Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. ...
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. ...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Bochnia , ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia, woj. małopolskie, tel. 014 61 49 100, faks 014 611 83 99.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bochnia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Karasia w Bochni..


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamówienie obejmuje zadania pn.: a) Zadanie I - Budowa sieci wodociągowej przy ul. Karasia w Bochni. W zakres prac wchodzi wykonanie sieci wodociągowej z PE110 o długości 448,70 m (w tym wymiana istniejącego przewodu o długości 30,6 m wraz z wymianą zasuwy na istniejącym przyłączu) i włączenie do istniejącego wodociągu z rur PE dn 110 i do wodociągu PVC 160, poprzez 2 węzły włączeniowe do końcówki wodociągu w ulicy Karasia dn 110 i do sieci w ulicy Chodenickiej stanowiące pętlę łączącą 2 odcinki oraz montaż na sieci 3 hydrantów nadziemnych DN 80; b) Zadanie II - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Karasia w Bochni. W zakres prac wchodzi wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dł. 196,79 m wraz z studzienkami kanalizacyjnymi betonowo -włazowymi dn 1000, oznaczonymi od S1 do S5 - 5szt. , przebudowa istniejącej studni PVC na studnię betonową i włączenie do istniejącej kanalizacji w dz. Nr 1770/2; 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: projekt wykonawczy, przedmiar robót, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, wzór umowy.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.10-9, 45.23.13.00-8.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wpłaty wadium w kwocie: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych i 00/100). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158, z póź. zm.), Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Polska Kasa Opieki S.A. ul. Rynek, Bochnia nr 74 1240 1431 1111 0010 0293 1934 Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polska Agencje Przedsiębiorczości należy złożyć w formie oryginału u Skarbnika Urzędu Miasta pokój nr 131 lub w kasie Zamawiającego. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający identyfikację złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowo, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 i 46 ust. 4a ustawy prawo zamówień publicznych . Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego


III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie sieci wodociągowej każda o długości nie mniejszej niż 200 mb, oraz co najmniej jedną robotę budowlaną polegająca na budowie, przebudowie lub remoncie sieci kanalizacji sanitarnej o długości nie mniejszej niż 200 mb z datami i miejscami wykonania oraz załączą dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wykonawcy wykażą, że dysponują osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi, tj.: kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz załączą oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień


  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

    III.6) INNE DOKUMENTY

    Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

    1. pełnomocnictwo, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika podmiotów występujących wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art.23 ust. 1 i 2 ustawy lub w imieniu wykonawcy (jeżeli ofertę i załączone do niej dokumenty podpisują osoby nieujawnione w rejestrze, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa udzielone przez osobę/osoby ujawnioną w rejestrze), pełnomocnictwo musi zawierać stwierdzenie, że upełnomocnieni są uprawnieni do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy lub podmiotów występujących wspólnie; 2. kosztorys ofertowy; 3. wykaz cen za poszczególne zadania


    III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy możliwa będzie w szczególności, gdy wystąpią: 1) przypadki przewidziane prawem budowlanym; 2) obiektywne zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe i terminowe wykonywanie przedmiotu umowy; 3) uzasadniona konieczność wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub konieczności rezygnacji z części robót w przypadku zaistnienia okoliczności, której strony nie przewidywały przy zawarciu umowy; 4) zmiana podatku VAT; 5) zmiana podwykonawcy, kierownika budowy lub osób nadzorujących realizację umowy po stronie zamawiającego; 6) oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe w treści umowy. 2. Każdy z przypadków wymienionych w ppkt 1,2 i 3 udokumentowany zostanie stosownym protokołem, podpisanym przez Strony. 3. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej termin wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie proporcjonalnie do zaistniałej sytuacji a w razie rezygnacji z wykonania części robót, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone o wielkość wyceny tych robót


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.um.bochnia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Bochnia, 32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, pok. Nr 127, po uiszczeniu w kasie tut. urzędu opłaty w wysokości 10 PLN lub za zaliczeniem pocztowym.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.08.2012 godzina 09:45, miejsce: Urząd Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia - Punkt Obsługi Klienta.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
24.08.2016
Jarosław Szylhabel

Jesteśmy firmą, działającą w branży budowlanej od ponad 20 lat. Wieloletnie doświadczenia zdobyte podczas obsługi inwestycji budowlanyc...

warmińsko-mazurskie
Magazyny materiałów budowlanych
23.08.2016
Grenton Sp.z o.o.

Grenton to system przeznaczony do inteligentnego sterowania domem. Nasza technologia pozwala optymalizować oświetlenie, elementy zabezp...

małopolskie
Inne materiały
21.08.2016
DAMKO Damian Kozłowski

Przedsiębiorstwo DAMKO Damian Kozłowski z Warszawy zapewnia miejscowym, a także ogólnopolskim kontrahentom profesjonalizm w dziedzinie ...

mazowieckie
Wykładziny i posadzki
20.08.2016
Intertech

Intertech to szeroki wybór elementów dla wielu gałęzi przemysłu. U nas w sprzedaży złącza do cystern, złącza mleczarskie, złącza higien...

dolnośląskie
Inne materiały