Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   roboty budowlane związane z budową boisk piłkarskich ...
roboty budowlane związane z budową boisk piłkarskich ...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Sopotu, ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, woj. pomorskie, tel. 058 5213750, fax 058 5510133.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.sopot.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OPIS


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: roboty budowlane związane z budową boisk piłkarskich przy ul. Kolberga 24, na działce nr 2, w Sopocie, w ramach programu Orlik 2012.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, odwołanie przysługuje.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, w ramach programu Orlik 2012 robót budowlanych i instalacyjnych związane z budową boisk piłkarskich, w Sopocie, przy ul. Kolberga 24, w miejscu istniejącego boiska o nawierzchni asfaltowej: 1.Projektowana inwestycja przewiduje wybudowanie boiska do piłki nożnej, boiska, do koszykówki i siatkówki z nawierzchnią syntetyczną oraz budynkiem zaplecza. Całość założenia ma być ogrodzona płotem wysokości 4m. 2.Projektowany budynek zaplecza to parterowy, nie podpiwniczony pawilon skonstruowany na bazie systemu modułowego proponowanego w przystosowywanym projekcie. Składać się będzie z pomieszczenia trenera i magazynu dostępnych bezpośrednio z zewnątrz oraz z sanitariatów i dwóch przebieralni z łazienkami dostępnych z zadaszonego łącznika. Różnica poziomów między terenem a posadzką parteru wynosi 42,5 cm. 3.Zespół boisk oraz sam budynek będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Została zaprojektowana pochylnia na poziom parteru i zastosowano moduł pawilonu z pomieszczeniem sanitarnym dostosowanym do w/w potrzeb.


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 20.000,- zł.


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności; 1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia - w zakresie tego warunku wymagane jest, aby Wykonawcy wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 roboty odpowiadającej swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej o powierzchni min. 1500m2; 1.3. dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia; 1.4. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - w zakresie tego warunku wymagane jest, aby Wykonawcy: a) wykazali się przeciętną liczbą zatrudnionych pracowników nie mniej niż 10 oraz liczebności personelu kierowniczego nie mniej niż 2, za ostatnie 3 lata, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie ; b) dysponowali osobami, które będą pełnić funkcje kierowników robót w branży konstrukcyjno-budowlanej oraz sanitarnej (wymagane jest aby osoby te posiadały uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. branżach. Kierownik robót branży konstrukcyjno-budowlanej winien posiadać doświadczenie zawodowe min. 3 lata w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz wykazać się doświadczeniem w nadzorowaniu lub kierowaniu budową jednego boiska o sztucznej nawierzchni o powierzchni min. 1500m2 . 1.5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - w zakresie tego warunku wymagane jest, aby Wykonawcy: a. posiadali środki finansowe lub zdolność kredytową, z uwzględnieniem potrąceń na inne zobowiązania umowne, na kwotę 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy) złotych; b. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności wartości nie mniejszej niż 400 000 PLN; 1.6. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (Art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych); 2. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale IV SWIZ. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych: 1) potwierdzenie wniesienia wadium; 2) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art.22 ust.1 ustawy Pzp - według załącznika nr 6 do niniejszej SIWZ; 3) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestracji lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonywania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5) zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonywania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2. W celu potwierdzenia posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 1) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanych stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz dokumenty potwierdzające, że roboty wymienione w wykazie zostały wykonane należycie - według załącznika nr 5 do niniejszej SIWZ; 2) informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; 3) wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności- według załącznika nr 4 do niniejszej SIWZ; 4) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, w tym aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa - zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 z późn. zmianami); 3. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: 1) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę co najmniej 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 400 000 PLN. Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 400 000 PLN. 4. W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego: 1) wypełnione szczegółowe kosztorysy ofertowe zgodne z otrzymanymi przedmiarami robót stanowiącymi załącznik nr 9 do SIWZ i projektem oraz Zestawienie Wartości Kosztorysów Ofertowych dla robót budowlanych związanych z budową boisk piłkarskich przy ul Kolberga 24 w Sopocie - załącznika nr 2 do SIWZ; 2) Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych materiałów na boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej (sztuczna trawa): a) Certyfikat FIFA 1 Star lub FIFA 2 Star dla obiektów z ww. nawierzchnią, zgodny z parametrami nawierzchni opisanymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej b) Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta c) Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sopot.pl


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Sopotu 81-704 Sopot ul. Kościuszki 25/27, pok. nr 100 -.


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.09.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Sopotu 81-704 Sopot ul. Kościuszki 25/27, pok. nr 16 - Kancelaria Ogólna,.


IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
23.08.2016
Grenton Sp.z o.o.

Grenton to system przeznaczony do inteligentnego sterowania domem. Nasza technologia pozwala optymalizować oświetlenie, elementy zabezp...

małopolskie
Inne materiały
21.08.2016
DAMKO Damian Kozłowski

Przedsiębiorstwo DAMKO Damian Kozłowski z Warszawy zapewnia miejscowym, a także ogólnopolskim kontrahentom profesjonalizm w dziedzinie ...

mazowieckie
Wykładziny i posadzki
20.08.2016
Intertech

Intertech to szeroki wybór elementów dla wielu gałęzi przemysłu. U nas w sprzedaży złącza do cystern, złącza mleczarskie, złącza higien...

dolnośląskie
Inne materiały
18.08.2016
Meskon Hurt

Meskon to hurtownia z wieloletnim doświadczeniem w branży. Zajmujemy się sprzedażą elementów elektrycznych takich jak: przewody elektry...

śląskie
Budownictwo mieszkaniowe