Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ULICY KONSTYTUCJI 3 MAJA (1213F) I SP...
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ULICY KONSTYTUCJI 3 MAJA (1213F) I SP...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Międzyrzecz , ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie, tel. 95 7426930, faks 95 7426979.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.miedzyrzecz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ULICY KONSTYTUCJI 3 MAJA (1213F) I SPOKOJNEJ (102140F) - GMINA MIĘDZYRZECZ - POWIAT MIĘDZYRZECKI.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni dróg ulic Konstytucji 3 Maja oraz ulicy Spokojnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w granicach miasta (tj. do granicy działki nr 563 - ul. Konstytucji 3 Maja nawierzchnia drogi, kanalizacji deszczowej i oświetlenia natomiast chodnik wraz ze zjazdami do przejazdu kolejowego km 1 + 385,16 nr rys. Z.4). Realizacja przedmiotowej inwestycji została podzielona na dwa zadania w skład których wchodzi: ZADANIE NR 1 - ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1213F UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA W MIĘDZYRZECZU a) Wykonanie przebudowy nawierzchni drogi ul. Konstytucji 3-go Maja w granicach miasta Międzyrzecz tj do granicy działki o numerze ewidencyjnym 563 (dł. ok. 1,100 km), b) Wykonanie nawierzchni chodników i zjazdów w granicach miasta oraz poza granicami - do przejazdu kolejowego, c) Wykonanie nawierzchni parkingów, d) Wykonanie kanalizacji deszczowej rozbudowywanej ulicy, e) Wykonanie oświetlenia ulicznego w granicach miasta tj. do granicy działki o numerze ewidencyjnym 563, f) Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego rozbudowywanej ulicy, g) Wycinka i przesadzenie drzew kolidujących z realizowaną inwestycją, h) Opracowanie i uzgodnienie z właściwymi do tego celu organami czasowej organizacji ruchu. ZADANIE NR 2 - ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 102140F UL. SPOKOJNA W MIĘDZYRZECZU a) Wykonanie przebudowy nawierzchni ulicy Spokojnej w Międzyrzeczu (dł. ok. 0,24 km), b) Wykonanie nawierzchni chodników i zjazdów, c) Wykonanie nawierzchni parkingu, d) Wykonanie oświetlenia ulicznego, e) Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej, f) Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego rozbudowywanej ulicy, g) Opracowanie i uzgodnienie z właściwymi do tego celu organami czasowej organizacji ruchu. UWAGA !!! Przez wzgląd na fakt, iż nie ma możliwości całkowitego zamknięcia przebudowywanych ulic roboty budowlane należy prowadzić w takim zakresie, aby w miarę możliwości udostępnić mieszkańcom dojazdy do zlokalizowanych w obrębie przebudowywanych ulic zakładów (tj. Tesco, Instalko, Międzyrzecki Ośrodek Kultury, Szkoła Muzyczna, SZPITAL !!!, Przychodnia, Biblioteka Miejska oraz liczne budynki mieszkalne). 3.2. W cenie ryczałtowej zadania należy ująć wszystkie koszty niezbędne do kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia min. koszty transportu materiałów i urobku, geodezyjnego operatu powykonawczego oraz wykonania i montażu TABLICY REKLAMOWEJ zgodnie z wymogami Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych a także wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania zadania. 3.3. Roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem należy prowadzić zgodnie i w zakresie opracowanej dokumentacji projektowej przez biuro TMG Tomasz Grześkowiak z Zielonej Góry, tj. 3.3.1. projektem budowlanym, 3.3.2. projektem wykonawczym, 3.3.3. Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, 3.3.4. projektem docelowej organizacji ruchu. 3.4. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się zastosowanie rozwiązań zamiennych, równoważnych określonych w dokumentacji znaków towarowych, patentów lub ich pochodzenia. 3.5. Zamieszczone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiary robót służą jedynie jako pomoce do sporządzenia oferty. Wykonawca ma obowiązek ująć wszystkie niezbędne koszty aby przedmiot zamówienia był wykonany zgodnie z projektem oraz wiedzą i zasadami sztuki budowlanej. 3.6. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej okres realizacji zamówienia. W przypadku, gdy termin obowiązywania polisy będzie się kończył przed terminem zakończenia umowy, Wykonawca na 14 dni przed upływem tego terminu, ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia. 3.7. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli 3-letniej gwarancji i rękojmi na całość przedmiotu zamówienia oraz zobowiązuje się do zapewnienia pełnej funkcjonalności całości przedmiotu zamówienia poprzez bezpłatne usuwanie usterek w zakresie udzielonej przez siebie gwarancji. 3.8. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego 3.9. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 224, poz. 1796) średni kurs złotego w stosunku do EURO stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 3,839 zł. 3.10. Złożenie przez Wykonawcę oferty oznacza, że dokumentacja projektowa jest kompletna i nadaje się do prawidłowego wykonania robót. W związku z powyższym nie może on uchylić się od odpowiedzialności za nienależyte wykonanie robót na podstawie dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3.11. Wykonawca ma obowiązek sporządzenia tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz ze wskazaniem objazdów i zapewnieniem dojazdu do istniejących posesji. Organizację ruchu należy uzgodnić z właściwymi do tego celu organami. 3.12. Inne zalecenia i zastrzeżenia: UWAGA: Wykonawca przed złożeniem oferty powinien zapoznać się z istniejącymi warunkami w terenie Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia przyszłej umowy i wykonania zamówienia..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.21.30-2, 45.31.61.10-9, 45.31.62.13-1.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 03.10.2011.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: 1) Wykonawca jest zobowiązany wraz ze złożeniem oferty do wniesienia wadium w wysokości 50.000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy pzp w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r.Nr 42, poz. 275 - tekst jednolity z późn. zm.); 2) wadium zgodnie z art. 45. ust. 3 ustawy pzp musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 25 lutego 2011r., do godz. 9:00 Uwaga: 3) w przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, powinny one być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: a) nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem; c) kwotę gwarancji lub poręczenia; d) termin ważności gwarancji lub poręczenia; e) zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 4) w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty w osobnej koszulce - nie bindować i nie zszywać z ofertą, kserokopię zaś poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty w sposób trwały (zszyta bindowana itp.). 5) wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do podanego w ppkt 2) terminu znajdzie się ono na rachunku bankowym Zamawiającego. 6) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 z dopiskiem - WADIUM - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ULICY KONSTYTUCJI 3 MAJA (1213F) I SPOKOJNEJ (102140F) - GMINA MIĘDZYRZECZ - POWIAT MIĘDZYRZECKI. 7) wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 8) Zamawiający zwraca wadium: a) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem ust. 11; b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza - niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano; c) niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 9) Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza - Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego; 10) w przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium wezwie Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skierowane zostanie jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą; Uwaga: 11) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w pkt 25 ust. 1 ustawy pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie; 12) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, albo b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.


III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający dokona oceny za zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego oświadczenia o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający dokona oceny za zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego wykazu robót zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: wykonawca musi wykazać realizację minimum 2 zamówień zbliżonych charakterem do przedmiotu zamówienia - na minimalną kwotę 5 mln brutto każde, w tym przynajmniej jedno zrealizowane było na terenie miejskim. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty, potwierdzające, że ww. roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający dokona oceny za zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego oświadczenia o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający dokona oceny za zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w następujących specjalnościach: 1) Kierownik budowy - w specjalności drogowej bez ograniczeń potwierdzone aktualnym zaświadczeniem wydanym przez właściwą izbę samorządu zawodowego; 2) Kierownik robót branży elektrycznej - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych potwierdzone aktualnym zaświadczeniem wydanym przez właściwą izbę samorządu zawodowego; 3) Kierownik robót branży sanitarnej - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych potwierdzone aktualnym zaświadczeniem wydanym przez właściwą izbę samorządu zawodowego.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający dokona oceny za zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego oświadczenia o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień


  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

    III.6) INNE DOKUMENTY

    Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

    1)wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 1 do SIWZ 2)oświadczenie, że Wykonawca wykona zamówienie własnymi siłami lub określi część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom wg załącznika nr 2 do SIWZ 3)pisemne zobowiązanie, o którym mowa w pkt 5.2. SIWZ, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp 4)pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy5)dowód wniesienia wadium


    III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Strony przewidują warunki zmiany przedmiotu lub umówionego terminu wykonania zamówienia: 1) termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec zmianie jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych równolegle z zamówieniem podstawowym, 2) termin i przedmiot zamówienia może ulec zmianie z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, 3) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 4) przedmiot zamówienia może ulec zmianie z powodu wystąpienia dodatkowych a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego Wykonawcę, robót, 5) z powodu okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, 6) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miedzyrzecz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.bip.miedzyrzecz.pl.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.02.2011 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Międzyrzeczu, Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, pok.201 (sekretariat).


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Inwestycja współfinansowana ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
21.04.2017
Przedsiębiorstwo Wielobranż...

Nasza firma specjalizuje się w produkcji domów energooszczędnych w systemie drewnianej konstrukcji szkieletowej. Obecnie jest największ...

kujawsko-pomorskie
Domy drewniane
20.04.2017
Interstal S.A.

Interstal jest jednym z największych producentów wysokiej jakości stali różnego rodzaju. W naszej ofercie znajdziesz rury ocynkowane, k...

małopolskie
Materiały konstrukcyjne
19.04.2017
King-Kop

Firma King-Kop wykonuje prace ziemne przy pomocy minikoparki. Polecamy skorzystanie z naszych usług przy wykonywaniu takich prac ziemny...

śląskie
Wynajem sprzętu budowlanego
18.04.2017
Ekodocieplanie Daniel Pluta

Firma Ekodocieplanie to jedna z najstarszych firm działających na Podkarpaciu, która ociepla i izoluje obiekty za pomocą pianki poliure...

podkarpackie
Budownictwo mieszkaniowe