Zadanie I - Budowa sieci wodociągowej przy ul. Karasia w Bochni. W zakres prac wchodzi wykonanie sieci wodociągowej z PE110 o długości 448,70 m (w tym wymiana istniejącego przewodu o długości 30,6 m wraz z wymianą zasuwy na istniejącym przyłączu) i włączenie do istniejącego wodociągu z rur PE dn 110 i do wodociągu PVC 160, poprzez 2 węzły włączeniowe do końcówki wodociągu w ulicy Karasia dn 110 i do sieci w ulicy Chodenickiej stanowiące pętlę łączącą 2 odcinki oraz montaż na sieci 3 hydrantów nadziemnych DN 80; b) Zadanie II - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Karasia w Bochni. W zakres prac wchodzi wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dł. 196,79 m wraz z studzienkami kanalizacyjnymi betonowo -włazowymi dn 1000, oznaczonymi od S1 do S5 - 5szt. , przebudowa istniejącej studni PVC na studnię betonową i włączenie do istniejącej kanalizacji w dz. Nr 1770/2; 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: projekt wykonawczy, przedmiar robót, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, wzór umowy.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.10-9, 45.23.13.00-8.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wpłaty wadium w kwocie: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych i 00/100). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158, z póź. zm.), Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Polska Kasa Opieki S.A. ul. Rynek, Bochnia nr 74 1240 1431 1111 0010 0293 1934 Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polska Agencje Przedsiębiorczości należy złożyć w formie oryginału u Skarbnika Urzędu Miasta pokój nr 131 lub w kasie Zamawiającego. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający identyfikację złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowo, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 i 46 ust. 4a ustawy prawo zamówień publicznych . Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego


III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie sieci wodociągowej każda o długości nie mniejszej niż 200 mb, oraz co najmniej jedną robotę budowlaną polegająca na budowie, przebudowie lub remoncie sieci kanalizacji sanitarnej o długości nie mniejszej niż 200 mb z datami i miejscami wykonania oraz załączą dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wykonawcy wykażą, że dysponują osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi, tj.: kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz załączą oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień


  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

    III.6) INNE DOKUMENTY

    Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

    1. pełnomocnictwo, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika podmiotów występujących wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art.23 ust. 1 i 2 ustawy lub w imieniu wykonawcy (jeżeli ofertę i załączone do niej dokumenty podpisują osoby nieujawnione w rejestrze, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa udzielone przez osobę/osoby ujawnioną w rejestrze), pełnomocnictwo musi zawierać stwierdzenie, że upełnomocnieni są uprawnieni do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy lub podmiotów występujących wspólnie; 2. kosztorys ofertowy; 3. wykaz cen za poszczególne zadania


    III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy możliwa będzie w szczególności, gdy wystąpią: 1) przypadki przewidziane prawem budowlanym; 2) obiektywne zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe i terminowe wykonywanie przedmiotu umowy; 3) uzasadniona konieczność wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub konieczności rezygnacji z części robót w przypadku zaistnienia okoliczności, której strony nie przewidywały przy zawarciu umowy; 4) zmiana podatku VAT; 5) zmiana podwykonawcy, kierownika budowy lub osób nadzorujących realizację umowy po stronie zamawiającego; 6) oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe w treści umowy. 2. Każdy z przypadków wymienionych w ppkt 1,2 i 3 udokumentowany zostanie stosownym protokołem, podpisanym przez Strony. 3. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej termin wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie proporcjonalnie do zaistniałej sytuacji a w razie rezygnacji z wykonania części robót, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone o wielkość wyceny tych robót


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.um.bochnia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Bochnia, 32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, pok. Nr 127, po uiszczeniu w kasie tut. urzędu opłaty w wysokości 10 PLN lub za zaliczeniem pocztowym.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.08.2012 godzina 09:45, miejsce: Urząd Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia - Punkt Obsługi Klienta.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
20.07.2017
Marcin Baniel

Oferta, która została przygotowana przez naszą firmę Warszawski Kocioł to przede wszystkim dobra jakość usług w zakresie przygotowania ...

mazowieckie
Instalacje gazowe
14.07.2017
Profidiam Roman Lorek

Zapraszamy do wysokiej klasy placówki przemysłowo-budowlanej, jaką jest firma Profidiam, szeroko prosperująca na polskim rynku usługowy...

dolnośląskie
Cegły, beton i cement
13.07.2017
Inter-Bud Developer Sp. z o.o.

Jesteśmy deweloperem krakowskim, znajdującym się na rynku od 1989 roku. Dzięki wszechstronności i rzetelności zyskujemy coraz więcej kl...

małopolskie
Budownictwo mieszkaniowe
12.07.2017
E-mix Bartosz Stefaniuk

Jesteśmy firmą zajmującą się sprzedażą systemów monitoringu i systemów alarmowych - zarówno dla domu, jak i równie dobrze firmy. W ofer...

dolnośląskie
Systemy ochrony i bezpieczeństwa