Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Remonty budowlane   /   remont dachu, wymiana stolarki okiennej lukarn na budynku u...
remont dachu, wymiana stolarki okiennej lukarn na budynku u...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Mienia Komunalnego , ul. gen. J. Bema 89/1, 15-370 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 7479457, faks 085 7479483.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zmk.bialystok.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: remont dachu, wymiana stolarki okiennej lukarn na budynku użyteczności publicznej przy ul. Mickiewicza 2 w Białymstoku tzw. ARSENAŁ.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Opis dachu - stan istniejący: Dach budynku wielospadowy kryty dachówką ceramiczną, z obróbkami blacharskimi miedziowanymi. W połaciach regularnie rozmieszczone lukarny obite blachą miedziowaną, wyposażone w łukowe daszki zakończone gzymsami z profilowanej blachy miedziowanej. Stolarka okienna w lukarnach drewniana, szklona czteropolowo. Kominy ponad dachem tynkowane i malowane. 2. Zakres prac objęty przetargiem dotyczy remontu dachu budynku z wyłączeniem połaci elewacji północno-wschodniej (od strony ul. Mickiewicza) oraz fragmentu dachu od ryzalitu do połaci trójkątnej szczytu budynku od strony południowo-zachodniej ( 3 płaszczyzny bez lukarn) i dotyczy:rozbiórki istniejącego pokrycia z dachówki ceramicznej, usunięcie warstw pokrycia wraz z deskowaniem do odsłonięcia konstrukcji dachu,wykonanie remontu konstrukcji więźby , według zaleceń ekspertyzy mykologiczno-konstrukcyjnej autorstwa inż. Ryszarda Bułata,docieplenie przestrzeni poddasza (ścian i stropu) wełną mineralną,remont powierzchni kominów i lukarn, odtworzenie obicia lukarn z blachy miedzianej i wymiany stolarki okiennej, impregnacja istniejącej konstrukcji więźby dachowej, wykonanie nowego deskowania i wykonanie izolacji paroprzepuszczalnej połaci dachowych i ołacenia, wykonanie systemu wentylacji grawitacyjnej przestrzeni pod połaciami i pokryciem dachu,wykonanie nowych obróbek blacharskich połaci dachu, lukarn ,rynien , obróbka wyłazów z blachy miedzianej, wykonanie nowego pokrycia z dachówki ceramicznej holenderki esówki -naturalna czerwień ( rezygnacja z angobowanej), z ławami kominiarskimi i systemem płotków śniegowych, wykonanie wymiany instalacji odgromowej w obrębie remontowanego dachu. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowej instalacji odgromowej na dachu w remontowanym zabytkowym budynku użyteczności publicznej tzw. Arsenale , przy ul. Mickiewicza 2 w Białymstoku- I Etap Demontaż istniejącej instalacji odgromowej na dachu (tylko zwody poziome, przewody odprowadzające i uziemiające w kolejnych etapach ) Wykonanie nowej instalacji odgromowej na dachu Połączenie nowej instalacji odgromowej na dachu ze starą instalacją odprowadzająca , poprzez istniejące przewody odprowadzające. Badania i pomiary instalacji piorunochronnej Instalacje na dachu wykonać drutem pomiedziowanym. Wsporniki pod zwody na dachu układać w trakcie montażu dachówki, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. Podane w dokumentacji projektowej nazwy lub typy materiałów i produktów mają na celu wskazanie parametrów jakościowych. W przypadku materiałów i produktów określonych w dokumentacji projektowej nazwą producenta, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych, o parametrach nie niższych niż materiałów wskazanych nazwą. Wymaga się udzielenia minimum 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi na roboty wraz z materiałami..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
– Wykonawca zobowiązuje się przyjąć do wykonania usługi uzupełniające odpowiadające zakresowi określonemu w opisie przedmiotu zamówienia. Zamówienie uzupełniające zostanie udzielona na podstawie przeprowadzonych negocjacji. Na wykonanie usługi uzupełniającej zostanie zawarta odrębna umowa. Zakres finansowy zamówień uzupełniających nie przekroczy 26,40 % wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.00.00-7, 45.42.11.10-8, 45.31.40.00-1.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Każda oferta powinna być zabezpieczona wadium: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Szczegółowe informacje dotyczące wadium znajdują się w rozdziale VIII SIWZ.


III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwie roboty budowlane polegające na remoncie dachów na obiektach wpisanych do rejestru zabytków, o wartości nie mniejszej niż 180 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) brutto każda robota budowlana, w tym co najmniej jedną z wymianą pokrycia z dachówki ceramicznej potwierdzone dokumentami, iż roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

a) wykonawca dysponuje kierownikiem robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno - budowlanej posiadającym co najmniej 2 -letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych, b) wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych ;
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień


  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

    III.6) INNE DOKUMENTY

    Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

    W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego: 1) każdy wykonawca zobowiązany jest złożyć oddzielnie dokument określony w rozdziale VI SIWZ pkt 3 ppkt 2 - dotyczy KRS, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w ich imieniu (w miejscu nazwa i adres wykonawcy należy wpisać dane dotyczące poszczególnych członków konsorcjum lub spółki cywilnej) bądź każdy z wykonawców oddzielnie, 2) dokumenty określone w rozdziale VI SIWZ pkt 2 ppkt 1, 2 i 3 winien złożyć co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 3) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określone w rozdziale VI SIWZ pkt 1 oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu określone w rozdziale VI SIWZ pkt 3 ppkt 1 składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w ich imieniu (w miejscu nazwa i adres wykonawcy należy wpisać dane dotyczące poszczególnych członków konsorcjum lub spółki cywilnej) bądź każdy z wykonawców oddzielnie. Zamawiający wymaga także załączenia do oferty innych dokumentów: 1) wypełniony formularz ofertowy - wg załączonego wzoru załącznik nr 2 do SIWZ, 2) pełnomocnictwo w oryginale albo notarialnie potwierdzonej kopii - w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy oferta została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Pzp, 3) Wykonawca załączy do oferty uproszczony kosztorys ofertowy tj. dla każdej pozycji przedmiaru wykonawca wylicza cenę jednostkowa netto. Cena jednostkowa musi zawierać wszystkie koszty do poniesienia przez wykonawcę w celu wykonania opisanej roboty zgodnie z dokumentacją projektową oraz STWiORB. Zestawienie zawierające wykaz procentowych wskaźników cenotwórczych, Koszty Ogólne, Koszty Zakupu, Zyski, stawkę roboczogodziny. Uwaga ! Kosztorys nie będzie podlegał sprawdzeniu przez Zamawiającego. Kosztorys ofertowy będzie pełnił funkcję informacyjną i pomocniczą. 4) Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego - w przypadku gdy podmiot trzeci udostępni swoje zasoby wiedzy i doświadczenia , osoby zdolne do wykonania zamówienia, zdolność finansowa.


    III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy następujących przypadkach: 1) wystąpienia zamówień dodatkowych, zamiennych, których wykonanie wiąże się z koniecznością wydłużenia czasu realizacji zamówienia, 2) działaniem siły wyższej, tzn. zjawisk mających charakter nagły, gwałtowny, nieprzewidywalny (np. powódź, huragan, śnieżyce), 3) przerwania lub zawieszenia robót przez Zamawiającego z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 4) w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych nie pozwalających na prowadzenie prac oraz uniemożliwiających zapewnienia odpowiedniej ich jakości (ciągłe opady deszczu, niska temperatura powietrza), 5) opóźnień spowodowanych niewykonaniem przez Zamawiającego zobowiązań dotyczących m.in. terminów przekazania placu budowy, dokumentów koniecznych do realizacji zamówienia, dokumentacji zamiennej. Wynagrodzenie określone w nie podlega podwyższeniu, może natomiast podlegać zmniejszeniu w przypadkach określonych w umowie określonych w § 6 i 7 wzoru umowy tj. 1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia robót zamiennych w razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. 2. Roboty zamienne mogą zostać wykonane wyłącznie na podstawie uprzednio sporządzonego protokołu konieczności, podpisanego przez Wykonawcę i inspektora/inspektorów nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego. 3. Wynagrodzenie wykonawcy za roboty zamienne zostanie ustalone przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów oraz stawek kalkulacyjnych wynagrodzenia określonych w kosztorysach ofertowych - dotyczy stawek robocizny, kosztów ogólnych, kosztów zakupu, cen pracy sprzętu i cen materiałów. Ceny materiałów i sprzętu należy przyjąć wg. cennika wynikającego z kosztorysu ofertowego, a dla materiałów nie wyszczególnionych w cenniku - według faktur dostawców, ale nie wyżej niż średnie ceny SEKOCENBUDU (tabela dla regionu podlaskiego) dla okresu, w którym występuje realizacja robót zamiennych. 4. Podstawą odbioru robót zamiennych będzie obmiar robót wraz z wyceną kosztorysową sporządzoną przez Wykonawcę. 1. Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z realizacji części robót. 2. Podstawą określenia wynagrodzenia za zaniechany zakres robót będzie protokół konieczności uzgodniony przez przedstawicieli stron zawierający pozycje dla robót zaniechanych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany kierownika budowy w przypadku: - nieprzewidzianych sytuacji życiowych (choroby, zgonu, utraty uprawnień, zmiany miejsca zamieszkania, zmiany miejsca zatrudnienia itp.), - żądania Zamawiającego jeżeli uzna , że kierownik robót nie wykonuje swoich obowiązków w sposób należyty. W przypadku zmiany kierownika robót nowy kierownik musi spełniać wymagania określone w SIWZ. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu propozycję zmiany kierownika nie później niż 7 dni przed planowaną zmianą. Jakakolwiek przerwa w realizacji zamówienia, wynikająca z braku kierownika robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. Zmiana kierownika robót bez poinformowania i akceptacji Zamawiającego (zgodnie z w/w zasadami) będzie stanowiła podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi posiadać uprawnienia stosowne do wykonywanych czynności. Zamawiający może dokonać zmiany swojego przedstawiciela wykazanego w §13 ust. 2 wzoru umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zmk.bialystok.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Mienia Komunalnego, ul. gen. J. Bema 89/1, 15-370 Białystok pokój 111..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.08.2012 godzina 13:30, miejsce: Zarząd Mienia Komunalnego, ul. gen. J. Bema 89/1, 15-370 Białystok, sekretariat, pokój 201..


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
20.07.2017
Marcin Baniel

Oferta, która została przygotowana przez naszą firmę Warszawski Kocioł to przede wszystkim dobra jakość usług w zakresie przygotowania ...

mazowieckie
Instalacje gazowe
14.07.2017
Profidiam Roman Lorek

Zapraszamy do wysokiej klasy placówki przemysłowo-budowlanej, jaką jest firma Profidiam, szeroko prosperująca na polskim rynku usługowy...

dolnośląskie
Cegły, beton i cement
13.07.2017
Inter-Bud Developer Sp. z o.o.

Jesteśmy deweloperem krakowskim, znajdującym się na rynku od 1989 roku. Dzięki wszechstronności i rzetelności zyskujemy coraz więcej kl...

małopolskie
Budownictwo mieszkaniowe
12.07.2017
E-mix Bartosz Stefaniuk

Jesteśmy firmą zajmującą się sprzedażą systemów monitoringu i systemów alarmowych - zarówno dla domu, jak i równie dobrze firmy. W ofer...

dolnośląskie
Systemy ochrony i bezpieczeństwa