Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Budowa i wyposażenie hali widowiskowo - sportowej w Karlinie...
Budowa i wyposażenie hali widowiskowo - sportowej w Karlinie...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Karlino , Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3117273, faks 094 3117410.

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.karlino.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa i wyposażenie hali widowiskowo - sportowej w Karlinie..


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa hali widowiskowo - sportowej przy ul. Kościuszki w Karlinie, zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ, jej załącznikami oraz przeprowadzoną wizją lokalną w terenie. Projektowana hala widowiskowo - sportowa położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie terenów sportowych. Budynek hali będzie obiektem dwu-kondygnacyjnym, nie podpiwniczonym, opartym na dźwigarach z drewna klejonego o całkowitej rozpiętości 36,60 m. Powierzchnia zabudowy - 2433,97 m2 Powierzchnia użytkowa - 4542,19 m2 Kubatura - 27031,16 m3 Przedmiot zamówienia należy zrealizować z zachowaniem obowiązujących norm technicznych i przepisów BHP. Wszystkie materiały, urządzenia i sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie zapewnić Wykonawca. Jakość wykonania robót oraz materiałów użytych do zrealizowania zadania powinna spełniać wymogi zawarte w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową budowę obiektu hali widowiskowo - sportowej m.in.: 1) wykonanie robót ziemnych, 2) wykonanie fundamentów, 3) wykonanie konstrukcji betonowych, 4) wykonanie robót murowych, 5) wykonanie ścian działowych, 6) wykonanie konstrukcji trybun, 7) wykonanie konstrukcji dachu, 8) wykonanie pokrycia dachu, 9) wykonanie robót izolacyjnych, 10) wykonanie odwodnienia dachu, 11) wykonanie tynków i okładzin ścian, 12) wykonanie podłoży i posadzek, 13) dostawa i montaż stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, 14) wykonanie fasady aluminiowej, 15) wykonanie robót kowalsko - ślusarskich, 16) wykonanie stropów podwieszanych, 17) wykonanie robót malarskich, 18) wykonanie elewacji, 19) dostawa i montaż wyposażenia hali w tym: - dostawa i montaż siedzisk sportowych, - dostawa i montaż zestawu podwieszanego do koszykówki, - dostawa i montaż krat trójdzielnych do przeplotów, - dostawa i montaż lin pionowych do wspinania na szynie podwieszanej, - dostawa i montaż bramek do piłki ręcznej aluminiowych mocowanych do podłoża, - dostawa i montaż drabin gimnastycznych, - dostawa i montaż czterech zestawów do siatkówki, - dostawa i montaż lady szatni, - dostawa i montaż łapaczy piłek, - dostawa i montaż kurtyn grodzących składanych elektrycznie, - dostawa i montaż siatek ochronnych na okna, - dostawa i montaż żaluzji zewnętrznych, - dostawa i montaż poręczy do umywalek, 20) dostawa i montaż windy towarowo - osobowej, 21) wykonanie przyłącza kablowego 0,4 kV, 22) wykonanie zewnętrznego oświetlenia terenu, 23) wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych, - montaż tablic rozdzielczych, - wykonanie instalacji oświetleniowej, - wykonanie instalacji gniazd wtykowych, - wykonanie zasilania urządzeń wentylacyjnych, - wykonanie instalacji siłowej, - wykonanie instalacji sterowniczej, - wykonanie instalacji telefonicznej, komputerowej, TV i internetowej przewodowej i bezprzewodowej w systemie hotspot, - wykonanie instalacji odgromowej i połączeń wyrównawczych, - wykonanie pomiarów i badań instalacji elektrycznej, 24) wykonanie instalacji słonecznej do wspomagania ogrzewania wody użytkowej, 25) wykonanie instalacji wody zimnej i ciepłej wody użytkowej, 26) wykonanie mieszaczy dla zespołu baterii czasowych, 27) wykonanie instalacji p.poż., 28) wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej, 29) wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z montażem zespołów nawiewno - wywiewnych, 30) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, 31) wykonanie instalacji grzewczej zasilania nagrzewnic wentylacyjnych, 32) wykonanie sieci i przyłączy wodociągowych, 33) wykonanie zewnętrznej sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej, 34) wykonanie kanalizacji deszczowej, 35) wykonanie instalacji klimatyzacji, 36) wykonanie robót drogowych, 37) zagospodarowanie terenu - wykonanie osłony śmietników, - wykonanie nasadzeń zieleni i wykonanie trawników z rolki, - wykonanie ogrodzenia terenu, - dostawa elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci) 41)wykonanie iluminacji budynku, 42) wykonanie akustyki obiektu..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.00-8, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1, 45.23.31.40-2.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2012.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 250.000,00 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych). 2. Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 45 8562 0007 0020 0064 2000 0100 w Banku Spółdzielczym w Karlinie. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 5. Wadium ma zostać załączone do oferty. 6. Gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać: nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej) oraz wskazanie ich siedzib; określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, kwotę gwarancji, termin ważności gwarancji, bezwarunkowe zobowiązanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach zawartych w art. 46 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację (np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska). 7. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 8. W przypadku konsorcjum: wadium wnoszone jest przez konsorcjum lub uprawnionego pełnomocnictwem członka konsorcjum. 9. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.


III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

wg zapisów SIWZ
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

wg zapisów SIWZ
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

wg zapisów SIWZ
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

wg zapisów SIWZ
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

wg zapisów SIWZ
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


   III.6) INNE DOKUMENTY

   Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

   kosztorysy ofertowy sporządzony na podstawie projektu budowlanego, oraz przedmiarów robót.


   III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następującym zakresie: 1) zmiany danych adresowych Zamawiającego lub Wykonawcy; 2) w przypadku jeżeli zmiana umowy jest korzystna dla Zamawiającego; 3) w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzenia, a które są niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia, np. zmiana przepisów prawa dotyczących przedmiotu zamówienia, zmiana terminu wykonania zamówienia. Wszelkie zmiany do umowy wymagają zgody obydwu stron pod rygorem nieważności.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.karlino.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Karlinie ul. Plac Jana Pawła II 6 78-230 Karlino.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.12.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Karlinie ul. Plac Jana Pawła II 6 78-230 Karlino pok. nr 7.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
21.04.2017
Przedsiębiorstwo Wielobranż...

Nasza firma specjalizuje się w produkcji domów energooszczędnych w systemie drewnianej konstrukcji szkieletowej. Obecnie jest największ...

kujawsko-pomorskie
Domy drewniane
20.04.2017
Interstal S.A.

Interstal jest jednym z największych producentów wysokiej jakości stali różnego rodzaju. W naszej ofercie znajdziesz rury ocynkowane, k...

małopolskie
Materiały konstrukcyjne
19.04.2017
King-Kop

Firma King-Kop wykonuje prace ziemne przy pomocy minikoparki. Polecamy skorzystanie z naszych usług przy wykonywaniu takich prac ziemny...

śląskie
Wynajem sprzętu budowlanego
18.04.2017
Ekodocieplanie Daniel Pluta

Firma Ekodocieplanie to jedna z najstarszych firm działających na Podkarpaciu, która ociepla i izoluje obiekty za pomocą pianki poliure...

podkarpackie
Budownictwo mieszkaniowe