Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie kontener...
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie kontener...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie , ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5233420, faks (089) 5233278.

Adres strony internetowej zamawiającego: uwm.edu.pl/zamowienia

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie kontenerowego laboratorium zewnętrznego wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w ramach realizacji projektu Budowa laboratorium analiz zagrożeń biologicznych i opracowanie metod bioasekuracji w hodowli zwierząt, przemyśle spożywczym współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 Działanie 1.1.3..


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ OPISOWA PLANOWANEJ INWESTYCJI OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej kontenerowego laboratorium zewnętrznego, uzyskanie pozwolenia na budowę w oparciu o przygotowaną dokumentację, wykonanie kontenerowego laboratorium zewnętrznego, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. LOKALIZACJA OBIEKTU I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM działka nr 37/5 obręb 152 przy ul. Oczapowskiego 13 w Olsztynie. WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE Przeznaczenie i sposób użytkowania Zasadniczym przeznaczeniem projektowanego laboratorium kontenerowego jest prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych z zakresu analiz zagrożeń biologicznych i opracowanie metod bioasekuracji w hodowli zwierząt, przemyśle paszowym i przemyśle spożywczym. Laboratorium kontenerowe wyposażone w szczelne komory dezynsekcyjne i komory deratyzacyjne służyło będzie do badań skuteczności ozonu i innych biocydów w walce ze szkodnikami oraz testowania urządzenia bójczych i odstraszających szkodniki. Podstawowe parametry projektowanego obiektu Przedmiot zamówienia składa się z trzech zadań Zadanie 1: Wykonanie podłoża z przyłączami pod posadowienie kontenera. Przygotowanie terenu pod kontener - likwidacja istniejącej wiaty. Wykonanie przyłączy: wody zimnej - około 20 mb, kanalizacji - około 6 mb, sieci elektrycznej o mocy minimum 12kW dostosowanej do ogrzewania, podgrzewacza wody i oświetlenia wentylacji, klimatyzacji - około 50mb, sieci informatycznej - około 50 mb. Wykonanie betonowego podłoża pod kontener. Wykonanie utwardzonego chodnika na szczycie kontenera - 3 m2. Zadanie 2: Wykonanie i dostarczenie kontenera Kontener 30 typu sanitarno - biurowy - 1 sztuka, Parametry techniczne: minimalne wymiary: Długość: 9100 mm (+/- 20 mm), Wysokość wnętrza : minimum 2500 mm, Szerokość: 2430 mm (+/- 20mm), wykończenie wnętrza: okleina biała. Izolacja cieplna: dach: pianka poliuretanowa 140mm (przenikalność ciepła 0.145 W/m2K), ściany: pianka poliuretanowa 110mm (przenikalność ciepła 0.210 W/m2K), podłoga: pianka poliuretanowa 100mm (przenikalność ciepła 0.196 W/m2K), okna: standardowa izolacja szkleń z wypełnieniem gazowym - argon, drzwi zewnętrzne: styropian 40mm 1,4 W/m2K. Konstrukcja kontenera: podłoga: konstrukcja ramy z walcowanych na zimno, spawanych profili stalowych o grubości 2,5/3 mm, grubość 100mm, ocynkowane płaty blachy, wykładzina podłogowa z tworzywa sztucznego grubość 2mm spawana na łączach z cokołem na ścianach. dach: konstrukcja ramy z walcowanych na zimno, spawanych profili stalowych o grubości 3mm, pokrycie - ocynkowana blach a stalowa z podwójną zakładką grubości minimum 0,6 mm, obudowa sufitu - ocynkowana blacha, kolor biały. słupki narożne: walcowane na zimno profile stalowe grubości 4 mm, skręcane śrubami z ramą dachu i podłogi obudowa wnętrza: ocynkowana blacha stalowa grubości minimum 0.5 mm biała. ścianki działowe: z płyty warstwowej wypełnione pianką poliuretanową grubości 45mm obudowa obustronna ocynkowaną blachą stalową grubości minimum 0,5mm, wykończenie okleina białe. drzwi: zewnętrzne: 2 sztuki, o wymiarach 875 x 2000 mm, prawe, otwierane na zewnątrz, wewnętrzne: 3 sztuki, o wymiarach 875 x 2000 mm, futryna z podwójną uszczelka gumową, skrzydło drzwi z obustronnie ocynkowanej i powlekanej blachy, samozamykacze drzwi. okna: plastikowe ramy z podwójnymi bezpiecznymi szybami, okucia rozwierno - uchylne, rolety aluminiowe piankowe antywłamaniowe, okno biurowe - 1 szt. 945x1200 mm okno sanitarne - 1 szt. przeszklenie mleczne 652x714 mm Instalacja elektryczna: oświetlenie i gniazdka: zgodnie ze szkicem laboratorium, możliwość podłączenia boksów doświadczalnych. instalacja grzewcza: 2 grzejniki podokienne minimum 2,5 kW, 1 grzejnik łazienkowy minimum 1kW, w łazience przepływowy podgrzewacz wody 5 l, do każdej komory podłączenie zasilania dla kamer i oświetlenia. klimatyzatory przenośne do boksów: 4 sztuki moc chłodnicza: minimum 2 kW, Gwarancja: minimum: 2 lata. Instalacja informatyczna: połączenie każdej komory z centralą sterującą: kamery, czujniki gazów, wilgotności i temperatury, w łazience elektryka do pomieszczeń wilgotnych. Wentylacja: nawiew i wyciąg powierza do każdej komory, sterowanie parametrami oddzielnie dla każdego boksu, wentylacja w poszczególnych pomieszczeniach laboratorium, zabudowa zgodnie z załączonym rysunkiem. Wyposażenie łazienki: podłoga wykładzina PCV, podciągnięta, zawór redukcyjny ciśnienie, instalacja wodno-kanalizacyjna, umywalka ceramiczna, bateria jednouchwytowa, WC, listwa z wieszakami, lustro, podajnik papieru. Dostarczenie i umieszczenie na przygotowanym podłożu w miejscu i terminie uzgodnionym z Zamawiającym Zadanie 3: Wyposażenie i instalacje w laboratorium kontenerowym Gazoszczelne boksy ze stali nierdzewnej ze szklanymi drzwiami według schematu: 4 sztuki gwarancja: minimum 2 lata. WYMAGANIA W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych Laboratorium kontenerowe będzie obiektem, zabudowanym według indywidualnego projektu technicznego na bazie wolnostojącego kontenera 30. Wyposażenie obiektu w instalacje Instalacja wodno-kanalizacyjna Instalacja elektryczna System monitoringu Instalacja grzewcza Instalacja wentylacyjna WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI Dokumentacja techniczna - projekty budowlano wykonawcze winny być opracowane zgodnie z § 4.1 i § 12 Rozporządzenia Ministra infrastruktury z dn. 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno - użytkowego. Rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe w opisie technicznym określić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. ZAKRES ROBÓT PROJEKTOWYCH I BUDOWLANYCH Zamówienie obejmuje: sporządzenie projektów budowlanych uzgodnionych pod względem bhp i p-poż, przygotowanie innych dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, uzyskanie akceptacji projektu przez Inwestora uzyskanie pozwolenia na budowę, prowadzenie nadzoru autorskiego nad przebiegiem inwestycji. wybudowanie kompletnego obiektu i dostawę wyposażenia uzyskanie pozwolenia na użytkowanie Projekt budowlany powinien składać się z następujących części: części architektoniczno-konstrukcyjnej, części instalacyjnej pisemnego oświadczenie biura projektowego, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i że została wydana w stanie kompletnym umożliwiającym realizację inwestycji. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót winna zawierać zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. CZĘŚĆ INFORMACYJNA FINANSOWANIE INWESTYCJI Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie kontenerowego laboratorium zewnętrznego w ramach realizacji projektu Budowa laboratorium analiz zagrożeń biologicznych i opracowanie metod bioasekuracji w hodowli zwierząt, przemyśle spożywczym współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 Działanie 1.1.3. DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA PROJEKTÓW I UZGODNIEŃ Oświadczenie zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - w złączeniu, Mapa do celów projektowania - zostanie dostarczona po wyłonieniu firmy realizującej. PRZEPISY PRAWNE Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.20.00-6, 71.32.00.00-7, 45.30.00.00-0.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Każdy wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100). Wadium należy wnieść: w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem z dopiskiem WADIUM Zam. 196 / 2012 / PN / DZP na konto w Banku PEKAO SA nr: 73 1240 5598 1111 0010 2908 4758, w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; w gwarancjach bankowych; w gwarancjach ubezpieczeniowych; w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).


III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje w zakresie powyższego warunku od dokonania opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje w zakresie powyższego warunku od dokonania opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje w zakresie powyższego warunku od dokonania opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie powyższego warunku wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi i pracami projektowymi oraz posiadającymi stosowne kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania zamówienia, tj. Kierownik budowy, posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz wykształcenie techniczne w branży budowlanej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - zgodnie z prawem budowlanym oraz minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w/w specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa - zgodnie z polskim prawem budowlanym. Ocena warunku nastąpi na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń, wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje w zakresie powyższego warunku od dokonania opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień


  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

    III.6) INNE DOKUMENTY

    Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

    1. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu rejestrowego - w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją -za zgodność z oryginałem - pieczęcią wykonawcy, imienną pieczątką osoby upoważniającej na podstawie dokumentu rejestrowego oraz jej podpisem. 2. Kopię dowodu wpłaty wadium. 3. Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru umieszczonego na stronie internetowej Działu Zamówień Publicznych - www.uwm.edu.pl - Formularz ofertowy, 4. Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru umieszczonego na stronie internetowej Działu Zamówień Publicznych - www.uwm.edu.pl - wykaz elementów, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, 5. Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru umieszczonego na stronie internetowej Działu Zamówień Publicznych - www.uwm.edu.pl - Formularz cenowy


    III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

– 1 - Cena - 90
– 2 - Okres gwarancji - 10

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Dopuszcza się także zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli zmiana dotyczy terminu realizacji umowy. Termin realizacji umowy ulegnie przesunięciu w wypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajku) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywanych robót, wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru, wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, wydłużenia czasu oczekiwania na uzyskanie pozwoleń lub decyzji administracyjnych i uzgodnień wymaganych dla wykonania umowy, jeżeli łączny czas oczekiwania na pozwolenia i decyzje administracyjne przekroczy łącznie 21 dni. W przedstawionych powyżej przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie osób wyznaczonych do kontaktów miedzy stronami, tj. Kierownika budowy podczas realizacji przedmiotowego zamówienia jeżeli nowo wyznaczone osoby posiadać będą kwalifikacje odpowiadające wymaganiom określonym przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zaistniałe zmiany będą wywołane okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy. Wszelkie zmiany zapisów umowy winny być dokonywane w formie pisemnej (aneksu do umowy).


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie, Dział Zamówień Publicznych, pok. 309, ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.05.2012 godzina 10:00, miejsce: Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie, Dział Zamówień Publicznych, pok. 309, ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pt. Budowa laboratorium analiz zagrożeń biologicznych i opracowanie metod bioasekuracji w hodowli zwierząt, przemyśle spożywczym współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 Działanie 1.1.3..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
30.03.2017
MarmoStyl Sp. z o.o.

Parapety, schody, elewacje. To tylko część tego, co można wykonać z kamienia naturalnego. W MarmoStyl zajmujemy się kompleksowo dostarc...

mazowieckie
Wykładziny i posadzki
30.03.2017
Przedsiębiorstwo Usługowo H...

Firma K&M Okna Bednarek założona w 1994 roku w Jarocinie jest producentem wysokiej jakości okien i drzwi, zarówno PCV jak i aluminiowyc...

wielkopolskie
Okna i akcesoria okienne
28.03.2017
Ambip Sp. z o.o.

Jesteśmy Firmą, która posiada duże możliwości w nawiązaniu stałej współpracy z deweloperami, wykonawcami strategicznymi na terenie Pols...

wielkopolskie
Obiekty użyteczności publicznej
28.03.2017
W Kwadrat Studio

W Kwadrat Studio powstało w 2013 roku. Działamy głównie na terenie Warszawy i woj. mazowieckiego. Nasza oferta skierowana jest do klien...

mazowieckie
Wykańczanie wnętrz