Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   rozbudowa Drogowego Przejścia Granicznego w Gołdapi - etap I...
rozbudowa Drogowego Przejścia Granicznego w Gołdapi - etap I...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki , Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5232373, faks 089 5232278.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.uw.olsztyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: rozbudowa Drogowego Przejścia Granicznego w Gołdapi - etap IIIB.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) przedmiot zamówienia obejmuje: a) budowę stanu surowego otwartego budynku głównego odpraw towarowych nr 21, b) budowę stanu surowego otwartego budynku kontroli szczegółowej samochodów ciężarowych nr 32 wraz z magazynem celnym nr 33, c) budowę budynku administracyjno - technicznego nr 35 wraz z przyległymi urządzeniami komunikacyjnymi, d) rozbudowę istniejącego budynku kontroli szczegółowej samochodów osobowych nr 10 wraz z przyległym zagospodarowaniem terenu obejmującym: - rozbudowę istniejącego placu manewrowego nr 11, - budowę parkingu depozytowego nr 12B, - rozbudowę istniejącego parkingu służbowego nr 12A o podłączenie istniejącego placu manewrowego przy osłonie śmietnikowej nr 13, - przebudowę istniejącego parkingu służbowego nr 12A dla potrzeb ustawienia urządzenia rtg CAB 2000, - zieleń wraz z urządzeniem skarpy gazonami betonowymi, e) budowę osłony śmietnikowej nr 13A w rejonie budynku nr 35, f) budowę ogrodzenia zewnętrznego, g) budowę sieci wodociągowej oraz przyłączy do budynków nr 10A, 35, 32/33, 21, h) budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy do budynków nr 10A, 35, 32/33, 21, i) budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z dwiema nieckami terenowymi oraz przyłączy do budynków nr 35, 21, j) budowę linii energetycznych zasilających: - budynek nr 35, - urządzenie rtg CAB 2000, k) dobudowę rozdzielnicy w budynku agregatorni nr 15 oraz budowę linii zasilającej tę rozdzielnicę wraz ze złączami przy stacji transformatorowej, l) budowę sieci oświetlenia terenu w rejonie budynku nr 35 oraz przebudowę oświetlenia terenu w rejonie budynku nr 10A, m) budowę odcinka sieci kanalizacji teletechnicznej w rejonie budynku nr 35, 2) szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest przedmiarach robót - załącznikach nr 29.1 - 33.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 3) wykonawca wykona przedmiot zamówienia w zakresie określonym w przedmiarach robót zgodnie z dokumentacją projektową - załącznikami nr 7.1 - 27.4 oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót - załącznikami nr 28.1 - 28.5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 4) dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót lub przedmiary robót mogą wskazywać dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie; zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub przedmiarach robót pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z uzyskaną decyzją pozwolenia na budowę, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz będą zgodne pod względem: a) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), b) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne), c) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, 5) w przypadku, gdy zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie wykonawca, przy czym realizacja przedmiotu zamówienia musi nastąpić w terminie przewidzianym niniejszą specyfikacją, 6) przedmiot zamówienia wykonany zostanie w dwóch częściach: a) część I - obejmująca wykonanie robót budowlanych do wysokości kwoty ujętej w planie finansowym zamawiającego (2.850.000,00 złotych brutto) w terminie do dnia 27.12.2010 r., b) część II - obejmująca wykonanie pozostałego zakresu przedmiotu zamówienia do dnia 27 grudnia 2011 roku, 7) w przypadku braku środków finansowych w roku 2011 na wykonanie części II przedmiotu zamówienia zamawiający odstąpi od realizacji dalszego zakresu umowy, a wykonawcy w takim przypadku będzie przysługiwało jedynie wynagrodzenia należne z tytułu wykonania części umowy.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
– Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, wykonawcy robót budowlanych, zamówień uzupełniających w trybie z wolnej ręki, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Chodzi tu o udzielenie zamówień obejmujących wykonanie kolejnych etapów rozbudowy Drogowego Przejścia Granicznego w Gołdapi w zakresie realizacji robót budowlanych branżach objętych zamówieniem podstawowym.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.34.00.00-2, 45.23.32.20-7, 45.33.00.00-9, 45.21.00.00-2, 45.31.10.00-0.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.12.2011.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: zamawiający nie żąda wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o udzielenia zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwa zadania o następujących parametrach: a) przedmiotem zadania było wykonanie robót budowlanych polegających na budowie (przebudowie, rozbudowie, remoncie, modernizacji) budynku lub budowli w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, b) wartość zadania była nie mniejsza niż 10.000.000,00 złotych brutto
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone


  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

    III.6) INNE DOKUMENTY

    Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

    a) wypełniony formularz oferty - załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, b) kosztorys ofertowy uproszczony sporządzony zgodnie z przedmiarami robót załączonymi do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zakres robót ujęty w kosztorysie ofertowym musi być tożsamy z zakresem robót określonym w przedmiarach robót.


    III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następujących przypadkach: 1) wystąpienia robót dodatkowych - skutkujące uprawnieniem Stron do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, 2) wystąpienia robót zamiennych - skutkujące uprawnieniem Stron do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, wysokości wynagrodzenia, zakresu przedmiotu umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, 3) zmiany przepisów mających wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy - skutkujące uprawnieniem Stron do zmiany wysokości tego wynagrodzenia, 4) rezygnacji z części robót budowlanych - skutkujące możliwością zmiany przez Strony zakresu przedmiotu umowy, wysokości wynagrodzenia, terminu wykonania przedmiotu umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, 5) konieczności zmiany technologii robót w stosunku do technologii przewidzianej w dokumentacji projektowej - skutkujące możliwością zmiany przez Strony zakresu przedmiotu umowy, wysokości wynagrodzenia, terminu wykonania przedmiotu umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, 6) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, noszącego znamiona siły wyższej - uprawniające Strony do zmiany umowy w zakresie wymaganym do jej prawidłowej realizacji, 7) zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót przed umownym terminem ich wykonania - skutkujące możliwością skrócenia przez Strony terminu wykonania przedmiotu umowy, zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, 8) zmiany materiałów na inne, gwarantujące realizację robót w zgodzie z uzyskaną decyzją pozwolenia na budowę oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej - uprawniające Strony do zmiany umowy w tym zakresie, 9) zmiany przedstawiciela Zamawiającego lub kierownika budowy wynikającej z okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - skutkujące możliwością zmiany przez Strony postanowień umowy w tym zakresie, 10) wystąpienia (ujawnienia) w trakcie realizacji umowy okoliczności uzasadniających dokonanie uściśleń/uzupełnień/zmian postanowień umownych korzystnych dla Zamawiającego; w powyższej sytuacji wynagrodzenie wykonawcy nie zostanie zwiększone.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.uw.olsztyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 10-575 Olsztyn, Al. Piłsudskiego 7/9, pokój nr 346, koszt specyfikacji istotnych warunków zamówienia w formie papierowej wynosi 1.500,00 złotych..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.10.2010 godzina 10:00, miejsce: siedziba zamawiającego - Olsztyn, Al. Piłsudskiego 7/9, pokój nr 126.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
17.05.2017
Garden Partner

Kostka brukowa, poprawki trawy i wiele innych usług. Zadbamy o Twoje otoczenie najlepiej jak tylko potrafimy. Nasza firma www. gardenpa...

kujawsko-pomorskie
Kamienie, skały i kruszywa
17.05.2017
Gazuno Langowsk Sp. j.

Firma Gazuno to uznany na rynku instalacji grzewczych, dystrybutor systemów grzewczych opartych o gazowe pompy ciepła. Spółka powstała ...

pomorskie
Instalacje gazowe
17.05.2017
Atmp Sp. z o.o.

Firma Atmo oferuje narzedzia pneumatyczne online. Sprzęt do wszystkich gałęzi przemysłu, w tym głównie do przemysłu budowlanego. Klucze...

mazowieckie
Inne budownictwo
17.05.2017
Monteron Łukasz Guzek

Chcesz wykończyć mieszkanie lub wyremontować dom? Szukasz odpowiedniej ekipy, która doradzi Ci w zakresie najlepszych rozwiązań i stoso...

mazowieckie
Remonty