Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Budowa oświetlenie drogowego w miejscowości Główna, Bolesław...
Budowa oświetlenie drogowego w miejscowości Główna, Bolesław...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy w Debrznie , ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno, woj. pomorskie, tel. 059 8335366, faks 059 8335351.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.debrzno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetlenie drogowego w miejscowości Główna, Bolesławowo i Buka na terenie gminy Debrzno.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: Zadanie nr I. Budowa kablowej linii oświetleniowej w m. Główna, gm. Debrzno - linia kablowa YAKY 4x25mm2 - 303m; - szafa sterownicza - 1 kpl.; - słup stalowy ocynkowany, stożkowy o przekroju okrągłym, 8m z wysięgnikiem 1m/1,5m i oprawą sodową 70W CL.2 IP65, korpus aluminiowy - 3 kpl. Zadanie nr II. Budowa kablowej linii oświetleniowej w m. Bolesławowo, gm. Debrzno - linia kablowa YAKY 4x25mm2 - 428m; - szafa sterownicza - 1 kpl.; - słup stalowy ocynkowany, stożkowy o przekroju okrągłym, 8m z wysięgnikiem 1m/1,5m i oprawą sodową 70W CL.2 IP65, korpus aluminiowy - 6 kpl. Zadanie nr III. Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Buka gm. Debrzno - linia AsXSn 2x25mm2 podwieszona na istniejących słupach - 506m; - wysięgnik ocynkowany 0,5m/1,5m z oprawą sodową 70W CL.2 IP65, korpus aluminiowy - 3 kpl. 1.1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: a.załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa; b.załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót; c.załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.36.61.10-9.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2010.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 zł. (słownie: trzy tysiące zł.)


III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki. Wykonawca musi wykazać, że wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną o podobnym zakresie co przedmiotowe zamówienie (w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) - o wartości minimum 100 tys. zł . Wykonawca poda jej rodzaj, wartość, oraz datę i miejsce wykonania (wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ). Do wykazu Wykonawca musi również dołączyć dokumenty potwierdzające, że robota ta została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki. Wykonawca musi dysponować osobą/mi zdolną/mi do wykonania przedmiotowego zamówienia i odpowiedzialną /mi za techniczną realizację przedmiotu zamówienia posiadającą /mi uprawnienia w zakresie do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i posiadać uprawnienia energetyczne typu D
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki. Wykonawca musi posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN;
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia


  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

    III.6) INNE DOKUMENTY

    Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

    Oświadczenie o udzieleniu 36 miesięcy gwarancji na wykonane roboty i zastosowane materiały w postaci podpisania formularza oferty.


    III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach: 1.1 W zakresie zmiany terminu wykonania: a. konieczności wykonania zamówień dodatkowych, uniemożliwiających wykonanie zamówienia podstawowego; b. wystąpienia nie zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych i związanych z tym kolizji; c. z powodu nie przewidzianego braku płynności finansowej u Zamawiającego; d. wystąpienie siły wyższej i innych zdarzeń nadzwyczajnych. 1.2 W zakresie płatności i innym: a. aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu; b. zmiany kolejności wykonania części zamówienia bądź rezygnacji z wykonania części zamówienia; c. zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego; d. rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania robót zamiennych. Podstawą wykonania robót zamiennych będzie protokół konieczności robót zamiennych sporządzony i podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika budowy zatwierdzony przez Zamawiającego wraz z wyliczeniem wartości robót zamiennych na podstawie sporządzonego kosztorysu lub kalkulacji robót. Powyższa zmiana nie może powodować zmiany wynagrodzenia Wykonawcy i wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.debrzno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy, 77-310 Debrznu, ul. Traugutta 2 pokój Nr- 16.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.10.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy, 77-310 Debrznu, ul. Traugutta 2 Sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
30.03.2017
MarmoStyl Sp. z o.o.

Parapety, schody, elewacje. To tylko część tego, co można wykonać z kamienia naturalnego. W MarmoStyl zajmujemy się kompleksowo dostarc...

mazowieckie
Wykładziny i posadzki
30.03.2017
Przedsiębiorstwo Usługowo H...

Firma K&M Okna Bednarek założona w 1994 roku w Jarocinie jest producentem wysokiej jakości okien i drzwi, zarówno PCV jak i aluminiowyc...

wielkopolskie
Okna i akcesoria okienne
28.03.2017
Ambip Sp. z o.o.

Jesteśmy Firmą, która posiada duże możliwości w nawiązaniu stałej współpracy z deweloperami, wykonawcami strategicznymi na terenie Pols...

wielkopolskie
Obiekty użyteczności publicznej
28.03.2017
W Kwadrat Studio

W Kwadrat Studio powstało w 2013 roku. Działamy głównie na terenie Warszawy i woj. mazowieckiego. Nasza oferta skierowana jest do klien...

mazowieckie
Wykańczanie wnętrz