Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Budowa (małego) placu zabaw w ramach programu rządowego (Rad...
Budowa (małego) placu zabaw w ramach programu rządowego (Rad...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie , ul. Szkolna 2, 86-134 Dragacz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-52 3325528, faks 0-52 3325928.

Adres strony internetowej zamawiającego: www:szkola16puw.biposwiata.pl, www.bip.gov.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa (małego) placu zabaw w ramach programu rządowego (Radosna Szkoła)przy Szkole Podstawowej im. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie, ul. Szkolna 2, 86-134 Dragacz..


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2.1. Wykonanie robót ziemnych i podbudowy pod nawierzchnię placu zabaw o powierzchni ok. 246 m2, 2.2. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw i strefy komunikacyjnej - bezpieczna nawierzchnia syntetyczna dwuwarstwowa wylewana na budowie, wodoprzepuszczalna, bezspoinowa typu ELTAN P, lub inna nawierzchnia amortyzująca upadek dziecka z wysokości 1,0 - 3,0 m, zgodna z normą EN-PN 1117 - ok.190 m2 2.3. Wyposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe: a) zestaw zabawowy składający się z jednej wieży i ślizgawki b) huśtawka wahadłowa podwójna, c) huśtawka wagowa (ważka), d) drabinka pozioma, e) poręcze gimnastyczne, f) równoważnia na sprężynach, h) sprężynowiec skuter, i) sprężynowiec konik, 2.4. Umieszczenie elementów wyposażenia placu zabaw: b) ławka z oparciem - 5 szt., c) metalowy kosz na śmieci - 2szt., d) tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw - 1szt., 2.5. Urządzenie terenu zieleni..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.11.12.00-0, 45.23.32.50-6, 37.53.52.00-9.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: nie dotyczy


III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

na podstawie oświadczeń lub dokumentów spełnienie warunków w niniejszym postępowaniu
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

na podstawie oświadczeń lub dokumentów spełnienie warunków w niniejszym postępowaniu
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

na podstawie oświadczeń lub dokumentów spełnienie warunków w niniejszym postępowaniu
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

na podstawie oświadczeń lub dokumentów spełnienie warunków w niniejszym postępowaniu
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

na podstawie oświadczeń lub dokumentów spełnienie warunków w niniejszym postępowaniu
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

   III.6) INNE DOKUMENTY

   Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

   Formularz ofertowy, kosztorys ofertowy zgodny z przedmiarem robót


   III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: WWW: szkola16puw.biposwiata.pl WWW: bip.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa im. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie, ul. Szkolna 2, 86-134 Dragacz.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.08.2010 godzina 10:55, miejsce: Szkoła Podstawowa im. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie, ul. Szkolna 2, 86-134 Dragacz, sekretariat, pokój nr 1.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
27.09.2016
Bik-Bud-Kuś

Firma BIK-BUD-KUŚ od 1992 roku oferuje kompleksowe wykonanie robót budowlanych. Usługi budowlane są świadczone głównie na terenie śląsk...

śląskie
Usługi ogólnobudowlane
27.09.2016
Rafał Borowski

Jestesmy ekipa która specjalizuje się w usługach Remontowo - budowlanych Nasza firma powstała w 2000 roku.   Dzięki 10 lat doświadc...

mazowieckie
Remonty
27.09.2016
meinDESIGN

Firmę meinDESIGN tworzy absolwentka Wydziału Architektury w Łodzi, architekt wnętrz Paulina Kasprowicz. Pracownia zajmuje się aranżac...

kujawsko-pomorskie
Architektura wnętrz
25.09.2016
Przedsiębiorstwo Produkcyjn...

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Józef Olszewski specjalizuje się w branży budowlano - melioracyjnej. Działalność roz...

łódzkie
Budownictwo wodne