Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowi...
Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowi...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie , ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 5354606, faks 081 5354313.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kwp.lublin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie wszelkich działań i robót budowlanych wymaganych do realizacji zamówienia, opracowania inwentaryzacyjnej dokumentacji powykonawczej, instrukcji użytkowania i ochrony p. poż. oraz innych dokumentów koniecznych celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 2. Z zakresu robót Zamawiający wyłącza roboty budowlane związane z wykonaniem przyłącza rezerwowego, które realizowane będą przez Zakład Energetyczny..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.61.10-8.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.12.2013.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 200 000,00 zł Słownie: dwieście tysiecy złotych


III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeśli Wykonawca oświadczy, iż spełnia warunek dot. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeśli Wykonawca: - oświadczy, iż spełnia warunek dot. posiadania wiedzy i doświadczenia do realizacji przedmiotowego zamówienia; - wykaże się wykonaniem co najmniej 1 roboty budowlanej, polegającej na wykonaniu budowy nowego obiektu o kubaturze nie mniejszej niż 14 000 m3 w branży: budowlano - konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej drogowej i teletechnicznej o wartości co najmniej 12 000 000,00 zł, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca może wykazać większą ilość robót budowlanych, jednak Zamawiający wymaga, aby wartość co najmniej jednej roboty ogólnobudowlanej w zakresie branży budowlano-konstrukcyjnej sanitarnej, elektrycznej, drogowej i teletechnicznej wynosiła min. 12 000 000,00 zł. Uwaga: Zamawiający dopuszcza jako roboty porównywalne wykazanie robót budowlanych w poszczególnych branżach budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, drogowej i teletechnicznej - na nie więcej niż 2 obiektach, a sumaryczna łączna wartość w/w robót budowlanych wyniesie min. 12 000 000,00 zł, tj.: Obiekt nr 1 - wartość robót w branży budowlano-konstrukcyjnej w obiekcie o kubaturze nie mniejszej niż 14 000 m3 o wartości co najmniej 9 000 000,00 zł - x zł, Obiekt nr 2 - wartość robót w branży sanitarnej, elektrycznej, drogowej i teletechnicznej o wartości co najmniej 3 000 000,00 zł - y zł, x + y = min. 12 000 000,00 zł.
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeśli Wykonawca: - oświadczy, iż spełnia warunek dot. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym;
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeśli Wykonawca: - oświadczy, iż spełnia warunek dot. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia; - wykaże się, dysponowaniem osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami tj. wykaże się dysponowaniem: - osobami odpowiedzialnymi za wykonanie robót budowlanych - posiadającymi uprawnienia budowlane zgodnie z wymaganiami prawnymi tj. branży budowlano-konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej, drogowej i teletechnicznej; - oświadczy, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeśli Wykonawca: - oświadczy, iż spełnia warunek dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej mu na realizację przedmiotowego zamówienia; - przedłoży informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych w wysokości 1 000 000,00 zł lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę 1 000 000,00 zł, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; - przedłoży opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w wysokości co najmniej 1 000 000,00 zł - w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

    III.6) INNE DOKUMENTY

    Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

    a.Druk Oferta - załącznik nr 1 do SIWZ oraz Wycena ofertowa - załącznik 1A.a. Wypełniony formularz Dane o Wykonawcy - załącznik nr 3 do SIWZ. b. Dowód wpłaty wadium. c. Wykonawcy, którzy w oparciu o art. 23 ustawy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do występowania w imieniu całego konsorcjum lub do reprezentowania podmiotów wchodzących w skład konsorcjum i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo udzielone ustanowionemu przedstawicielowi podpisane przez wszystkie osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych podmiotów wchodzących w skład konsorcjum. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wszystkich uczestników konsorcjum lub notariusza. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa lub przez notariusza - jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy (zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze). Pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisywania oferty.


    III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany umowy zawarto w § 13 wzoru umowy: § 13 ZMIANY UMOWY 1. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany terminu zakończenia zadania w stosunku do treści umowy w sytuacji gdy zachodzą następujące okoliczności mające wpływ na termin zakończenia zadania: a) realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentów z urzędów administracji państwowej, a z przyczyn niezależnych od Stron niemożliwe było uzyskanie tych dokumentów w terminach przewidzianych w przepisach prawa, b) jednostka nadrzędna ograniczy środki finansowe na kontynuację zadania i zachodzi konieczność jego etapowania, c) z przyczyn spowodowanych siłą wyższą, d) zachodzi konieczność wykonania robót dodatkowych w tym spowodowanych zmianą regulacji prawnych, przepisów resortowych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, mających wpływ na termin zakończenia prac, e) zachodzi konieczność wykonania robót zamiennych spowodowanych błędami w dokumentacji projektowej, zmianą regulacji prawnych, przepisów resortowych, możliwością zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż istniejące w chwili podpisania umowy, wycofaniem z rynku lub zaprzestaniem produkcji materiałów i urządzeń wyszczególnionych w dokumentacji projektowej. 2. Zmiana terminu zakończenia zadania, o którym mowa w ust. 1, będzie uwarunkowana doręczeniem Zamawiającemu przez Wykonawcę lub odpowiednio Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie nie później niż 7 dni od dnia, w którym Wykonawca lub odpowiednio Zamawiający dowiedział się o wystąpieniu określonego zdarzenia, o którym mowa w ust. 1, pisemnego zawiadomienia informującego o wystąpieniu zdarzenia. Wykonawca w terminie 4 dni od dnia przyjęcia do wiadomości przez strony umowy wystąpienia określonego zdarzenia określi wynikający z tego zdarzenia szacunkowy okres zmiany terminu zakończenia zadania zawierający szczegółowe uzasadnienie z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 lit. h). Czas przedłużenia terminu zakończenia robót nie może być dłuższy niż czas powiązany ściśle z przyczyną wydłużenia. 3. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia w stosunku do treści umowy i oferty w sytuacji gdy: a) zachodzi konieczność wykonania robót zamiennych spowodowanych błędami w dokumentacji projektowej, zmianą regulacji prawnych, przepisów resortowych, możliwością zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż istniejące w chwili podpisania umowy, wycofaniem z rynku lub zaprzestaniem produkcji materiałów i urządzeń wyszczególnionych w dokumentacji projektowej. Podstawą wynagrodzenia będzie podpisany przez osoby wymienione w §2 i zaakceptowany przez strony -Protokół konieczności wykonania robót zamiennych - z załączonym kosztorysem robót zamiennych. Stawka roboczogodziny do kosztorysowania, materiały, sprzęt, koszty ogólne, koszty zakupu oraz zysk będą przyjmowane z kosztorysu wykonawczego, o którym mowa § 4 ust. 2 lit. a), natomiast materiały i sprzęt nie występujące w kosztorysie ofertowym będą rozliczane wg aktualnych średnich cen Sekocenbud. Materiały i urządzenia nie występujące w Sekocenbud rozliczane będą według ceny zakupu - faktury. b) zachodzi konieczność zaniechania robót przewidzianych w umowie i dokumentacji projektowej. Wynagrodzenie za roboty nie wykonane ustalone zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego, o którym mowa w § 4 ust. 2 lit. a) oraz w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Podstawą obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 lit. b) będzie podpisany przez osoby wymienione w § 2 i zaakceptowany przez Strony - Protokół robót niewykonanych - z załączonym kosztorysem robót niewykonanych. c) nastąpi wzrost cen materiałów i usług budowlanych skutkujący rażącą stratą Wykonawcy - waloryzacja wynagrodzenia nastąpi zgodnie z art. 632 §2 k.c. w oparciu o wskaźniki wzrostu cen materiałów i usług budowlanych ogłoszonych w obwieszczeniach Prezesa GUS. d) nastąpi zmiana stawki podatku VAT z zastrzeżeniem, ze zmianie nie ulega wynagrodzenie netto, o którym mowa w § 8 ust. 1 lit. a). 4. Oprócz przypadków przewidzianych w umowie, Strony dopuszczają możliwość dokonania zmiany w treści umowy w sytuacji gdy zmiana taka nie ma wpływu na realizację przedmiotu umowy i nie narusza istotnych zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego zawartych w treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 5. Zmiany i uzupełnienia umowy, o których mowa w ust. 1 - 4 wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności i mogą zostać wprowadzone, jedynie w przypadku jeżeli obydwie strony umowy (Zamawiający i Wykonawca) zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kwp.lublin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Zamówień Publicznych KWP w Lublinie, ul. Narutowicza 73, 20-019 LUBLIN - pokój nr 5 - (budynek parterowy).


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.01.2011 godzina 10:30, miejsce: Zespół Zamówień Publicznych KWP w Lublinie, ul. Narutowicza 73, 20-019 LUBLIN - pokój nr 5 - (budynek parterowy).


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
21.04.2017
Przedsiębiorstwo Wielobranż...

Nasza firma specjalizuje się w produkcji domów energooszczędnych w systemie drewnianej konstrukcji szkieletowej. Obecnie jest największ...

kujawsko-pomorskie
Domy drewniane
20.04.2017
Interstal S.A.

Interstal jest jednym z największych producentów wysokiej jakości stali różnego rodzaju. W naszej ofercie znajdziesz rury ocynkowane, k...

małopolskie
Materiały konstrukcyjne
19.04.2017
King-Kop

Firma King-Kop wykonuje prace ziemne przy pomocy minikoparki. Polecamy skorzystanie z naszych usług przy wykonywaniu takich prac ziemny...

śląskie
Wynajem sprzętu budowlanego
18.04.2017
Ekodocieplanie Daniel Pluta

Firma Ekodocieplanie to jedna z najstarszych firm działających na Podkarpaciu, która ociepla i izoluje obiekty za pomocą pianki poliure...

podkarpackie
Budownictwo mieszkaniowe