Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   roboty budowlane związane z budową boisk piłkarskich ...
roboty budowlane związane z budową boisk piłkarskich ...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Sopotu, ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, woj. pomorskie, tel. 058 5213750, fax 058 5510133.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.sopot.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OPIS


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: roboty budowlane związane z budową boisk piłkarskich przy ul. Kolberga 24, na działce nr 2, w Sopocie, w ramach programu Orlik 2012.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, odwołanie przysługuje.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, w ramach programu Orlik 2012 robót budowlanych i instalacyjnych związane z budową boisk piłkarskich, w Sopocie, przy ul. Kolberga 24, w miejscu istniejącego boiska o nawierzchni asfaltowej: 1.Projektowana inwestycja przewiduje wybudowanie boiska do piłki nożnej, boiska, do koszykówki i siatkówki z nawierzchnią syntetyczną oraz budynkiem zaplecza. Całość założenia ma być ogrodzona płotem wysokości 4m. 2.Projektowany budynek zaplecza to parterowy, nie podpiwniczony pawilon skonstruowany na bazie systemu modułowego proponowanego w przystosowywanym projekcie. Składać się będzie z pomieszczenia trenera i magazynu dostępnych bezpośrednio z zewnątrz oraz z sanitariatów i dwóch przebieralni z łazienkami dostępnych z zadaszonego łącznika. Różnica poziomów między terenem a posadzką parteru wynosi 42,5 cm. 3.Zespół boisk oraz sam budynek będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Została zaprojektowana pochylnia na poziom parteru i zastosowano moduł pawilonu z pomieszczeniem sanitarnym dostosowanym do w/w potrzeb.


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 20.000,- zł.


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności; 1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia - w zakresie tego warunku wymagane jest, aby Wykonawcy wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 roboty odpowiadającej swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej o powierzchni min. 1500m2; 1.3. dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia; 1.4. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - w zakresie tego warunku wymagane jest, aby Wykonawcy: a) wykazali się przeciętną liczbą zatrudnionych pracowników nie mniej niż 10 oraz liczebności personelu kierowniczego nie mniej niż 2, za ostatnie 3 lata, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie ; b) dysponowali osobami, które będą pełnić funkcje kierowników robót w branży konstrukcyjno-budowlanej oraz sanitarnej (wymagane jest aby osoby te posiadały uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. branżach. Kierownik robót branży konstrukcyjno-budowlanej winien posiadać doświadczenie zawodowe min. 3 lata w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz wykazać się doświadczeniem w nadzorowaniu lub kierowaniu budową jednego boiska o sztucznej nawierzchni o powierzchni min. 1500m2 . 1.5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - w zakresie tego warunku wymagane jest, aby Wykonawcy: a. posiadali środki finansowe lub zdolność kredytową, z uwzględnieniem potrąceń na inne zobowiązania umowne, na kwotę 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy) złotych; b. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności wartości nie mniejszej niż 400 000 PLN; 1.6. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (Art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych); 2. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale IV SWIZ. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych: 1) potwierdzenie wniesienia wadium; 2) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art.22 ust.1 ustawy Pzp - według załącznika nr 6 do niniejszej SIWZ; 3) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestracji lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonywania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5) zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonywania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2. W celu potwierdzenia posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 1) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanych stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz dokumenty potwierdzające, że roboty wymienione w wykazie zostały wykonane należycie - według załącznika nr 5 do niniejszej SIWZ; 2) informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; 3) wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności- według załącznika nr 4 do niniejszej SIWZ; 4) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, w tym aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa - zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 z późn. zmianami); 3. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: 1) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę co najmniej 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 400 000 PLN. Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 400 000 PLN. 4. W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego: 1) wypełnione szczegółowe kosztorysy ofertowe zgodne z otrzymanymi przedmiarami robót stanowiącymi załącznik nr 9 do SIWZ i projektem oraz Zestawienie Wartości Kosztorysów Ofertowych dla robót budowlanych związanych z budową boisk piłkarskich przy ul Kolberga 24 w Sopocie - załącznika nr 2 do SIWZ; 2) Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych materiałów na boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej (sztuczna trawa): a) Certyfikat FIFA 1 Star lub FIFA 2 Star dla obiektów z ww. nawierzchnią, zgodny z parametrami nawierzchni opisanymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej b) Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta c) Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sopot.pl


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Sopotu 81-704 Sopot ul. Kościuszki 25/27, pok. nr 100 -.


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.09.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Sopotu 81-704 Sopot ul. Kościuszki 25/27, pok. nr 16 - Kancelaria Ogólna,.


IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
27.09.2016
Bik-Bud-Kuś

Firma BIK-BUD-KUŚ od 1992 roku oferuje kompleksowe wykonanie robót budowlanych. Usługi budowlane są świadczone głównie na terenie śląsk...

śląskie
Usługi ogólnobudowlane
27.09.2016
Rafał Borowski

Jestesmy ekipa która specjalizuje się w usługach Remontowo - budowlanych Nasza firma powstała w 2000 roku.   Dzięki 10 lat doświadc...

mazowieckie
Remonty
27.09.2016
meinDESIGN

Firmę meinDESIGN tworzy absolwentka Wydziału Architektury w Łodzi, architekt wnętrz Paulina Kasprowicz. Pracownia zajmuje się aranżac...

kujawsko-pomorskie
Architektura wnętrz
25.09.2016
Przedsiębiorstwo Produkcyjn...

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Józef Olszewski specjalizuje się w branży budowlano - melioracyjnej. Działalność roz...

łódzkie
Budownictwo wodne