Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Utwardzenie terenu i ułożenie kostki brukowej
Utwardzenie terenu i ułożenie kostki brukowej
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Opoczno , ul. Sitowa 15, 26-300 Opoczno, woj. łódzkie, tel. 044 7551870, faks 7551870.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodz.lasy.gov.pl/web/opoczno

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utwardzenie terenu i ułożenie kostki brukowej.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: 1) utwardzeniu chodnika i dojazdu do budynku gospodarczego nr inw. 108 - 00439 na terenie osady leśnej w Wąglanach 107, oddz. 66Al leśnictwo Białaczów, działka nr ewidencyjny 978, obręb ewidencyjny Wąglany, gmina Białaczów, powiat opoczyński (część zamówienia nr 1); 2) remoncie opaski wokół budynku administracyjnego, chodników i placu postojowego nr inw. 220 - 01278 oraz utwardzenie dojazdów do budynków gospodarczych na terenie osady administracyjnej Nadleśnictwa Opoczno w Sitowej 15, oddz. 53i leśnictwo Sitowa, działka nr ewidencyjny 1172, obręb ewidencyjny Sitowa, gmina Opoczno obszar wiejski, powiat opoczyński (część zamówienia nr 2).


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.91-4.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: 1. W niniejszym postępowaniu jest wymagane wniesienie wadium w wysokości: 1) 1 500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych, zero groszy) na część zamówienia nr 1; 2) 3 000,00 PLN ( słownie: trzy tysiące złotych, zero groszy)na część zamówienia nr 2. Wykonawca powinien wnieść wadium odrębnie dla każdej części zamówienia na którą składa ofertę. 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu - sposób przekazania: przelewem na konto zamawiającego, Nadleśnictwo Opoczno, Sitowa 15, 26 - 300 Opoczno. PKO Bank Polski o/Opoczno Nr: 18 1020 3916 0000 0802 0079 2689 z dopiskiem: Wadium przetarg utwardzenie terenu i ułożenie kostki brukowej - części zam. nr ......... . 4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. Zamawiający wykluczy wykonawcę, w przypadku, gdy w ofercie będzie załączony przelew, a rachunek zamawiającego w termie składania ofert nie będzie uznany, tzn. pieniądze nie będą na rachunku zamawiającego. 5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi zawierać: 1) termin obowiązywania (musi obejmować okres związania ofertą począwszy od upływu terminu składania ofert); 2) kwotę (równa kwocie wadium); 3) jednoznacznie określonego gwaranta lub poręczyciela (wystawiający gwarancję lub poręczenia); 4) określonego beneficjenta gwarancji (Lasy Państwowe Nadleśnictwo Opoczno); 5) bezwarunkowość dysponowania poręczeniem lub gwarancją (gwarant lub poręczyciel zobowiązany jest do przekazania kwoty poręczenia lub gwarancji na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta, na konto wskazane przez beneficjenta); 6) płatność na pierwsze żądanie (poręczyciel lub gwarant zobowiązany jest do przekazania kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądania beneficjenta, zawierające oświadczenie dotyczące okoliczności określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy); 7) nieodwołalność gwarancji lub poręczenia (gwarant lub poręczyciel nie może odwołać zobowiązania wynikającego z udzielonej gwarancji lub poręczenia). 6. Brak w poręczeniu lub gwarancji jakiegokolwiek z powyższych elementów, jak również wprowadzenie warunków ograniczających zamawiającego w korzystaniu z wadium, traktowane będzie jako nie wniesienie wadium i skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy. Wykluczone zostaną oferty w których wadium zostanie wniesione w innej formie niż określone przez zamawiającego, wniesione w mniejszej niż określił zamawiający wysokości. 7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie innej jak pieniądze należy złożyć w siedzibie zamawiającego Nadleśnictwo Opoczno, Sitowa 15, 26 - 300 Opoczno, pokój nr 11, sekretariat przed terminem składania ofert lub załączyć do oferty. 8. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie: 1) wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy; 2) wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego; 3) na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Wadium wniesione w pieniądzu, zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 10. Wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy wykonawca: 1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 2) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 11. Zamawiający zatrzyma wadium także w okolicznościach ujętych w art. 46 ust. 4a ustawy


III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca będzie zobowiązany wykazać.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał roboty budowlane związane z układaniem kostki brukowej o łącznej wartości nie mniejszej niż: 70 000 PLN brutto oraz załączy dokument (np. referencje) potwierdzający że wykazane roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca będzie zobowiązany wykazać.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże dysponowanie osobą posiadającą przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w zakresie przedmiotu zamówienia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż: 50 000 PLN.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

    III.6) INNE DOKUMENTY

    Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

    1. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik. 2. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w przypadku gdy wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia. 3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego może przedstawić inny dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. 4. Kosztorys ofertowy. 5. W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający zażąda przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.


    III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Przewiduje się wydłużenie terminu realizacji umowy w sytuacji, gdy na skutek zdarzeń zewnętrznych, których skutków nie można było przewidzieć, w szczególności warunków atmosferycznych nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w terminie określonym w umowie. Przewiduje się również zmianę wynagrodzenia ryczałtowego jeżeli w okresie realizacji umowy nastąpi zmiana stawki procentowej podatku VAT na usługi budowlane. Ciężar udowodnienia powyższych okoliczności spoczywa na Wykonawcy. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lodz/nadl_opoczno/zamowienia_publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Opoczno, Sitowa 15, 26 - 300 Opoczno, pokój nr 15. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udostępniana jest nieodpłatnie.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.10.2011 godzina 09:00, miejsce: siedziba zamawiającego w Sitowej 15, pokój nr 11 (sekretariat).


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Utwardzenie chodnika i dojazdu do budynku gospodarczego nr inw. 108 - 00439 na terenie osady leśnej w Wąglanach 107, oddz. 66Al leśnictwo Białaczów, działka nr ewidencyjny 978, obręb ewidencyjny Wąglany, gmina Białaczów, powiat opoczyński.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Utwardzenie chodnika i dojazdu do budynku gospodarczego nr inw. 108 - 00439 na terenie osady leśnej w Wąglanach 107, oddz. 66Al leśnictwo Białaczów, działka nr ewidencyjny 978, obręb ewidencyjny Wąglany, gmina Białaczów, powiat opoczyński.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.91-4.3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Remont opaski wokół budynku administracyjnego, chodników i placu postojowego nr inw. 220 - 01278 oraz utwardzenie dojazdów do budynków gospodarczych na terenie osady administracyjnej Nadleśnictwa Opoczno w Sitowej 15, oddz. 53i leśnictwo Sitowa, działka nr ewidencyjny 1172, obręb ewidencyjny Sitowa, gmina Opoczno obszar wiejski, powiat opoczyński.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Remont opaski wokół budynku administracyjnego, chodników i placu postojowego nr inw. 220 - 01278 oraz utwardzenie dojazdów do budynków gospodarczych na terenie osady administracyjnej Nadleśnictwa Opoczno w Sitowej 15, oddz. 53i leśnictwo Sitowa, działka nr ewidencyjny 1172, obręb ewidencyjny Sitowa, gmina Opoczno obszar wiejski, powiat opoczyński.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.91-4.3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 45.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
21.04.2017
Przedsiębiorstwo Wielobranż...

Nasza firma specjalizuje się w produkcji domów energooszczędnych w systemie drewnianej konstrukcji szkieletowej. Obecnie jest największ...

kujawsko-pomorskie
Domy drewniane
20.04.2017
Interstal S.A.

Interstal jest jednym z największych producentów wysokiej jakości stali różnego rodzaju. W naszej ofercie znajdziesz rury ocynkowane, k...

małopolskie
Materiały konstrukcyjne
19.04.2017
King-Kop

Firma King-Kop wykonuje prace ziemne przy pomocy minikoparki. Polecamy skorzystanie z naszych usług przy wykonywaniu takich prac ziemny...

śląskie
Wynajem sprzętu budowlanego
18.04.2017
Ekodocieplanie Daniel Pluta

Firma Ekodocieplanie to jedna z najstarszych firm działających na Podkarpaciu, która ociepla i izoluje obiekty za pomocą pianki poliure...

podkarpackie
Budownictwo mieszkaniowe