Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Remonty budowlane   /   Wykonanie projektu i remontu kotłowni Osiedlowej Spółdzielni...
Wykonanie projektu i remontu kotłowni Osiedlowej Spółdzielni...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Osiedlowa Spółdzielnia Mieszkaniowa , ul. Pułtuska 5, 07-217 Zatory, woj. mazowieckie, tel. 29 741 03 94, faks 29 741 03 94.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Osiedlowa Spółdzielnia Mieszkaniowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie projektu i remontu kotłowni Osiedlowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zatorach.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie projektu i remontu kotłowni Osiedlowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zatorach. Zamówienie niniejsze obejmuje: 1) Sporządzenie projektu wykonawczego na remont; Projekt wykonawczy powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2) Sporządzenie kosztorysu szczegółowego; Wykonawca ponosi wszelkie koszty wynikające ze sporządzenia dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i zatwierdzi przez niego przyjęte rozwiązania techniczne w zakresie remontu kotłowni Osiedlowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zatorach. 3) Wykonanie remontu kotłowni Osiedlowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zatorach w oparciu o sporządzony projekt wykonawczy. Prace projektowe oraz roboty remontowe będą obejmowały swoim zakresem: 1) Demontaż starych urządzeń i armatury kotłowni, 2) Montaż nowych urządzeń i armatury kotłowni, 3) Remont pomieszczenia kotłowni, a) wymiana stolarki, b) naprawa posadzek, c) naprawa ścian. 4) Instalacyjne roboty elektryczne. UWAGA: Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajduje się jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie rozwiązań równoważnych o parametrach techniczno/ eksploatacyjno/ użytkowych nie gorszych niż te, podane pod pojęciem typu. Wskazane produkty lub urządzenia posłużyły do dokonania obliczeń parametrów technicznych oraz rozmieszczenia urządzeń..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 71.32.00.00-7.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2011.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień,
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Nie dotyczy;
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Nie dotyczy;
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Nie dotyczy;
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Nie dotyczy;
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


   III.6) INNE DOKUMENTY

   Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

   - wypełniony i podpisany formularz ofertowy; - oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;


   III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zatory.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Zatorach, ul. Jana Pawła II 106, 07-217 Zatory.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.07.2011 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Zatorach, ul. Jana Pawła II 106, 07-217 Zatory, pok. nr 11.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
28.04.2017
Domus Szalunki s.c. A. Wiśn...

Firma Domus Szalunki S. C. z siedzibą w Ostrołęce działa na rynku lokalnym i ogólnopolskim. Działamy w branży budowlanej - dostarczamy ...

mazowieckie
Wynajem sprzętu budowlanego
27.04.2017
Alsal Sp. z.o o. Sp. k.

Firma aluminiowa Alsal oferuje wysokiej jakości konstrukcje przeciwpożarowe, elewacje szklane i aluminiowe oraz elementy stolarki otwor...

małopolskie
Budownictwo publiczne
27.04.2017
MBG - Floor Urszula Bubolc

Dzięki szerokiemu asortymentowi firmy Grupa Fachowców, klienci mają dostęp do najlepszych elementów wystroju i wyposażenia wnętrz, taki...

wielkopolskie
Materiały wykończeniowe
27.04.2017
Haltech Group

HALTECH jest młodą, prężnie rozwijającą się firmą na rynku polskim. Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań z zakresu projektowania...

wielkopolskie
Hale i magazyny