Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Remonty budowlane   /   Remont pomieszczeń po zalaniu w budynku Szkoły Podstawowej ...
Remont pomieszczeń po zalaniu w budynku Szkoły Podstawowej ...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku w Bystrej , ul. Klimczoka 68, 43-360 Bystra, woj. śląskie, tel. 33 817 12 22, faks 33 817 12 22.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.spbystra.host247.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Szkoła publiczna.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pomieszczeń po zalaniu w budynku Szkoły Podstawowej w Bystrej przy ulicy Klimczoka 68.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń po zalaniu w budynku Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Bystrej. 2. Zamówienie obejmuje: a) Remont sali nr 5 na I piętrze, w tym: wykonanie sufitów podwieszanych, zabudowa ścian płytami G/K, uzupełnienie gładzi na ścianach, wykonanie podłogi z wykładziny PCV bezszwowej, gruntowanie ścian, malowanie ścian farbami emulsyjnymi, malowanie lamperii farbami ftalowymi b) Remont sali nr 6 na I piętrze, w tym: wykonanie sufitów podwieszanych, uzupełnienie gładzi na ścianach, wykonanie podłogi z wykładziny PCV bezszwowej, gruntowanie ścian, malowanie ścian farbami emulsyjnymi, malowanie lamperii farbami ftalowymi, c) Remont korytarza na I piętrze, w tym: wykonanie sufitów podwieszanych, uzupełnienie gładzi na ścianach, wykonanie podłogi z wykładziny PCV bezszwowej, gruntowanie ścian, malowanie ścian farbami emulsyjnymi, malowanie lamperii farbami ftalowymi, d) Remont sali nr 2 na parterze, w tym: gipsowanie sufitu, uzupełnienie gładzi na ścianach, wykonanie podłogi z wykładziny PCV bezszwowej, gruntowanie ścian i sufitu, malowanie ścian farbami emulsyjnymi, malowanie sufitu, malowanie lamperii farbami ftalowymi, e) Remont kuchni na parterze, w tym: tynki na suficie, gipsowanie sufitu, uzupełnienie gładzi na ścianach, wykonanie podłogi z płytek ceramicznych, gruntowanie ścian i sufitu, malowanie ścian farbami emulsyjnymi, malowanie sufitu farbami emulsyjnymi, wykonanie płytek ceramicznych na ścianach , f) Remont korytarza na parterze, w tym: wykonanie sufitów podwieszanych, uzupełnienie gładzi na ścianach, gruntowanie ścian, malowanie ścian farbami emulsyjnymi, malowanie lamperii farbami ftalowymi, g) Remont szatni na parterze, w tym: wykonanie tynków na suficie, gipsowanie sufitu, uzupełnienie gładzi na ścianach, gruntowanie ścian i sufitów, malowanie ścian i sufitu farbami emulsyjnymi, malowanie lamperii farbami ftalowymi, h) Remont klatki schodowej, w tym: uzupełnienie gładzi na ścianach, gruntowanie ścian, malowanie ścian farbami emulsyjnymi, 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: a) przedmiar robót, b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, c) rysunek rzutu piętra i parteru budynku szkoły, d) wzór umowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. 4. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej opisano materiały lub wyroby za pomocą podania nazwy ich producenta, patentów lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych materiałów lub wyrobów Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie, innych równoważnych materiałów lub wyrobów pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż materiały lub wyroby, które one zastępują. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały lub wyroby. Złożone ww. dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez zamawiającego decyzji o odrzuceniu oferty z powodu nierównoważności zaproponowanych zamienników. 5. Zaleca się przed przystąpieniem do wyceny oferty dokonać wizji lokalnej, cena oferty powinna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem i najlepszą wiedzą techniczną. 6. W dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: kserokopię uprawnień budowlanych i aktualne zaświadczenie z właściwej Izby Inżynierów Budownictwa, kosztorys ofertowy /sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej/ zawierający kalkulację ceny oferty, specyfikacje techniczne atesty, certyfikaty na istotne wyroby materiały planowane do zastosowania przy realizacji przedmiotu zamówienia. 7. Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem za przedmiot zamówienia jest wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego z dnia 2 września 2004r. (Dz.U. Nr 202, poz.2027) dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót. Załączone przez Zamawiającego przedmiary robót mają charakter wyłącznie pomocniczy..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
– Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego stanowiącego nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego, polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.41.00.00-4, 45.43.00.00-0, 45.44.00.00-3, 45.45.30.00-7.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2012.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: nie dotyczy


III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 5.2. udokumentują wykonanie, tj. zakończenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej odpowiadającej przedmiotowi zamówienia tj. polegającej na remoncie bądź przebudowie, budowie obiektu kubaturowego o powierzchni użytkowej minimum 300m2. Ww. warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży dokumenty, o których mowa w punkcie 6.1. specyfikacji.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 5.3. udokumentują dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: tj.: a) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określonymi przepisami Prawa budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Ww. warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży dokumenty, o których mowa w punkcie 6.1. specyfikacji.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień


  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

    III.6) INNE DOKUMENTY

    Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

    Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego: a) wypełniony Druk Oferta (stanowiący załącznik nr 5 do specyfikacji), b) aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli Wykonawca posiada taki wpis lub wyciąg z CEIDG, c) w sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu niezbędnym do wykonania zamówienia innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie nim dysponował, tj. musi przedstawić pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji tego zasobu na okres korzystania z niego przy wykonywaniu przedmiotu niniejszego zamówienia - należy przedłożyć oryginał zobowiązania, d) w sytuacji, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie nimi dysponował, tj. musi przedstawić pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji tych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotu niniejszego zamówienia - należy przedłożyć oryginał zobowiązania.


    III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Szczegółowe warunki dokonywania zmian w umowie zawarte są w załączniku nr 1 - wzór umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spbystra.host247.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku w Bystrej ul. Klimczoka 68 43-360 Bystra.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.06.2012 godzina 13:00, miejsce: Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku w Bystrej ul. Klimczoka 68 43-360 Bystra Parter - Sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
25.05.2017
Theta Wojciech Myszka

Najwyższej jakości, bezpieczne i ekologiczne płyty elastyczne, nawierzchnie sportowe, systemy wibroizolacyjne, izolacje dźwiękowe. Mate...

łódzkie
Brukarstwo
25.05.2017
Architektura i Wnętrza Oliw...

Pracownia pani Oliwii Drobnickiej zajmuje się aranżacją i projektowaniem wnętrz. Pracownia tworzy projekty wszystkich pomieszczeń domow...

śląskie
Architektura wnętrz
24.05.2017
AllBauTech

Nasza firma jest specjalistą № 1 w Europie z produkcji basenów ogrodowych, zadaszeń basenowych, akcesoriów i chemii basenowej. Of...

dolnośląskie
Baseny i fontanny
24.05.2017
Firma Wielobranżowa Complex

Bernard Plotzke, Firma Wielobranżowa COMPLEX Usługi : Hydrauliczne, Elektryczne i Wentylacyjne Działamy na rynku od roku 1997r Ofe...

pomorskie
Hydraulika