Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Wymiana zniszczonej nawierzchni placów przy budynku Liceum O...
Wymiana zniszczonej nawierzchni placów przy budynku Liceum O...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi , ul. Fabryczna 5, 39-120 Sędziszów Małopolski, woj. podkarpackie, tel. 017 221 61 12, faks 017 221 61 12.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana zniszczonej nawierzchni placów przy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Sędziszowie Młp.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z realizacją zadania pn.: Wymiana zniszczonej nawierzchni placów przy budynku LO w Sędziszowie Młp. Zakres robót obejmuje wykonanie : - roboty rozbiórkowe (rozebranie krawężników, rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych, rozebranie obrzeży) - roboty przygotowawcze ( karczowanie krzewów, usunięcie ziemi, wykonanie koryta, wywóz ziemi) - kanalizacja ( wykopy oraz przekopy, kanały z rur PCV, układanie drenażu, studzienki ściekowe) - nawierzchnie z kostki brukowej ( podsypka piaskowa, podbudowa z kruszywa, wykonanie ławy pod krawężniki i obrzeża, nawierzchnie z kostki brukowej) - roboty uzupełniające (rozebranie nawierzchni z kostki brukowej, rozebranie obrzeży, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej, montaż trojaków PCV). Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w przedmiarach robót (załącznik nr 1) oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (załącznik nr 8).


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
– Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających związanych z wymianą nawierzchni z kostki brukowej dalszej części placu szkolnego przy budynku LO w Sędziszowie Młp.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.50-6, 45.23.31.49-9.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące 00/100) Dopuszcza się możliwość wniesienia wadium w: 8.2.1 pieniądzu, 8.2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie uznany termin uznania rachunku Zamawiającego (data i godzina potwierdzenia wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego). Wadium w formie niepieniężnej Wykonawca składa w oryginale w kasie LO w Sędziszowie Młp. pok. 3 w godz. 7.00 - 15.00, a kopię dołącza do oferty. Dowód wniesienia wadium stanowi załącznik do oferty. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp, w ciągu 14 dni od daty pierwszego pisemnego żądania zgłoszonego przez Zamawiającego w terminie obowiązywania gwarancji. Wadium musi obejmować swą ważnością cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacać na konto: Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Dębicy Oddział Sędziszów 62 8642 1139 2013 3905 2025 0005 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 8.10, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza


III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca odpowiednio udokumentuje, że zrealizował w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie naprawy nawierzchni lub budowy parkingów, dróg lub chodników , o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każda. Zamawiający uzna dane zamówienie, jeżeli zostanie ono poparte dokumentem wystawionym przez zlecającego, potwierdzającym, że w/w roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje, protokoły odbioru).
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca odpowiednio udokumentuje, że dysponuje co najmniej 1 osobą, która przy realizacji zamówienia pełnić będzie samodzielną funkcję techniczną jako kierownik robót w branży budowlanej (osoby lub osoba musi posiadać uprawnienia potwierdzające przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w specjalności konstrukcyjno-budowlanej).
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że dysponuje środkami finansowymi lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100 000,00 zł brutto
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

   • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


    III.6) INNE DOKUMENTY

    Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

    kosztorys ofertowy sporządzony metoda szczegółową w układzie zgodnym z przedmiarem robót


    III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zastrzega sobie 30 dniowy termin płatności faktur, licząc od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia w przyszłej umowie następujących zmian w stosunku do treści oferty; Wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia zamawiającego, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w wykonaniu następujących zobowiązań - przekazanie terenu budowy, - przekazanie dokumentów budowy (pozwolenia na budowę, dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznych, innych wymaganych przepisami, do których zamawiający był zobowiązany) - przekazania dokumentów zamiennych budowy lub usunięcia wad w dostarczonej dokumentacji, - zapewnienia możliwości poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby budowy, - zmiany terminu dokonania prób końcowych i wniosku o dokonanie prób dodatkowych nie objętych umową, - zmiany terminu dokonania odbiorów przewidzianych w umowie, - jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez lub dających się przypisać zamawiającemu, lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawiającego na terenie budowy objętym przedmiotem zamówienia. Wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w przypadku: - zawieszenia robót przez zamawiającego, - wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót, - szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych - zmian dokumentacji technicznej, dokonanych na wniosek zamawiającego lub wykonawcy, - wystąpienie nieprzewidzianych robót dodatkowych, - siły wyższej, Skrócenie wykonania terminu wykonania zamówienia Obniżenie kosztu wynagrodzenia robót i tym samym wynagrodzenia wykonawcy, w przypadku wykonania mniejszego zakresu robót niż planowany, Rezygnacja z części robót. Zmiany w kolejnościach i terminach wykonywania robót budowlanych. Poprawa jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych lub zmiana technologii wykonywania robót budowlanych. Wprowadzenie robót zamiennych. Zmiana kluczowych specjalistów realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności Kierownika budowy i Inspektora nadzoru. Zmiany podwykonawców Podniesienie bezpieczeństwa prowadzonych robót Powyższe zmiany mogą być zainicjowane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy (najpierw ustny, później pisemny) w sprawie proponowanej zmiany. Może to być: - wniosek zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany, - wniosek zamawiającego, aby Wykonawca przedłożył propozycję zmiany, - wniosek wykonawcy. Wniosek taki, aby mogła się do niego ustosunkować druga strona musi zawierać: - opis zmiany, - uzasadnienie zmiany, - koszt zmiany oraz wpływ na wysokość wynagrodzenia, - czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia realizacji umowy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie w przyszłej umowie wszelkich nieistotnych zmian jej postanowień w stosunku do treści oferty. Za zmiany nieistotne Zamawiający uznaje takie zmiany, co do których wiedza na etapie przygotowania postępowania nie miałaby wpływu na potencjalnych wykonawców lub na wynik postępowania. Wszelkie zmiany wymagają zgody zamawiającego i wykonawcy w formie sporządzonego i podpisanego aneksu pod rygorem nieważności.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spropczyce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 39-120 Sędziszów Młp. ul. Fabryczna 5 - sekretariat.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.09.2010 godzina 10:00, miejsce: 39-120 Sędziszów Młp. ul. Fabryczna 5 - Liceum Ogólnokształcące - sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
22.09.2016
P4 Solutions

Jeżeli macie mieszkanie lub własny ogród to znaleźć można w Stuk Puk wszystko, co jest niezbędne do ich wykończenia. Nasza firma został...

dolnośląskie
Budownictwo mieszkaniowe
22.09.2016
Ideabud

Firma IDEABUD powstała w 2007 roku, wcześniej pod nazwą Firma Budowlana inż. Paweł Deszcz, założycielem firmy jest Paweł Deszcz. Sp...

łódzkie
Budownictwo mieszkaniowe
22.09.2016
Dom Techniczny Grudnikowie ...

Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z ofertą naszego domu technicznego. Jego powstanie miało miejsce ponad 25 lat temu. Siedziba ...

łódzkie
Elektronarzędzia
21.09.2016
KOMAKO Sp. z o.o.

Firma KOMAKO sp z o. o. powstała w 1993 roku i przez ponad 20 lat działalności związała się szczególnie z branżą budowlaną. KOMAKO ofer...

zachodniopomorskie
Oprogramowanie dla budownictwa