Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Rozbiórka - wyburzenie obiektów budowlanych zlokalizowanych ...
Rozbiórka - wyburzenie obiektów budowlanych zlokalizowanych ...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra , ul. Bolesława Chrobrego 7, 65-043 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 068 4778388, 4778381, 4778350, faks 068 3243307, 3246744.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzi.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Organizcyjna podległa MON.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbiórka - wyburzenie obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie WAK Czerwieńsk, Krosno Odrzańskie oraz Żagań..


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbiórek - wyburzenia obiektów budowlanych według wykazów zawartych w formularzach cenowych. Zakres rozbiórki - wyburzenia obejmuje całkowitą rozbiórkę obiektów budowlanych. Obiekty należy rozebrać wraz z fundamentami zagłębionymi w gruncie i posadzkami, o ile w opisie szczegółowym nie określono inaczej. Obiekty przeznaczone do rozbiórki są w złym stanie technicznym, a niektóre elementy budowlane są całkowicie zużyte. Pod względem technologicznym wskazane jest wykonanie rozbiórek przy użyciu ciężkiego sprzętu mechanicznego. Wszystkie materiały uzyskane w czasie rozbiórki, oprócz złomu należy wywieźć na właściwe składowisko odpadów i poddać utylizacji (powierzyć utylizacje właściwym podmiotom). Złom stalowy i kolorowy należy dostarczyć do magazynu odpowiednio WAK Czerwieńsk, WAK Krosno Odrzańskie lub WAK Żagań. Teren po wykonanych rozbiórkach należy wyrównać (bez uzupełniania). Dopuszcza się pozostawienie zagłębienia po rozebranym obiekcie o głębokości nie większej niż 30 cm w stosunku do przyległego terenu. Po wykonanej rozbiórce należy dokonać pomiarów geodezyjnych i aktualizacji mapy we właściwym ośrodku dokumentacji geodezyjnej. Części zamówienia nr 1 i 2 będą realizowane na podstawie pozwolenia na rozbiórkę, a część zamówienia nr 1 i 3 na podstawie zgłoszenia rozbiórki (zgłoszenie rozbiórki oraz uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę leżą po stronie zamawiającego).


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
– Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat zamówienia uzupełniającego w wysokości nie większej niż 50 % zamówienia podstawowego na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2010.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienie wadium.


III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zgodnie z art. 22 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamówień publicznych, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający żąda, następujących dokumentów (załączenia do oferty): 1. oświadczenie o spełnianiu warunków w trybie art. 22 ust. 1; Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków będzie się odbywać wg formuły spełnia - nie spełnia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zgodnie z art. 22 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia; W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamówień publicznych, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający żąda, następujących dokumentów (załączenia do oferty): 1. oświadczenie o spełnianiu warunków w trybie art. 22 ust. 1; 2. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków będzie się odbywać wg formuły spełnia - nie spełnia.
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zgodnie z art. 22 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym; W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamówień publicznych, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający żąda, następujących dokumentów (załączenia do oferty): 1. oświadczenie o spełnianiu warunków w trybie art. 22 ust. 1; Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków będzie się odbywać wg formuły spełnia - nie spełnia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zgodnie z art. 22 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamówień publicznych, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający żąda, następujących dokumentów (załączenia do oferty): 1. oświadczenie o spełnianiu warunków w trybie art. 22 ust. 1; Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków będzie się odbywać wg formuły spełnia - nie spełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zgodnie z art. 22 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej; W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamówień publicznych, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający żąda, następujących dokumentów (załączenia do oferty): 1. oświadczenie o spełnianiu warunków w trybie art. 22 ust. 1; Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków będzie się odbywać wg formuły spełnia - nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień


  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

    III.6) INNE DOKUMENTY

    Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

    Oświadczenie o robotach podzleconych.


    III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Istotne dla stron postanowienia oraz warunki umowy zawiera dołączony wzór umowy. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na warunkach w umowie załączonej do SIWZ. W trakcie trwania umowy zgodnie z art. 144 pkt. 1 dopuszcza się wprowadzenie następujących zmian do jej treści na poniżej określonych warunkach: 1) danych dotyczących stron umowy, jak zmiana nazwy, siedziby, adresu, numeru konta bankowego, osób upoważnionych jako przedstawiciele stron, itp., 2) powierzania wykonania części zamówienia podwykonawcom - w ilości do 50 % wartości umownej, według cen zawartych w formularzu cenowym, z możliwością powierzenia całej pozycji wyodrębnionej w formularzu cenowym dla usług specjalistycznych, 3) zmiana terminu umownego - tylko w przypadku wystąpienia istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i jednocześnie w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, 4) zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wszystkie wprowadzone zmiany mogą być dokonane tylko w odpowiednim zakresie, który wynika z okoliczności powodującej konieczność wprowadzenia zmian do umowy. Wskazane powyżej zmiany mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku, jeżeli obie strony umowy zgodnie uznają , że zaszły wskazane wyżej okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia. Wszystkie wprowadzone zmiany mogą być dokonane tylko w odpowiednim zakresie, który wynika z okoliczności powodującej konieczność wprowadzenia zmian do umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rzi.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra 65 - 043 Zielona Góra, ul. B. Chrobrego 7 Sekcja Zamówień Publicznych.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.09.2010 godzina 10:00, miejsce: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra,65 - 043 Zielona Góra,ul.B. Chrobrego 7, kancelaria jawna-I piętro pokój 104-105. Otwarcie ofert dn.24.09.2010 o godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego..


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Rozbiórka - wyburzenie obiektów budowlanych zlokalizowanych w Czerwieńsku..


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Do rozbiórki przewidziano dwa budynki (nr 12 i nr 30) i część jednego budynku (nr 7): budynek wieży wartowniczej nr 12 na działce nr 35/12 (pozwolenie na rozbiórkę), budynek szkoleniowy nr 30 na działce nr 35/13 (zgłoszenie rozbiórki); część budynku nr 7 na działce nr 35/12 (zgłoszenie rozbiórki)..2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.10.2010.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Rozbiórka - wyburzenie obiektów budowlanych zlokalizowanych w Krośnie Odrzańskim..


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Do rozbiórki przewidziano obiekt wieżę stalową o konstrukcji kratowej na działce nr (pozwolenie na rozbiórkę)..2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.10.2010.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Rozbiórka obiektów budowlanych zlokalizowanych w Żaganiu..


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Do rozbiórki przewidziano 2 budynki i wiatę garażową budynek garażowy nr 60 na działce nr 1610/18 (zgłoszenie rozbiórki), budynek (dyżurka) nr 38 na działce nr 2439/6 (zgłoszenie rozbiórki), wiata garażowa nr 48 na działce nr 2439/6 (zgłoszenie rozbiórki)..2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.10.2010.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
30.03.2017
MarmoStyl Sp. z o.o.

Parapety, schody, elewacje. To tylko część tego, co można wykonać z kamienia naturalnego. W MarmoStyl zajmujemy się kompleksowo dostarc...

mazowieckie
Wykładziny i posadzki
30.03.2017
Przedsiębiorstwo Usługowo H...

Firma K&M Okna Bednarek założona w 1994 roku w Jarocinie jest producentem wysokiej jakości okien i drzwi, zarówno PCV jak i aluminiowyc...

wielkopolskie
Okna i akcesoria okienne
28.03.2017
Ambip Sp. z o.o.

Jesteśmy Firmą, która posiada duże możliwości w nawiązaniu stałej współpracy z deweloperami, wykonawcami strategicznymi na terenie Pols...

wielkopolskie
Obiekty użyteczności publicznej
28.03.2017
W Kwadrat Studio

W Kwadrat Studio powstało w 2013 roku. Działamy głównie na terenie Warszawy i woj. mazowieckiego. Nasza oferta skierowana jest do klien...

mazowieckie
Wykańczanie wnętrz