Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   rozbudowa Drogowego Przejścia Granicznego w Gołdapi - etap I...
rozbudowa Drogowego Przejścia Granicznego w Gołdapi - etap I...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki , Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5232373, faks 089 5232278.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.uw.olsztyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: rozbudowa Drogowego Przejścia Granicznego w Gołdapi - etap IIIB.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) przedmiot zamówienia obejmuje: a) budowę stanu surowego otwartego budynku głównego odpraw towarowych nr 21, b) budowę stanu surowego otwartego budynku kontroli szczegółowej samochodów ciężarowych nr 32 wraz z magazynem celnym nr 33, c) budowę budynku administracyjno - technicznego nr 35 wraz z przyległymi urządzeniami komunikacyjnymi, d) rozbudowę istniejącego budynku kontroli szczegółowej samochodów osobowych nr 10 wraz z przyległym zagospodarowaniem terenu obejmującym: - rozbudowę istniejącego placu manewrowego nr 11, - budowę parkingu depozytowego nr 12B, - rozbudowę istniejącego parkingu służbowego nr 12A o podłączenie istniejącego placu manewrowego przy osłonie śmietnikowej nr 13, - przebudowę istniejącego parkingu służbowego nr 12A dla potrzeb ustawienia urządzenia rtg CAB 2000, - zieleń wraz z urządzeniem skarpy gazonami betonowymi, e) budowę osłony śmietnikowej nr 13A w rejonie budynku nr 35, f) budowę ogrodzenia zewnętrznego, g) budowę sieci wodociągowej oraz przyłączy do budynków nr 10A, 35, 32/33, 21, h) budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy do budynków nr 10A, 35, 32/33, 21, i) budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z dwiema nieckami terenowymi oraz przyłączy do budynków nr 35, 21, j) budowę linii energetycznych zasilających: - budynek nr 35, - urządzenie rtg CAB 2000, k) dobudowę rozdzielnicy w budynku agregatorni nr 15 oraz budowę linii zasilającej tę rozdzielnicę wraz ze złączami przy stacji transformatorowej, l) budowę sieci oświetlenia terenu w rejonie budynku nr 35 oraz przebudowę oświetlenia terenu w rejonie budynku nr 10A, m) budowę odcinka sieci kanalizacji teletechnicznej w rejonie budynku nr 35, 2) szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest przedmiarach robót - załącznikach nr 29.1 - 33.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 3) wykonawca wykona przedmiot zamówienia w zakresie określonym w przedmiarach robót zgodnie z dokumentacją projektową - załącznikami nr 7.1 - 27.4 oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót - załącznikami nr 28.1 - 28.5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 4) dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót lub przedmiary robót mogą wskazywać dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie; zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub przedmiarach robót pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z uzyskaną decyzją pozwolenia na budowę, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz będą zgodne pod względem: a) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), b) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne), c) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, 5) w przypadku, gdy zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie wykonawca, przy czym realizacja przedmiotu zamówienia musi nastąpić w terminie przewidzianym niniejszą specyfikacją, 6) przedmiot zamówienia wykonany zostanie w dwóch częściach: a) część I - obejmująca wykonanie robót budowlanych do wysokości kwoty ujętej w planie finansowym zamawiającego (2.850.000,00 złotych brutto) w terminie do dnia 27.12.2010 r., b) część II - obejmująca wykonanie pozostałego zakresu przedmiotu zamówienia do dnia 27 grudnia 2011 roku, 7) w przypadku braku środków finansowych w roku 2011 na wykonanie części II przedmiotu zamówienia zamawiający odstąpi od realizacji dalszego zakresu umowy, a wykonawcy w takim przypadku będzie przysługiwało jedynie wynagrodzenia należne z tytułu wykonania części umowy.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
– Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, wykonawcy robót budowlanych, zamówień uzupełniających w trybie z wolnej ręki, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Chodzi tu o udzielenie zamówień obejmujących wykonanie kolejnych etapów rozbudowy Drogowego Przejścia Granicznego w Gołdapi w zakresie realizacji robót budowlanych branżach objętych zamówieniem podstawowym.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.34.00.00-2, 45.23.32.20-7, 45.33.00.00-9, 45.21.00.00-2, 45.31.10.00-0.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.12.2011.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: zamawiający nie żąda wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o udzielenia zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwa zadania o następujących parametrach: a) przedmiotem zadania było wykonanie robót budowlanych polegających na budowie (przebudowie, rozbudowie, remoncie, modernizacji) budynku lub budowli w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, b) wartość zadania była nie mniejsza niż 10.000.000,00 złotych brutto
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone


  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

    III.6) INNE DOKUMENTY

    Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

    a) wypełniony formularz oferty - załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, b) kosztorys ofertowy uproszczony sporządzony zgodnie z przedmiarami robót załączonymi do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zakres robót ujęty w kosztorysie ofertowym musi być tożsamy z zakresem robót określonym w przedmiarach robót.


    III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następujących przypadkach: 1) wystąpienia robót dodatkowych - skutkujące uprawnieniem Stron do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, 2) wystąpienia robót zamiennych - skutkujące uprawnieniem Stron do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, wysokości wynagrodzenia, zakresu przedmiotu umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, 3) zmiany przepisów mających wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy - skutkujące uprawnieniem Stron do zmiany wysokości tego wynagrodzenia, 4) rezygnacji z części robót budowlanych - skutkujące możliwością zmiany przez Strony zakresu przedmiotu umowy, wysokości wynagrodzenia, terminu wykonania przedmiotu umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, 5) konieczności zmiany technologii robót w stosunku do technologii przewidzianej w dokumentacji projektowej - skutkujące możliwością zmiany przez Strony zakresu przedmiotu umowy, wysokości wynagrodzenia, terminu wykonania przedmiotu umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, 6) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, noszącego znamiona siły wyższej - uprawniające Strony do zmiany umowy w zakresie wymaganym do jej prawidłowej realizacji, 7) zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót przed umownym terminem ich wykonania - skutkujące możliwością skrócenia przez Strony terminu wykonania przedmiotu umowy, zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, 8) zmiany materiałów na inne, gwarantujące realizację robót w zgodzie z uzyskaną decyzją pozwolenia na budowę oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej - uprawniające Strony do zmiany umowy w tym zakresie, 9) zmiany przedstawiciela Zamawiającego lub kierownika budowy wynikającej z okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - skutkujące możliwością zmiany przez Strony postanowień umowy w tym zakresie, 10) wystąpienia (ujawnienia) w trakcie realizacji umowy okoliczności uzasadniających dokonanie uściśleń/uzupełnień/zmian postanowień umownych korzystnych dla Zamawiającego; w powyższej sytuacji wynagrodzenie wykonawcy nie zostanie zwiększone.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.uw.olsztyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 10-575 Olsztyn, Al. Piłsudskiego 7/9, pokój nr 346, koszt specyfikacji istotnych warunków zamówienia w formie papierowej wynosi 1.500,00 złotych..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.10.2010 godzina 10:00, miejsce: siedziba zamawiającego - Olsztyn, Al. Piłsudskiego 7/9, pokój nr 126.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
15.01.2017
Steinberg Sp. z o.o.

Zajmujemy się kompleksowo docieplaniem budynków, hydroizolacją oraz innymi pracami budowlanymi. Oferujemy bezpłatne doradztwo technic...

małopolskie
Budownictwo mieszkaniowe
13.01.2017
DSK Piotr

Firma powstała 2006 roku w Kielcach. Od początku działalności firmy zajmujemy się montażem oraz instalacją systemów monitoringu oraz ka...

świętokrzyskie
Inne instalacje
13.01.2017
Anna Krasowska Wycena Nieru...

Przedsiębiorstwo Anna Krasowska Wycena Nieruchomości świadczy kompleksowe usługi wyceny nieruchomości na obszarze Warszawy i pobliskich...

mazowieckie
Inne instalacje
12.01.2017
Monday Development S.A.

Monday Development prowadzi sprzedaż lokali handlowych oraz powierzchni biurowej w atrakcyjnych lokalizacjach w Poznaniu oraz Suchym Le...

wielkopolskie
Budownictwo mieszkaniowe